ဆန္းသစ္ေသာ ပညာေရး

တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္းအေလ့အထ

Dulwich College International သည္ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ေျခလွမ္းစတင္လ်က္ မိခင္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏ ပရဟိတအလုပ္ သမိုင္းစဥ္မွ ခြန္အားမ်ားကို ရယူပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ား၏ မိသားစုတစ္စုအေနျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ စိုေျပသာယာမႈတို႔ကို ျမႇင့္တင္ရန္ သက္ေသျပသည့္ အေထာက္အထားသာဓက အေျချပဳ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စတင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ ေက်ာင္းဆယ္ေက်ာင္းအႏွံ႔ ကမ႓ာတစ္လႊား ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေစာမႈကို တည္ေဆာက္ထားခဲ့ပါသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ ေလးခုေက်ာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏မိခင္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးထံမွ လ်င္ျမန္သြက္လက္မႈတို႔ကို ေလ့လာခဲ့ရသည္ျဖစ္၍ Dulwich မိသားစုဝင္ေက်ာင္းမ်ားကို အေကာင္းဆံုး ပညာရပ္ဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္မႈ၏ ေရွ႕တန္းေနရာ၌ ဆက္လက္တည္႐ွိေစရန္ အကူအညီေပးေသာ သုေတသနေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ေက်ာင္းမ်ားကို လမ္းၫႊန္ျပသပါသည္။

အေထာက္အထားသာဓက အေျချပဳပညာေရး

ဤႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ ထိေရာက္မႈ႐ွိေစရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ UK အေျခစိုက္ အေထာက္အထားသာဓက အေျချပဳ ပညာေရး (EBE) အဖြဲ႕ထံမွ ဦးေဆာင္ေနသည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ သုေတသနပညာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၎အဖြဲ႕သည္ Dulwich Lab မွတဆင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အလုပ္သည္ ေတာင့္တင္းခုိင္မာ၍ ယံုၾကည္အားထားရျခင္းကို စိစစ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား သင္ၾကားေလ့လာေရးႏွင့္ ဘဝစိုေျပသာယာေရး အက်ဳိးရရွိေစရန္ “အတတ္ပညာဆိုင္ရာ” လႈပ္ရွားမႈသုေတသန ပေရာဂ်က္ကို DCI ဆရာ/မမ်ားအတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ သင္တန္းကို EBE အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ပို႔ခ်ေပးပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ မိတ္ဘက္ အေထာက္အထားသာဓကျပဳ ပညာေရးသည္ တန္ဖိုးအရွိဆံုး ေပါင္းထည့္ေပးမည္ျဖစ္ေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေျခလွမ္းဦးရယူမႈမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေက်ာင္းမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္း၏ အေကာင္းဆံုးေသာ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းမ်ား ေရာက္ရွိေစရန္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳျခင္းကို ဦးစားေပးေသာ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳမည္ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ စြမ္းရည္သည္ တစ္ဦးခ်င္း၏ ပညာေရးတိုးတက္မႈကိုသာမကဘဲ နည္းဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ ပဏမေျခလွမ္းအတြက္ တာဝန္႐ွိမႈကို အာမခံေသာ ကိုယ္က်င့္စ႐ိုက္တိုးတက္မႈကိုလည္း ေျခရာခံရန္ တန္ဖိုးေပါင္းထည့္ထားေသာ တိုင္းတာမႈမ်ားအား အသံုးခ်ပါသည္။

တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္းအေလ့အထ

Dulwich College International သည္ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ေျခလွမ္းစတင္လ်က္ မိခင္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏ ပရဟိတအလုပ္ သမိုင္းစဥ္မွ ခြန္အားမ်ားကို ရယူပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ား၏ မိသားစုတစ္စုအေနျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ စိုေျပသာယာမႈတို႔ကို ျမႇင့္တင္ရန္ သက္ေသျပသည့္ အေထာက္အထားသာဓက အေျချပဳ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စတင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ ေက်ာင္းဆယ္ေက်ာင္းအႏွံ႔ ကမ႓ာတစ္လႊား ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေစာမႈကို တည္ေဆာက္ထားခဲ့ပါသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ ေလးခုေက်ာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏မိခင္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးထံမွ လ်င္ျမန္သြက္လက္မႈတို႔ကို ေလ့လာခဲ့ရသည္ျဖစ္၍ Dulwich မိသားစုဝင္ေက်ာင္းမ်ားကို အေကာင္းဆံုး ပညာရပ္ဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္မႈ၏ ေရွ႕တန္းေနရာ၌ ဆက္လက္တည္႐ွိေစရန္ အကူအညီေပးေသာ သုေတသနေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ေက်ာင္းမ်ားကို လမ္းၫႊန္ျပသပါသည္။

