ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

Dulwich College International သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားထံမွ အမ်ဳိးမ်ိဳးေသာ ပညာရပ္မ်ားအား တုိက္႐ုိက္ေလ့လာသင္ယူႏုိင္မည့္ ထူးျခားသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ကမာၻတစ္ဝန္းမွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ တကၠသိုလ္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။  

Royal Shakespeare Company image
Royal Shakespeare Company
ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ႐ွိတ္စပီးယား ကြယ္လြန္ျခင္း ႏွစ္ ၄၀၀ ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ Dulwich College International သည္ တရုတ္၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ စကၤာပူတို႔႐ွိ တစ္ခုတည္းေသာ မိတ္ဖက္ေက်ာင္းတစ္ခုအျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္  Royal Shakespeare Company’s (RSC) ပညာေရးဌာန ႏွင့္ ၃ ႏွစ္တာ သေဘာတူညီမႈအား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ RSC ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အသက္ ၁၀ ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္အထိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား RSC အစမ္းေလ့က်င့္ေရးအခန္းမ်ားမွ စမ္းသပ္ထားေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ႐ွိတ္စပီးယား၏ အႏုပညာလက္ရာမ်ားကုိ ပိုမိုနားလည္လာႏုိင္ေစမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးလ်က္႐ွိပါသည္။ ဤအစီအစဥ္တြင္ RSC အႏုပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တာဝန္ယူသင္ၾကားျခင္းမ်ား၊ ထူးခၽြန္ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ RSC ၏ အြန္လိုင္းရင္းျမစ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳခြင့္အျပင္ အဂၤလန္ႏွင့္ အာ႐ွတိုက္တို႔ရွိ RSC ၏ တင္ဆက္မႈမ်ား စသည္ျဖင့္ ပါဝင္သည္။ ဤ အစီအစဥ္အား DCI ကြန္ရက္တစ္ခြင္တြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ တင္ဆက္မႈမ်ားျဖင့္ အဆံုးသတ္မည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအျပင္ ျပဇာတ္အတြက္ စနစ္တက်ျပင္ဆင္ထားေသာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရပ္ဆိုင္ရာ သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္တစ္ခုႏွင့္ Dulwich  ကြန္ရက္တစ္ခြင္တြင္ Online မွတစ္ဆင့္ ပံ့ပိုးလ်က္ရွိေသာ အဂၤလိပ္ဆရာဆရာမမ်ားလည္း ပါရွိပါသည္။

Royal Northern College of Music (RNCM) image
Royal Northern College of Music (RNCM)
ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္

Dulwich College International ေက်ာင္းမ်ားသည္ Royal Northern College of Music ႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ယင္း၏ နာမည္ေက်ာ္ ေတးဂီတေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ Andy Stott ႏွင့္ ၎တုိ႔ 24-strong session သံစုံတီးဝိုင္းအဖြဲ႔ဝင္တို႔ သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Dulwich ဂီတပြဲေတာ္ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ပံ့ပိုးအားျဖည့္ေပးခဲ့ပါသည္။

Berklee College of Music သည္ ကမာၻေပၚရွိ ေခတ္ျပဳိင္ဂီတတြင္ အၾကီးဆုံး ပုဂၢလိကေက်ာင္းျဖစ္ျပီး Dulwich College International Diversity Series  ကို လြန္ခဲ့ေသာ သုံးႏွစ္မွပင္ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔မွစ၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ကမာၻေက်ာ္ Vienna Boys’ Choir ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ႏုိင္သည့္ အထူးအခြင့္အေရးကုိ ရရွိခဲ့ပါသည္။ Dulwich College International Vienna Choir Tour ကဲ့သို႔ သင္ၾကားေရး အေတြ႔အၾကဳံမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားစြာတို႔အား Vienna Boys’ Choir ၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္လာေစသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေစခဲ့ပါသည္။