မိခင္ေက်ာင္းေတာ္

လစ္လပ္ေနရာမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပညာေရးဆုိင္ရာ ရလဒ္မ်ား

Dulwich College Yangon Star City ေက်ာင္းဝင္းအသစ္အား မိတ္ဆက္ျခင္း

1/4

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းမ်ား

Dulwich College International သည္ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္း ႐ွစ္ေက်ာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အထက္တန္းေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္းႏွင့္ အာ႐ွတိုက္႐ွိ မိသားစုဝင္ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတို႔ပါဝင္သည့္ မိသားစုေက်ာင္းမ်ားကြန္ရက္ ျဖစ္ပါသည္။
ပိုမို႐ွာေဖြႏုိင္ရန္ ေျမပုံေပၚ႐ွိ ၿမိဳ႕အမည္ေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ
သင္ၾကားေပးသူမ်ားမွ
စိတ္ကူးပံုေဖာ္သူမ်ားသုိ႔
ႀကိဳဆုိပါသည္
ေက်ာင္းသားေဟာင္းကြန္ရက္