အေထာက္အထားသာဓက အေျချပဳပညာေရး

ဤႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ ထိေရာက္မႈ႐ွိေစရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ UK အေျခစိုက္ အေထာက္အထားသာဓက အေျချပဳ ပညာေရး (EBE) အဖြဲ႕ထံမွ ဦးေဆာင္ေနသည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ သုေတသနပညာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၎အဖြဲ႕သည္ Dulwich Lab မွတဆင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အလုပ္သည္ ေတာင့္တင္းခုိင္မာ၍ ယံုၾကည္အားထားရျခင္းကို စိစစ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား သင္ၾကားေလ့လာေရးႏွင့္ ဘဝစိုေျပသာယာေရး အက်ဳိးရရွိေစရန္ “အတတ္ပညာဆိုင္ရာ” လႈပ္ရွားမႈသုေတသန ပေရာဂ်က္ကို DCI ဆရာ/မမ်ားအတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ သင္တန္းကို EBE အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ပို႔ခ်ေပးပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ မိတ္ဘက္ အေထာက္အထားသာဓကျပဳ ပညာေရးသည္ တန္ဖိုးအရွိဆံုး ေပါင္းထည့္ေပးမည္ျဖစ္ေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေျခလွမ္းဦးရယူမႈမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေက်ာင္းမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္း၏ အေကာင္းဆံုးေသာ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းမ်ား ေရာက္ရွိေစရန္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳျခင္းကို ဦးစားေပးေသာ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳမည္ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ စြမ္းရည္သည္ တစ္ဦးခ်င္း၏ ပညာေရးတိုးတက္မႈကိုသာမကဘဲ နည္းဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ ပဏမေျခလွမ္းအတြက္ တာဝန္႐ွိမႈကို အာမခံေသာ ကိုယ္က်င့္စ႐ိုက္တိုးတက္မႈကိုလည္း ေျခရာခံရန္ တန္ဖိုးေပါင္းထည့္ထားေသာ တိုင္းတာမႈမ်ားအား အသံုးခ်ပါသည္။

Dulwich College International ပညာရပ္ဆိုင္ရာ လက္ဦးေဆာင္ရြက္သည္မ်ား

1.    Dulwich College International သင္ၾကားေလ့လာေရး အေျခခံသေဘာတရားမ်ား

သင္ၾကားေလ့လာေရး အေျခခံသေဘာတရားမ်ား

သင္ၾကားေလ့လာျခင္းသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႐ွင္းလင္းသည့္အခါတြင္ ထိေရာက္မႈ႐ွိပါသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ေလ့လာသင္ယူျခင္းအတြက္ တာဝန္ယူရပါသည္။

အသိအျမင္အသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ေက်ာင္းသားမ်ား သိ႐ွိၿပီးထားသည္မ်ားကို အသံုးခ်ပါသည္။

သင္ၾကားေလ့လာျခင္းသည္ အသားက်ေန၍ အသံုးခ်သည့္အခါတြင္ ထိေရာက္မႈ႐ွိပါသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အသိပညာ၊ အယူအဆႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈတို႔အၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အေၾကာင္းအရာအမ်ဳိးမ်ဳိးတိုင္းအတြက္ အသိပညာ၊ အယူအဆႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈတို႔ကို ကူးေျပာင္းရပါသည္။

