ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အျမင္

ကၽြနု္ပ္တို ့၏ မူလအစ – Dulwich College နွင့္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားမွ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

အဲလစ္ဇဘက္ ဘုရင္မၾကီး လက္ထက္ ျပဇာတ္သရုပ္ေဆာင္ျဖစ္သူ Edward Alleyn မွ ေယာက်္ားေလးသီးသန္႔ စာသင္ေက်ာင္းျဖစ္သည့္ Dulwich College အား ၁၆၁၉ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ နီးပါးအၾကာတြင္ ျဗိတိသွ် ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္သူ Fraser White ႏွင့္ ၄င္း၏ ဇနီး Karen Yung တို႔မွ ၄င္းတို႕ ကေလး သံုးဦးအတြက္ သင့္ေတာ္မည့္ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအား ရွန္ဟိုင္းတြင္ ရွာေဖြခဲ့ၾကပါသည္။ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ ကေလးမ်ား၏ အနာဂတ္အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးသည့္အျပင္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိျပီး အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝေသာ လူငယ္မ်ား ျဖစ္လာေစမည့္ ပညာေရး ပံုစံမ်ိဳးအား လိုခ်င္ခဲ့ပါသည္။ ပညာသင္ၾကားေရးအျပင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ စိတ္သေဘာထားလြတ္လပ္ပြင့္လင္းမႈ ၊ ခိုင္မာေသာ တြဲဖက္သင္ရိုးဆိုင္ရာ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ ျဗိတိသွ်ပညာေရး ဓေလ့မ်ားမွ တည္ေဆာက္ေပးသည့္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ စသည္တို႔ျဖင့္ ထံုမႊမ္းထားေသာ ေက်ာင္းပညာေရးဆိုင္ရာ အသိုက္အဝန္းတစ္ရပ္ကိုပါ လိုလားခဲ့ပါသည္။

၄င္းတို႔ လိုက္လံရွာေဖြရသည္မွာ သိပ္မၾကာလိုက္ပါ။ လန္ဒန္ျမိဳ႕ရွိ Dulwich College ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး Graham Able ႏွင့္ အမွတ္မထင္ေတြ႔ဆံုခဲ့ျပီးေနာက္ ရွန္ဟိုင္း ျမိဳ႕တြင္ အင္တာေနရွင္နယ္ Dulwich College အား ဖြင့္လွစ္ရန္ စိတ္ကူး ရရွိလာခဲ့ပါသည္။ ၁၆၁၉ ခုႏွစ္ မွ ယေန႔အထိ သက္တမ္း ရွိျပီျဖစ္ေသာ Dulwich College မွာ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ သက္တမ္းအရင့္ဆံုး ပုဂၢလိက ေက်ာင္းမ်ားအနက္ တစ္ေက်ာင္းပင္ ျဖစ္ျပီး ပညာေရးပိုင္း ထူးခၽြန္မႈ၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ ႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို ေလးစားမႈရွိေသာ သမိုင္းျဖင့္ ထင္ရွားေက်ာ္ေဇာခဲ့သည့္ ေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။ တြဲဖက္သင္ရိုး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အားကစား၊ ဂီတ ၊ အနုပညာ၊ ျပဇာတ္မ်ားႏွင့္ စကားရည္လုပြဲ စသည့္ က႑မ်ား ထည့္သြင္းထားျခင္းမွာ ပညာေရးဆိုင္ရာ အားသာခ်က္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းပညာေရး အစီအစဥ္မ်ားအား ထိုအခ်ိန္က ရွန္ဟိုင္းျမိဳ႕တြင္ စတင္ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Dulwich London Governors (လန္ဒန္ျမိဳ႕ရွိ Dulwich ေက်ာင္း အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားမွ ယင္းစိတ္ကူးအား လက္ခံခဲ့ၾကျပီး အဂၤလန္ဘဏ္ (Bank of England) ၏ အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ ဥကၠဌ ျဖစ္သူ Eddie George ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ Dulwich မွ အင္တာေနရွင္နယ္ေက်ာင္းမ်ားကို ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ Fraser ၊ Karen တို ့နွင့္ ႏွစ္တစ္ရာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းမႈအား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းသို႔ျဖင့္ Dulwich College International ဆိုသည့္ နိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားပါဝင္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားကြန္ယက္ ျဖစ္လာပါသည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ရွန္ဟိုင္းျမိဳ ့ရွိေက်ာင္းမွစတင္ကာ  တရုတ္နိုင္ငံနွင့္ အာရွတုိက္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ နိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားကြန္ယက္ မိသားစုဝင္ေက်ာင္းမ်ား အေျခစိုက္ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိခဲ့ျပီး ကမၻာ႔အေကာင္းဆံုး တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပညာဆက္လက္ဆည္းပူးႏိုင္မည့္ ပညာေရး ရလဒ္မ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွာ အားကစားႏွင့္ အနုပညာပိုင္းတြင္ ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္မႈရွိကာ ကမၻာတစ္ဝွမ္း ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္မ်ားမွ ဘြဲ႔မ်ား ရယူလ်က္ ရွိၾကပါသည္။ Fraser ႏွင့္ Karen တို႔၏ သားသမီးမ်ားမွာလည္း အထက္တန္းေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီး ေအာက္စဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။

စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ေက်ာင္းဝင္းမ်ားစြာ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွပင္ စ၍ Dulwich College International စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လာေရာက္အပ္ႏွံေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အေရအတြက္မွာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၀ မွ အေယာက္ေပါင္း ၇၂၀၀ ေက်ာ္ အထိ ရွိခဲ့ပါျပီ။ ယခုအခါတြင္ မိသားစုဝင္ေက်ာင္းမ်ား ကြန္ယက္တြင္ အာရွႏိုင္ငံ ၄ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမိဳ႕ၾကီး ၇ ျမိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းေပါင္း ဆယ္ေက်ာင္း ရွိေနျပီျဖစ္ပါသည္။

ၾကီးထြားျပန္႔ပြားမႈမွာ ကၽြန္ုပ္တို႔ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ျပယုဂ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း အေရးၾကီးသည့္အရာမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္သနည္းဟူေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

မိသားစုဝင္ေက်ာင္းမ်ား ကြန္ယက္တြင္ ပါဝင္ရသည့့္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း၊ ပြဲမ်ား၊ အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပရန္ရွိသည့္ ရင္းျမစ္မ်ားကို အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်ျခင္း၊ အဖြဲ႔အစည္း အတြင္းႏွင့္အျပင္ ႏွစ္ရပ္စလံုးတြင္ မိတ္ဖက္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား မွ်ေဝျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေက်ာင္းမ်ားရွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အျခားသီးျခား ရပ္တည္လ်က္ရွိသည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မရရွိႏိုင္သည့္ ၾကြယ္ဝေသာ အေတြ႔အၾကံဳအမ်ိဳးမ်ိဳးအား ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထိပ္တန္းပညာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၊ အနုပညာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည့္အတြက္ Dulwich College International စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ Royal Shakespear Company မွ အနုပညာရွင္မ်ား၏ ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္း တင္ဆက္ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ Vienna Boys’ Choir ႏွင့္အတူ သီခ်င္းမ်ား သီဆိုႏိုင္ျခင္း၊ Bostonရွိ Berklee College of Music မွ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈရွိေသာ ဂီတပညာရွင္မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း စသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိႏိုင္ပါသည္။


၄င္းတို႔အေနျဖင့္ Diversity Series ကဲ့သို႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ား၊ Dulwich Festival of Music (Dulwich ဂီတ ပြဲေတာ္) ၊Science and Art Competition (သိပၸံႏွင့္ အနုပညာ ျပိဳင္ပြဲ) ၊Shakespear Festival (ရွိတ္စပီးယား ပြဲေတာ္) ၊ The Dulwich Games ၊ Shackleton Lectures ႏွင့္ Student Leadership Conference (ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ညီလာခံ) စသည့္ အားကစား၊ အႏုပညာ၊ ဉာဏပိုင္း ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ က႑မ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိၾကပါသည္။
ရပ္ရြာ၊လူထု ႏွင့္ အတူ ေဆာင္ရြက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွတဆင့္ လူမႈအက်ိဳးျပဳကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၏ အေရးၾကီးပံုအား ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ သင္ယူႏိုင္ျပီး ယင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားအားလံုးကို Dulwich International Schools Foundation ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ၄င္းတို႔ ၏ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးကို တိက်ေသခ်ာမႈရွိေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စနစ္တက် ေလ့လာသင္ယူေရး အစီအစဥ္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးသည္ျဖစ္၍ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသူမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

