ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး

ပိုမိုတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ အနာဂါတ္တစ္ခုဆီသို႔ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ားကို တက္ႂကြလႈံ႕ေဆာ္ျခင္း

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ မစ္႐ွင္

Dulwich College International ၌ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုးက အမွီသဟဲျပဳရ၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ သားသမီးေျမးျမစ္မ်ားက ဆက္ခံရမည့္ ေလာကအတြက္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပညာေပးရန္ ထူးျခားေသာ တာဝန္ဝတၱရားတစ္ရပ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ထံတြင္ ႐ွိပါသည္။ သဘာဝေလာကႀကီးႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဆက္ဆံေရးသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဥပမာတစ္ခုကို ခ်မွတ္႐ံုသာမကဘဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အဓိကတန္ဖိုးထားသည့္အရာမ်ားကိုလည္း ပံုရိပ္ထင္ဟပ္ေစပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို သ႐ုပ္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ကူညီပံ့ပိုးရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ပါဝင္လႈပ္ရွားရာတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရ်ိရန္ လိုအပ္ေသာ သိပၸံနည္းက် အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ အေရးပါေသာ ေတြးေခၚစဥ္းစားမႈမ်ားႏွင့္အတူ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စိတ္ဓာတ္ေရးရာ အသင့္ျပင္ဆင္ေပးရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔တြင္ တာဝန္႐ွိသည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္မွ Dulwich College International သည္ စတင္ခဲ့သည္ျဖစ္၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ပညာေရးတြင္သာမက အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ ပညာေရးတစ္ခုလံုး၏ သတ္မွတ္ျပဌာန္းျခင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အျခားေသာနယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္း တမူထူးျခား၍ ေရွ႕ေဆာင္ခ်ဲ႕ထြင္ေသာ စြမ္းရည္မ်ားစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ပထမ ဆယ္ႏွစ္တာကာလသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းမ်ားအတြင္း ေက်ာင္းတြင္းလႈပ္ရွားႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုး ၅ႏွစ္သည္ အုပ္စုအႏွံ႔ လႈပ္ရွားမႈတြင္ လ်င္ျမန္စြာ တိုးျမင့္လာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရပါသည္။ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈ ပဏာမလုပ္ငန္းစဥ္ အသစ္မ်ားကို မွ်ေဝ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အခ်င္းခ်င္း ႐ိုင္းပင္းကူညီရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ အတိုင္းအတာကို အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေစျခင္းျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ တည္ေဆာက္ႏိုင္၍ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပညာေပးျခင္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔တြင္ စြမ္းအင္မ်ား႐ွိသည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း ႀကီးမွဴးေဆာင္ရြက္ေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လူမႈေရးဝတၱရား႐ွိသည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းနယ္နိမ္ိတ္အတြင္းႏွင့္ နယ္နိမိတ္ကိုေက်ာ္လြန္၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား လႈံ႕ေဆာ္အားေပးရန္ နမူနာတစ္ခု ခ်မွတ္ရပါမည္။ မီးမ်ားပိတ္ျခင္း၊ တံခါးမ်ားပိတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပရင့္ထုတ္ျခင္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း စသည္ကဲ့သို႔ေသာ အေသးစားလုပ္ေဆာင္မႈေလးျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ကို မွာၾကားလိုပါသည္။ ယင္းသည္ ႀကီးမားေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈတစ္ခု ရွိႏိုင္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏တိုးတက္မႈ

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမိသားစုမ်ားအတြက္ အနာဂါတ္ကို ေမွ်ာ္မွန္းသည္ျဖစ္၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ တိုးတက္ျမင့္မားေသာ အတိုင္းအတာတစ္ခု၌ အေျပာင္းအလဲကို ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ ထူးျခားသည့္ ရပ္တည္ခ်က္႐ႈေထာင့္ကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေသာ Eco Explorers Camp စသည္ကဲ့သို႔ေသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဆက္သြယ္မႈကြန္ရက္အႏွံ႔တြင္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဆက္လက္ ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ စာသင္ခန္းတြင္းႏွင့္ စာသင္ခန္းျပင္ပ သင္ၾကားေလ့လာေရးဝန္းက်င္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးတြင္ သပ္ရပ္က်နေသာ ပံုစံဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဘဝစိုေျပသာယာေရးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ ဆက္လက္၍ အာ႐ံုစိုက္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အရင္းအျမစ္ အသံုးခ်မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အားထုတ္မႈတြင္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဆက္လက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ၅ဝ% ေက်ာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ ပလပ္စတစ္ပုလင္း ထုပ္ေပးျခင္း ပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း စသည့္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ ပဏာမလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ သိသာစြာ ခရီးတြင္ေရွ႕တိုးလာခဲ့ပါသည္။ အျခားေသာ မီးေမာင္းထိုးျပရန္မ်ားမွာ Dulwich College Shanghai Puxi တြင္ ေက်ာင္းမ်ား၌ ပလပ္စတစ္ပိုက္မ်ားႏွင့္ ပါဆယ္ယူေသာ ပလပ္စတစ္ခြက္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို အျပည့္အဝ ဖယ္ရွားလိုက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ၿပီး Dulwich College (Singapore) သည္ ရာႏႈန္းျပည့္ ကာဘြန္ႏ်ဴထရယ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ဒီထက္ပိုမို၍ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္၍ လုပ္ေဆာင္ဦးမည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းမ်ား ပံုမွန္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေက်ာင္းတြင္း သန္႔ရွင္းေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အသိပညာရပ္မ်ား မွ်ေဝရာတြင္ျဖစ္ေစ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဆက္လက္ရွာေဖြ၍ ခ်ဲ႕ထြင္သြားမည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းမ်ားစြာသည္ အသိပညာမ်ားအား မွ်ေဝျခင္းႏွင့္ အျခားသူမ်ားအားလည္း ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တြန္းအားေပးေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆက္ႏြယ္မႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းတြင္ ဘက္စံုေပါင္းစည္းထားေသာ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈကို ရရွိရန္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လိုအင္ဆႏၵျပည့္ဝေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ ရွာေဖြသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာ အရာအားလံုးတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပထမဦးစားေပးျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ တာဝန္သိစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ကမ႓ာႀကီး၏အနာဂါတ္ ကမ႓ာ့တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ အသိပညာတို႔ကို ေက်ာင္းသားမ်ားထံ ထည့္သြင္းေပးရန္ ကတိျပဳပါသည္။

XCjyjIaJN9DpCjP3pIEjAYWKTiKMbZtpQTXJKlCF