သင္ၾကားေလ့လာျခင္းသည္ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္သညာျပဳလုပ္ထားသည့္အခါတြင္ ထိေရာက္မႈ႐ွိပါသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားကို ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္ စမွတ္မ်ားမွေန၍ သင့္ေလ်ာ္စြာ အရည္အခ်င္းကို စမ္းသပ္ရသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သင္ခန္းစာအခ်ိန္တြင္ အဓိပၸာယ္ရွိ၍ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္တတ္ေသာ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္မႈကို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တိုးတက္မႈအတြက္ ခိုင္မာေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္အတူ အဆင့္အတန္းရွိ feedback ကို တံု႔ျပန္ေျဖၾကားပါသည္။

သင္ၾကားေလ့လာျခင္းသည္ ဆက္စပ္မႈ႐ွိသည့္အခါ ထိေရာက္မႈ႐ွိပါသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ထိေရာက္မႈ႐ွိေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ပါဝင္ၿပီး တိုးတက္မႈ႐ွိ၍ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို တည္ေဆာက္ပါသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စုေပါင္းသင္ၾကားေလ့လာျခင္း အခြင့္အလမ္းမ်ားအျဖစ္ အမွားအယြင္းမ်ားကို မွတ္မိႏိုင္ပါသည္။

အဓိကအက်ဳိးရလဒ္ (၂)မ်ဳိး

တန္ဖိုး႐ွိေသာ အသိပညာ၊ အယူအဆမ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား၏ ေရ႐ွည္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း

အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားသို႔ ထိန္းသိမ္းထားေသာ ကူးေျပာင္းမႈ အရည္အခ်င္း

သင္ၾကားေလ့လာျခင္း၏ အဓိကအၫႊန္းကိန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသင့္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေက်ာင္းအဖြဲ႕အစည္ႏွင့္အတူ မွ်ေဝသင့္ေၾကာင့္ကို သုေတသနက အႀကံျပဳပါသည္။ ဤသက္ေသျပထားေသာ သင္ၾကားေလ့လာေရးစံႏႈန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအားလံုး ရည္ၫႊန္းကိုးကားႏိုင္ေသာ လမ္းၫႊန္မူဝါဒတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဤေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းမ်ားအႏွံ႔ ပညာရပ္ကို အကဲျဖတ္စိစစ္ရန္၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ‘မိမိကိုယ္မိမိ တိုက္႐ိုက္’ ကိုယ္တိုင္ေလ့လာသင္ၾကားျခင္းတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဗ်ဴဟာေျမာက္ စီမံခ်က္ႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ အတတ္ပညာဆိုင္ရာ လႈပ္႐ွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးရန္ အသံုးျပဳပါသည္။

2.    အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ အကဲျဖတ္စိစစ္ျခင္း၊ တံု႔ျပန္မႈႏွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း

ဆရာ/မ feedback ၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ အႀကိမ္အေရအတြက္သည္ တိုးတက္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျမႇင့္တင္ရာတြင္ အႀကီးမားဆံုးေသာ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ကမ႓ာ့အႏွံ႔မွ DCI ေက်ာင္းမ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ Feedback ႏွင့္ အကဲျဖတ္စိစစ္ျခင္းအေပၚ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္မႈမ်ားကို ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ ဤပလက္ေဖာင္းသည္ ဆရာ/မမ်ားအား ၎တို႔၏ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္တြင္ feedback ကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိဘ ႏွစ္ဦးစလံုး နားလည္လြယ္ေသာ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခု႐ွိ Year အုပ္စုတစ္ခုအတြင္း feedback မ်ားပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားတြင္ သတိေပးခ်က္ လက္ခံရရွိျခင္းျဖင့္ မိဘမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ အကဲျဖတ္စိစစ္မႈတို႔အား ဆရာ/မမ်ား၏ feedback ပို႔စ္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ သိ႐ွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ အေရးႀကီးသည္မွာ feedback (တိုးတက္မႈအတြက္ ေက်ာင္းသား၏ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခု) အေပၚ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တံု႔ျပန္မႈျဖစ္ပါသည္။ ၎ကို မိဘ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူမွလည္း ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

