သင္ရိုးႏွင့္ရလဒ္မ်ား

Dulwich College Shanghai Pudong ႏွင့္ Puxi, Beijing, Suzhou ႏွင့္ Seoul တို႔႐ွိ Year 12 ႏွ င့္ Year 13 ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအားလံုးသည္ International Baccalaureate (IB) diploma programme ကို ေလ့လာၾကၿပီး Year 13 တြင္ IB ဒီပလိုမာစာေမးပြဲမ်ားကို ေျဖဆိုၾကရပါသည္။ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေျဖၾကားခဲ့ေသာစာေမးပြဲမ်ားတြင္ Dulwich College International ၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ကမာၻ႕ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ ၂၉.၆ မွတ္ ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ အမွတ္ျပည့္ ၄၅မွတ္တြင္ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ ၃၆.၄မွတ္ ကို ရ႐ွိခဲ့သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ IB ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၃ဦးအနက္ တစ္ဦးသည္ အမွတ္ ၄ဝေက်ာ္ ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ IB ဘြဲ႕ရမ်ားကို ထူးခြ်န္စြာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအတြက္ႏွင့္ ၎တို႔၏ အနာဂတ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔စိတ္ပါဝင္စားျပီး ၎တုိ႔ႏွင့္ “အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး” တကၠသိုလ္ကို ႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ယူပါသည္။ Yale တကၠသိုလ္၊ Massachusetts နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ Columbia တကၠသိုလ္၊ Chicago တကၠသိုလ္၊ Cambridge တကၠသိုလ္၊ Oxford တကၠသိုလ္ႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္း႐ွိ အျခားေအာင္ျမင္သည့္ နာမည္ၾကီးတကၠသိုလ္မ်ားမွ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္မ်ားကို လက္ခံခဲ့ပါသည္။

ib-dci-results-2019-02-20191018-171716-972

 Suzhou and Zhuhai တို႔႐ွိ Dulwich International High School မွ Year 12 ႏွင့္ 13 ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအားလံုးသည္ Year 13 ၏ စာသင္ႏွစ္အဆံုး၌ ေျဖဆိုၾကရမည့္ A-Level စာေမးပြဲမ်ားကို ျပင္ဆင္ၾကပါသည္။ ကမာၻတစ္လႊား႐ွိ အျခားေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ A* သို႔မဟုတ္ A အဆင့္အားလံုး၏ ၂၅.၅ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းမ်ားရွိ ယခုႏွစ္ ဘြဲ႕ရမ်ားသည္ A* သို႔မဟုတ္ A အဆင့္အားလံုး၏ ၅ဝရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ထူးခြ်န္စြာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

Imperial College London, California တကၠသိုလ္၊ Berkeley, စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ လန္ဒန္တကၠသိုလ္၊ California တကၠသိုလ္၊, Los Angeles, Sydney တကၠသိုလ္ ကဲ့သို႔ေသာ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေလ့လာၾကရမည္ ျဖစ္၍ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အနာဂတ္ ပညာေလ့လာမႈမ်ားတြင္ ကံေကာင္းၾကပါေစရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းအပ္ပါသည္။

a-levels-dci-20191018-171716-901

ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ Singapore, Beijing, Shanghai, Seoul ႏွင့္ Suzhou တို႔႐ွိ Dulwich College ႏွင့္ Zhuhai ႏွင့္ Suzhou ႐ွိ Dulwich International High School တို႔႐ွိ Year 11 ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အားလံုးသည္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ သင္႐ိုးအတြက္ IGCSE စာေမးပြဲမ်ားကို ေျဖဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ DCI မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ရမွတ္အဆင့္မ်ား၏ ၆၄% သည္ A* သို႔မဟုတ္ A ရ႐ွိခဲ့ၾကပါသည္။

igcse-20190927-163521-958-20191018-171717-770

တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အဖြဲ႕လိုက္ အားကစားမ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ စင္ေပၚတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ခဲ့သည္။ ပရိသတ္ ရာေပါင္းမ်ားစြာကို ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့သည္။ ထင္႐ွားေက်ာ္ၾကားသည့္ အႏုပညာျပခန္းမ်ားတြင္ ျပသခဲ့သည္။ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာတြင္ အမွတ္အသားျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ ပရဟိတလုပ္ငန္းႏွင့္ ရပ္႐ြာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အျခားသူမ်ား၏ ဘဝမ်ားကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ခဲ့သည္ စသည္တို႔ျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ တြဲဖက္သင္႐ိုး လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားမွတဆင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားစြာ ရ႐ွိခဲ့သည္။ Dulwich College International တြင္

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ကမာၻႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ေသာ ထူးခြ်န္သည့္ ဘြဲ႕ရမ်ား ျဖစ္ေစရန္ ပဏာမလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စမ္းသပ္ေဆာင္႐ြက္ကာ ပညာေရးျဖင့္ ကမာၻႀကီးအား ေပါင္းကူးသြယ္ေစပါသည္။

dulwich-college-international-university-matriculations

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအားလံုးကို ဂုဏ္ျပဳပါသည္။ ထုိ႔ျပင္လည္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဆရာဆရာမမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူသည္သာ ပထမဦးစားေပးဟူေသာေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ သင္ၾကားျပသေပးကာ ၎တုိ႔ကို အျမင့္မားဆံုးသို႔ေရာက္ရွိေစရန္ ကူညီေပးခဲ့သည့္အတြက္လည္း အသိအမွတ္ျပဳလ်က္ရွိပါသည္။