SE21 Studios မ်ားျဖင့္ ပို႔ခ်ေပးသည့္ STEAM သင္ရိုး ႏွင့္ ရႈပ္ေထြးေသာ တရုတ္ဘာသာစကားအား သင္ၾကားရသည့္ စိန္ေခၚမႈအား ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ေစမည့္ မန္ဒရင္း တရုတ္ဘာသာစကား အေျချပဳ သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ားမွလည္း အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔လိုက္ ပံ့ပိုးကူညီလုပ္ေဆာင္မႈျဖင့္ အနာဂတ္အတြက္ ကေလးမ်ားအား ျပင္ဆင္ေပးရာတြင္ အဓိကက်ေသာ သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္ႏွစ္ရပ္လံုး၌ အခ်ိန္မ်ားစြာ ႏွစ္ျမႇဳပ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ မိသားစုဝင္ေက်ာင္းမ်ား ကြန္ယက္မွ ဆန္းသစ္တီထြင္ဉာဏ္ရွိေသာ ထိပ္တန္းပညာေရး ဦးေဆာင္သူမ်ားအား ၾကိဳဆိုလ်က္ရွိပါသည္။ Dulwich College International Schools အဖြဲ႔ အေနျဖင့္ မိသားစုဝင္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီရွိ ပညာေရးအဖြဲ႔အသီးသီးအား ၄င္းတို႔ ကၽြမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္ရာ အသိပညာမ်ားကို အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈပိုင္း၏  အေၾကာင္းအရာႏွင့္ အရည္အေသြး က႑ ႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ ဆီေလ်ာ္မႈ ရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းမ်ား ကြန္ရက္အတြင္း ဆန္းသစ္တီထြင္ၾကံဆမႈမ်ား ျဖန္႔က်က္ေပးျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ ၄င္းတို႔အား ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္း ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။


နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကြန္ယက္မွ လူထုအသိုက္အဝန္းမ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကား ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈမ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးပါသည္။ Dulwich College International မိသားစုဝင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ မိသားစုဝင္ကြန္ယက္အား စုေဝး၍ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားမွ တဆင့္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး မိတ္ဖြဲ႔ႏိုင္ျပီး မိသားစုဝင္ေက်ာင္းကြန္ယက္ အတြင္းရွိ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွ အျခားတစ္ေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားသည့္အခါတြင္လည္း အတန္းေဖာ္မ်ား ရွာေဖြႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ ဆိုရေသာ္ Dulwich College Singapore ေက်ာင္း မွ Dulwich College Shanghai Pudong ေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားသည့္ အခါမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ေနထိုင္ေနရျခင္း အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ အသစ္ေျပာင္းေရႊ႕မည့္ ေက်ာင္းမွာ အကၽြမ္းတဝင္ ဆင္တူေသာ ေနရာျဖစ္မည္ဆိုပါက ၄င္းတို႔ အကူးအေျပာင္းမွာ မ်ားစြာေခ်ာေမြ႕မႈ ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဆရာ၊ဆရာမ အမ်ားစုမွာလည္း အုပ္စုအတြင္းမွ ေက်ာင္းမ်ားၾကား ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ေနသည္ျဖစ္ရာ ကြန္ယက္အတြင္းမွာပင္ ၄င္းတို႔၏ ဗဟုသုတႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိႏိုင္ပါသည္။
 

ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ ရည္မွန္းခ်က္နွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္

၂၀၀၀ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကတည္းကပင္ Dulwich College International ၏ ရည္မွန္းခ်က္၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ နွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေထာက္တိုင္ သံုးရပ္အား ခိုင္မာေအာင္ ေရးဆြဲထားျပီး "ပညာေပါင္းကူးတံတားျဖင့္ ကမာၻႀကီးအား ဆက္သြယ္အံ့" ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ပံုေဖာ္ထားပါသည္။

worldwise-dci-vision-tm

ယင္း ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား အမ်ားႏွင့္မတူေသာ ထူးခၽြန္သူမ်ားျဖစ္လာေစရန္ သင္ၾကားေပးႏိုင္ေသာ ကမၻာတစ္ဝွမ္း အေကာင္းဆံုးေက်ာင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေစေရးႏွင့္ မိသားစုဝင္ ေက်ာင္းမ်ား ကြန္ယက္အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပဳလုပ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လမ္းညႊန္မႈ ျပဳေပးရန္ ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ ကေလးမ်ားအား အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ထြန္းေစခ်င္သည့္ မိဘမ်ား အလိုအရ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား အျမဲဦးစြာ ပထမေနရာတြင္ ထားရွိပါသည္။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ ပညာသင္ၾကားေရးဝန္းက်င္မ်ားမွသည္ နည္းပညာႏွင့္ ပြဲလမ္းသဘင္၊ အထူးအထိမ္းအမွတ္ေန႔မ်ားအထိ ပညာေရး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္လံုး၏ က႑ တိုင္းတြင္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ား အျမဲရွိေနေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကြန္ယက္၏ အားသာခ်က္မ်ားအား ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ကမၻာ႔ထိပ္တန္းေနရာမ်ားတြင္ ရရွိထားကာ Dulwich College International ေက်ာင္းမ်ားမွ ေအာင္ျမင္သြားေသာ အသက္ ၃၀ ေအာက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ေဆးပညာ၊ ဥပေဒ၊ စီးပြားေရး၊ နည္းပညာ၊ အနုပညာ နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း နယ္ပယ္မ်ားသို႔ စတင္ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိေနၾကျပီး ေအာင္ျမင္လ်က္ ရွိၾကပါသည္။