Feedback ေပးျခင္းျဖင့္ အကဲျဖတ္စိစစ္မႈ အၫႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား တံု႔ျပန္မႈသည္ အားလံုးအား သိသာျမင္သာေစ၍ ေက်ာင္းသားတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ျမင့္မားလာပါသည္။ မိဘမ်ားလည္း သင္တန္းကာလအလိုက္ ေက်ာင္းသားတိုးတက္မႈမွတ္တမ္းျဖင့္ ေရာက္လာစရာ မလိုေတာ့ပါ။ မြမ္းမံၿပီး၍ အခ်ိန္ကိုက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး feedback မ်ား လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဆရာ/မမ်ားႏွင့္အတူ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အဆင့္အမ်ဳိးမ်ဳိး၌ ပထမဦးဆံုးပဏာမ စမ္းသပ္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။

3.    ေက်ာင္းသားမ်ား သင္ယူေလ့လာျခင္း အဆင့္အတန္းကို အကဲျဖတ္စမ္းစစ္ရန္ သစ္လြင္၍ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းတစ္ရပ္

ပိုမိုထိေရာက္မႈ႐ွိ၍ အလံုးစံု အရည္အေသြး စိတ္ခ်ရသည့္ မူေဘာင္တစ္ရပ္ကို ေက်ာင္းသား တံု႔ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ Feedback မ်ားအေပၚ အထူးျပဳေသာ စာသင္ခန္း အကဲျဖတ္စိစစ္ျခင္း ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းႏွင့္အတူ အခ်ိန္ႏွင့္အတေျပးညီ အကဲျဖတ္စိစစ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ပဏာမလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်ီးေျမႇာက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ feedback ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းသည္ တိုးတက္မႈအတြက္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားျဖင့္ ေစ့စပ္ေတြးေခၚစဥ္းစားကာ ဆရာ/မ feedback မ်ားကို ျပန္လည္တံု႔ျပန္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အရည္အေသြးကို တိုးျမႇင့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ အျပန္အလွန္အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူေလ့လာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆိုမႈ စြမ္းရည္ကို တိုးျမင့္ေစၿပီး တိုးတက္မႈအတြက္ ခိုင္မာေသာ အဆင့္မ်ားကို ခြဲျခားေရြးထုတ္ႏိုင္ေစပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ၾကားေလ့လာျခင္း ေဝါဟာရတြင္ ယံုၾကည္မႈ တိုးပြားလာပါသည္။

ဤခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္း၏ သိသာထင္ရွားေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးတစ္ခုသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူေလ့လာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားအား ျပန္လည္တံု႔ျပန္ရာ၌ ပိုမိုကြ်မ္းက်င္မႈ႐ွိလာသည္ျဖစ္၍ ေက်ာင္းသားမ်ား မိမိကိုယ္မိမိ အားေပးေထာက္ခံမႈ တိုးျမင့္လာပါသည္။ ယင္းသည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို သိသာစြာ ျမႇင့္တင္ေပးကာ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ တိုးတက္ရန္ ေနာက္ထပ္အဆင့္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္လာႏိုင္ပါသည္။

4.    ဘဝစိုေျပသာယာမႈအတြက္ ရာသက္ပန္အရည္အခ်င္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

Dulwich College International သည္ ဘဝတြင္ စစ္မွန္ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရွာေဖြျခင္းတြင္ အဓိကအခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ မိမိကိုယ္မိမိ သတိျပဳမိျခင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တတ္ေျမာက္မႈတို႔အား ပ်ဳိးေထာင္ေပးရန္ ေက်ာင္းအႏွံ႔ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေစခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား ဘဝစိုေျပသာယာေရးႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားသည္ မ်ားစြာဆက္စပ္မႈ႐ွိသည္ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူငယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ သင္ယူေလ့လာျခင္းႏွင့္ ဘဝစိုေျပသာယာေရးတို႔အား တာဝန္ယူႏိုင္ေသာ တန္ဖိုးမ်ား၊ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဘဝတြင္ ေစာစီးစြာျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွာေဖြေတြ႕႐ွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ခံႏိုင္ရည္႐ွိမႈႏွင့္ အလံုးစံု႐ႈေထာင့္ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းသည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာ္လႊားႏုိင္ေစရန္ အေထာက္အကူေပးသည့္ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခိုင္မာ၍ ယံုၾကည္မႈျပည့္ဝေသာ သေဘာထားအျမင္ တိုးတက္ေစရန္ လူငယ္မ်ားကို စိတ္ဓာတ္ေရးရာ၌ အသင့္ျဖစ္ေစရန္ Positive Schools အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ကတိျပဳပါသည္။ ကမ႓ာအႏွံ႔႐ွိ Dulwich ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သင္ၾကားျပသ၍ အားေပးေထာက္ခံေသာ ဘဝစိုေျပသာယာေရး စြမ္းရည္မ်ား မူေဘာင္ (ATL) ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာလိုပါက ေအာက္ပါလင့္ခ္သို႔ ဝင္ေရာက္ေပးပါ။

