ပညာေရးအဖြဲ႕

ပညာေရးေပါင္းကူးတံတားျဖင့္ ကမၻာၾကီိးအား ခ်ိတ္ဆက္တည္ေဆာက္အံ့

Detur Pons Mundo – ပညာေရးေပါင္းကူးတံတားျဖင့္ ကမၻာၾကီိးအား ခ်ိတ္ဆက္တည္ေဆာက္အံ့ –  ဆိုသည့္ ေဆာင္ပုဒ္မွာ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားဆီသို႔ Dulwich ပညာေရးကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးနိုင္ရမည္ ဟူေသာ Dulwich College ၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို ထင္ဟပ္ေစပါသည္။

Dulwich College International ေက်ာင္း၏ လုပ္ငန္းက႑မ်ား လည္ပတ္ရာတြင္ Dulwich College International ပညာေရးအဖြဲ ့ မွ ပညာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ အားျဖည့္ေပးထားပါသည္။ အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာ အတတ္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္အဖြဲ႔အေနျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ျပဳျပင္မႈအား ထိန္းေက်ာင္းပဲ့ကိုင္ေပးရန္ႏွင့္ အတတ္ပညာဆိုင္ရာ သင္ယူေလ့လာေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ College ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီႏွင့္ အနီးကပ္ပူးတြဲြလုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိၾကပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ခိုင္မာသည့္ International Dulwich ေက်ာင္းမ်ား၏ ပညာေရးအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္မႈကို လက္ေထာက္ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး (ျပင္ပ) ေဒါက္တာ Cameron Pyke ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ Dulwich College ရွိ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္အဖြဲ႔ ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ သံုးသပ္ၿပီး ပံ့ပိုးမႈမ်ား လုပ္ေဆာ င္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

Ms Lesley Meyer

Chief Education Officer
ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္

Ms Karen Yung

Chief Collaboration Officer
ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္

Dr Kevin House

Curriculum Director
ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္

Ms Sian May

Director of Senior School
ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္

Mrs Annabel Parker

Director of Mandarin
ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္

Dr Cameron Pyke

Dulwich College လက္ေထာက္ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး
ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္

Mr Graham Able

ပညာေရးဆိုင္ရာ အၾကီးတန္း ဒုတိယ ဥကၠဌ
ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္

d’Arcy Lunn

Group Head of Sustainability and Global Citizenship
ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္