ေက်ာင္းေဖာင္ေဒးရွင္း

Dulwich College International သည္ Dulwich International Schools Foundation (DISF) ဟု ေခၚဆုိေသာ လူမႈေရးေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခုကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ပညာေရးအား လူတိုင္း လက္လွမ္းမီႏုိင္ခြင့္ရွိေရးဆိုသည့္ သေဘာတရားအေပၚတြင္ အေျခတည္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ DISF သည္ Dulwich College International မိသားစုုဝင္ ေက်ာင္းမ်ားအား စုစည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားမွ ေရ႐ွည္စီမံကိန္းမ်ား၌ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိ္င္ေစရန္ DISF မွ လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ ၎သည္ မိမိကိုယ္ပိုင္ လွဴဒါန္းေရး ပဏာမလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ သာမက ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ား၏ အလွဴအတန္း လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးသည့္ ပင္မအဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ဤ ေဖာင္ေဒးရွင္းကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ယခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ UK Charities Commission ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တည္ေထာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎၏ ပထမဦးဆုံး ပဏာမလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိၿပီျဖစ္သည္။

Dulwich College Yangon သည္ Magic Bus ႏွင့္ မိတ္ဖက္အျဖစ္ ပူးေပါင္းၿပီးျဖစ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Magic Bus ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္အတြက္ Dulwich International Schools Foundation (DISF) မွ ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ Magic Bus သည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ႐ွိ သက္တမ္းရင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎သည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအရ ခ်ဳိ႕တဲ့ေသာကေလးငယ္မ်ားအား ပံ့ပိုးေပးေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ ကေလးငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဆင္းရဲမႈမွ မိမိတို႔ဘာသာ ႐ုန္းထြက္လြတ္ေျမာက္လာႏိုင္ေစရန္ လိုအပ္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးမ်ားကုိ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ အေျခခံေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအား အသံုးျပဳ၍ အဖြဲ႔အစည္းမွ ပ်ိဳးေထာင္ေပးပါသည္။ Magic Bus သည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ျပည္နယ္ေပါင္း ၂၂ ခုမွ ကေလးသူငယ္ေပါင္း (၃၆၀, ၀၀၀)၊ လူငယ္ေပါင္း (၈,၅၀၀) တို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ Magic Bus သည္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံတြင္ စမ္းသပ္အစီအစဥ္ တစ္ခုကို မၾကာခင္က စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၎၏ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ႐ွိေသာ သင္ၾကားမႈပုံစံအသုံးျပဳျခင္းအျပင္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေစမည့္ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲထားေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ အေျချပဳ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတို႔ေၾကာင့္ ၎ကုိ ေမလတြင္ Asian Voice Charity Awards အခမ္းအနား၌ Charity of the Year ဟု အမည္ေပးခံခဲ့ရပါသည္။

Magic Bus သည္  Dulwich International Schools Foundation မွ ကနဦး ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၀၀,၀၀၀ ျဖင့္ ၂ ႏွစ္ၾကာ ပေရာဂ်က္တစ္ခုကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စတင္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ Magic Bus ႏွင့္ DISF တုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေဒသတြင္း လူမႈရပ္ဝန္းအား သိသာထင္ရွားေသာ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ရရွိလာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။