5.    Dulwich ျခားနားခ်က္ - အနာဂါတ္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ရာသက္ပန္အရည္အခ်င္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

DCI ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားအားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မိခင္ေက်ာင္း၏ လန္ဒန္ စာပို႔သေကၤတအား ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ SE21 ဟု ေခၚေသာ STEAM သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းကို လက္ခံယံုၾကည္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကမ႓ာအႏွံ႔႐ွိ မ်ားစြာေသာေက်ာင္းမ်ားသည္ STEAM ပ႐ိုဂရမ္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ တည္ေထာင္ထားလ်က္ တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အား ခ်ဥ္ကပ္ျခင္း၏ အေရးပါမႈကို သတိျပဳမိခဲ့ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အျမင္သည္ ထိေရာက္မႈ႐ွိေသာ STEAM လုပ္ငန္းစဥ္သည္ သာမန္ လႈပ္႐ွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ပ႐ိုဂရမ္မ်ားထက္ ပိုမိုရမည္ျဖစ္သည္။ ဘြဲ႕ပညာထက္ေက်ာ္လြန္၍ ဘဝတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ပါဝင္ထိေတြ႕ေစရန္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ပင္ကိုစ႐ိုက္မ်ား ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ေေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ သင္ၾကားေလ့လာေရး အေလ့အထတစ္ခုကို တည္ေထာင္ျခင္းျဖင့္သာ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္ပါသည္။ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္၍ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ တတ္ေျမာက္မႈအား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လိုအပ္ၿပီး တည္ေဆာက္ထားေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ားကို လိုက္နာျခင္းထက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္ စြမ္းရည္လည္း လိုအပ္ပါသည္။

အျပန္အလွန္အေနျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ Dulwich SE21 စြမ္းရည္မူေဘာင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ (ATL) ႏွင့္ ကိုယ္က်င့္စ႐ိုက္ႀကံ့ခိုင္မႈမ်ား (လင့္ခ္ႏွိပ္ရန္) မွတဆင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား တိုးတက္မႈကို စစ္မွန္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ႏွင့္ ေျခရာခံရန္ ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

6.    တစ္ဦးခ်င္း၏ အေကာင္းဆံုးကိုယ္ပိုင္ကို တိုင္းတာျခင္း

အေထာက္အထား အေျချပဳ ပညာေရးႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ တြဲဘက္သည္ ၎တို႔၏ စီမံခ်က္ႏွင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈမ်ားတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္ျဖာေလ့လာျခင္း တန္ဖိုးကို ေပါင္းစပ္ရန္ DCI ဆရာ/မမ်ားအတြက္ အဆင့္ျမင့္သင္တန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ဆရာ/မတိုင္းကို အကဲျဖတ္စိစစ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းအတြက္ Durham တကၠသိုလ္စင္တာမွ မက္ထရစ္တုိင္းတာမႈစနစ္ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္း၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္၍ ေက်ာင္းသားတိုးတက္မႈအေျခအေနကို စံသတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

