ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းမ်ား

Dulwich College International သည္ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္း ႐ွစ္ေက်ာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အထက္တန္းေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္းႏွင့္ အာ႐ွတိုက္႐ွိ မိသားစုဝင္ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတို႔ပါဝင္သည့္ မိသားစုေက်ာင္းမ်ားကြန္ရက္ ျဖစ္ပါသည္။
ပိုမို႐ွာေဖြႏုိင္ရန္ ေျမပုံေပၚ႐ွိ ၿမိဳ႕အမည္ေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ

Graduate Worldwise

ပညာေရးသည္ စာအုပ္မ်ား၊ အုတ္မ်ားႏွင့္ အဂၤေတတို႔ထက္ သာလြန္ရမည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ကမာၻနွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းနိုင္ေသာ ထူးခၽြန္သည့္ ဘြဲ႕ရမ်ားျဖစ္ေစရန္ ပဏမလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ကာ ပညာေရးျဖင့္ ကမာၻၾကီးအား ဆက္သြယ္နိုင္ေအာင္ သင္ၾကားေပးရ

Dulwich အား နံပါတ္မ်ားျဖင့္ ေဖ

ကၽြႏု္ပ္တို ့Dulwich ၏ ပညာေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္ ရလဒ္မ်ားအရ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ နိုင္ငံတကာသင္ရိုးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားထဲတြင္ ကၽြႏ္ု္ပ္တို ့မွာ ဦးေဆာင္ေနေသာေက်ာင္းအျဖစ္ တည္ရွိေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
၁၆၁၉
Dulwich College တည္ေထာင္ခဲ့ေသာႏွစ္
၂ဝဝ၃
႐ွန္ဟိုင္းတြင္ ပထမဆံုး DCI မိသားစုဝင္ ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
၈ဝဝဝ အထက္
DCI မိသားစုဝင္ ေက်ာင္းမ်ားအတြင္း႐ွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား
၂ဝဝဝ အထက္
DCI မိသားစုဝင္ ေက်ာင္းမ်ားအတြင္းရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား
၃၇.၃
DCI မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပ်မ္းမွ် IB ရမွတ္ (၂ဝ၁၇)
အာ႐ွတလႊား႐ွိ ၿမိဳ႕မ်ား
၁၆၁၉
Dulwich College တည္ေထာင္ခဲ့ေသာႏွစ္
၂ဝဝ၃
႐ွန္ဟိုင္းတြင္ ပထမဆံုး DCI မိသားစုဝင္ ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
၈ဝဝဝ အထက္
DCI မိသားစုဝင္ ေက်ာင္းမ်ားအတြင္း႐ွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား
၂ဝဝဝ အထက္
DCI မိသားစုဝင္ ေက်ာင္းမ်ားအတြင္းရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား
၃၇.၃
DCI မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပ်မ္းမွ် IB ရမွတ္ (၂ဝ၁၇)
အာ႐ွတလႊား႐ွိ ၿမိဳ႕မ်ား

Dulwich မိသားစုဝင္မ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ မိသားစုဝင္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားနွင့္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားေၾကာင့္သာ ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ Dulwich College Internatioanl ေက်ာင္းမ်ားသည္ ကမာၻေပၚရွိ အျခားေသာ နိုင္ငံတကာသင္ရိုးသင္ေက်ာင္းမ်ားထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္သည္ဟု ဆိုနိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သတင္းႏွင့္ ပြဲမ်ား

ဇာတ္လမ္းမ်ားမွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈဆီသို႔ အရာရာတုိင္းတြင္ ဆက္သြယ္ေရး က်ယ္ျပန္႔ေသာ ပြဲမ်ားႏွင့္အတူ ကမ႓ာ့အဆင့္႐ွိ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးသူမ်ားမွသည္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ေက်ာင္းေအာင္ျမင္မႈမ်