ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကတိကဝတ္မ်ား

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ မည္သည္ကို လုပ္ေဆာင္သည္ျဖစ္ေစ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ဦးစားေပးပထမအျဖစ္ အေလးထားသည္ ျဖစ္ပါ၍ Dulwich College International မိသားစုဝင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမွာ အလြန္အေရးပါလွပါသည္။ ခိုင္မာသည့္ က်င့္ဝတ္ရွိေသာ ပထမတန္းစား အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္တြင္ ကေလးတိုင္း၏ ဘဝသာယာစိုေျပ ၊ လံုျခံဳမႈ ရွိေစရန္အလို႔ငွာ လိုအပ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား အေသအခ်ာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

ကေလးမ်ားအား ေလးစားမႈျဖင့္ ဆက္ဆံရမည္ျပီး ၄င္းတို႔၏ အေတြးအျမင္မ်ားအား နားေထာင္ေပးသင့္ပါသည္။ ကေလးတစ္ဦးခ်င္းစီတိုင္း ေက်ာင္းမွ လူၾကီးမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တာဝန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကဲ့သို ့ဆက္ဆံေပါင္းစည္းမႈမ်ားသည္ ကေလးတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေသာ ပံ့ပိုးမႈ ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတို႔ အေပၚတြင္ အေျခခံ တည္ေဆာက္ထားေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား ျဖစ္ရပါမည္။ ဤလမ္းစဥ္မွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ပညာရွင္မ်ားအားလံုး၏ အမူအက်င့္မ်ားကို ထိန္းေက်ာင္း လမ္းညႊန္ေပးပါသည္။ ကေလးမ်ားအေပၚ ဗဟိုျပဳသည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လမ္းစဥ္မွာ ကမာၻ ့ကုလသမဂၢ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္အေပၚ အေျခခံထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Dulwich College International မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္တစ္ရပ္အား ပ်ိဳးေထာင္ထားျပီး ၄င္းအစီအစဥ္အား ပံုမွန္ သံုးသပ္၍ မြမ္းမံျပဳျပင္ထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားအားလံုးအေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ အလုပ္ခန္႔အပ္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား လိုက္နာရမည္ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စတင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္သည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ၄င္းတို႔ အလုပ္လုပ္သည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး ပံုမွန္ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ ျပဳျပင္ မြမ္းမံမႈ ျပဳထားသည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားကိုလည္း တက္ေရာက္ ရပါသည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၄င္းတို႔ အသက္အရြယ္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ယူရျပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ႏွစ္စဥ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားအား စစ္ေဆးျခင္းကို ခံယူၾကရပါသည္။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုသည္မွာ ISI မွ အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အေရးပါလွသည့္ က႑ တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္အား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္သည့္ အေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ မထိခိုက္ေစေရးအား ပံ့ပိုးရမည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ က်င့္ဝတ္၊ တာဝန္ဝတၱရား တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ထားပါသည္။ လူအမ်ားမွ သဘာပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားကို အထူး ဂရုျပဳေနၾကျပီျဖစ္ေသာ္လည္း ၄င္းတို႔မွာ ယင္းအေၾကာင္းအရာ၏ ရႈပ္ေထြးမႈႏွင့္ ၾကာရွည္လုပ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲမႈတို႔ေၾကာင့္ အခက္အခဲ ရွိေနႏိုင္ျပီး မည္သည့္ေနရာက စတင္လုပ္ေဆာင္ရမည္မွန္း မသိ ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။ လူအမ်ားၾကီးမွ ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ၾကသည့္အခါ ေသးငယ္ေသာ ၾကိဳးပမ္းမႈမွ်ားသည္ပင္ အေရးပါေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကႏိုင္ေစေရးအေပၚ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အထူး ရည္ရြယ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအားလံုး၏ အသိစိတ္ထဲတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လိုစိတ္အား စြဲျမဲေစလိုပါသည္။


အတန္းငယ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေလးမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ ေဂဟစနစ္ဆိုင္ရာ စခန္းသြင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အတန္းၾကီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ Dulwich Climate Conference ( Dulwich ရာသီဥတုဆိုင္ရာ ညီလာခံ) တို႔ကဲ့သို႔ အစီအစဥ္မ်ားအား ဆက္လက္ပံုေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ စာသင္ခန္းျပင္ပ သင္ယူေလ့လာေရးမႈ စနစ္အား ပံုေဖာ္ ၊ တိုးျမႇင့္ရန္အတြက္လည္း လိုအပ္သည့္ ရင္းျမစ္မ်ားကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ နည္းပညာေၾကာင့္ အာရံုလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားျဖစ္လာသည့္အတြက္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အဆက္ျပတ္လာေနေၾကာင္း သုေတသနမ်ားမွ ဆိုထားပါသည္။ စာသင္ခန္း ျပင္ပကမၻာတြင္ သင္ယူေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား သဘာဝကမၻာၾကီးႏွင့္ ျပန္လည္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ျပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို တန္ဖိုးထားလာတတ္ေစရန္ႏွင့္ ၄င္းအား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လိုစိတ္တို႔ ျဖစ္လာေအာင္လည္း တြန္းအားေပးႏိုင္ပါသည္။