အျပန္အလွန္အေနျဖင့္ IGCSE ၏ ေယဘုယ်ကိန္းဂဏန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ IB ေအာင္ျမင္မႈ ရမွတ္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္၍ ေက်ာင္းသားတိုးတက္မႈကို သင္ၾကားေလ့လာျခင္းသည္ အမွန္တကယ္ စမ္းစစ္၍ တိုးတက္ျခင္း ႐ွိ/မ႐ွိကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဤမက္ထရစ္စနစ္ တုိင္းတာမႈမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားအား မွ်ေဝႏိုင္ၿပီး Dulwich ပညာေရးသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အစမွတ္မွေန၍ ေ႐ွ႕ဆက္ႏိုင္ရန္ တစ္ဦးခ်င္းကို ေပးအပ္ႏိုင္ကာ ေျခရာခံႏိုင္ေသာ ကိုယ္ပိုင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေရာက္ရွိေစႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ATL စြမ္းရည္မ်ားကို ယွဥ္ကာအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ တန္ဖိုးေပါင္းထည့္ထားေသာ အခ်က္မ်ားသည္ ပညာေရးႏွင့္ ဘဝတြင္ ေအာင္ျမင္ျခင္းအတြက္ မ႐ွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ဒဏ္ခံႏိုင္မႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔၏ တိုးတက္မႈကို ခြဲျခားေရြးထုတ္ရန္ အစြမ္းထက္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာပါသည္။

7.    ပံုသြင္း အကဲျဖတ္စိစစ္မႈ၊ လႊဲေျပာင္းႏိုင္ေသာ ေတြးေခၚျခင္းႏွင့္ ပိုမိုနက္နဲေသာ သင္ယူေလ့လာျခင္း

အဂၤလိပ္ အမ်ဳိးသားသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း အကဲျဖတ္စိစစ္မႈ နည္းလမ္းမ်ားအား မၾကာေသးခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ာသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား သင္ယူေလ့လာျခင္းအား အကဲျဖတ္တြက္ခ်က္ျခင္းအတြက္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈကို တိုးျမႇင့္ခဲ့ပါသည္။ အကဲျဖတ္စိစစ္မႈကိုလြန္၍ ၎သည္ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္း၏ သံုးသပ္ခ်က္တစ္ရပ္ႏွင့္ စာသင္ခန္း လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား သင္ယူေလ့လာျခင္းအတြက္ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၏ အေရးႀကီးပံုကို ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းမိသားစုအေနျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ အသိပညာ၊ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ အယူအဆမ်ားကို အေပၚယံမဟုတ္ဘဲ နက္နဲစြာ ခိုင္ၿမဲေစေသာ စိစစ္အကဲျဖတ္မႈ အေၾကာင္းအရာအသစ္မ်ားကို ဖန္တီးျပဳလုပ္ေနပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အခ်ိန္ကိုက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ အရည္အေသြးႏွစ္မ်ဳိးစလံုးတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အကဲျဖတ္စိစစ္မႈမ်ားသည္ သာမန္ အက်ဳိးေက်းဇူး႐ွိေသာ ေရတို မွတ္ဥာဏ္စြမ္းရည္ထက္ ေလ့လာသင္ၾကားျခင္းအား ေက်ာင္းသားမ်ား အမွန္တကယ္ ႏွလံုးသြင္းခံယူတတ္ေစရပါမည္။ မ်ားစြာေသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းေခါင္းေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ဆရာ/မမ်ားသည္ အျမင့္ဆံုးတိုးတက္မႈႏွင့္ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းအား ရရွိႏိုင္ေစရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အကဲျဖတ္စိစစ္ျခင္းအား ထိေရာက္မႈအ႐ွိဆံုး နည္းလမ္း တိုးတက္ေစရန္ ၂ဝ၁၈-၁၉ တြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏မိတ္ဘက္ အေထာက္အထားသာဓက အေျချပဳ ပညာေရးႏွင့္ အနီးကပ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

EBE မိတ္ဘက္တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေက်ာင္းအခ်ဳိ႕တြင္ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ခဲ့ေသာ ပဏာမေျခလွမ္းတစ္ခုသည္ “လိုက္ေလ်ာညီေထြျပဳျပင္ႏိုင္၍ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာႏိုင္ေသာ ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္စြမ္း” ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ သံုးလပတ္ကာလမ်ားတြင္ ႀကီးက်ယ္ေသာ အကဲျဖတ္စိစစ္မႈ နည္းလမ္းအသစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ Dulwich College Seoul ၌ ဤဥပမာႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိ႐ွိလိုလွ်င္ ဤေနရာသို႔ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။