ကမာၻ ့အဆင့္မီ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား

မိတ္ဆက္ - ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား သင္ၾကားေရးတြင္ ပိုမိုေခ်ာေမြ႔ အဆင္ေျပေစရန္ ကမၻာ့အဆင့္မီ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းဝင္းမ်ား၌ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းဝင္းမ်ား၏ ဒီဇိုင္းပံုစံကို သင္ယူေလ့လာမႈ ေလာကအျမင္ကို ပံ့ပိုးေပးသည့္ အဓိကဗဟိုအခ်က္ ၃ခ်က္ျဖင့္ လည္ပတ္ေစပါသည္။ ၎တို႔မွာ စိမ္းလန္း၍ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေသာ ၿမိဳ႕ျပဝန္းက်င္တစ္ခု၊ ပြင့္လင္း၍ အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ သင္ၾကားေလ့လာေရး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတို႔အား မွ်ေဝေသာ တန္ဖိုးမ်ား၏ ထင္ဟပ္မႈတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အသိဉာဏ္ပညာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးရာႏွင့္ စိတ္ခံစားခ်က္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို အားေပးရန္အတြက္ ပံုစံထုတ္ထားေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကိုလည္း ေပးစြမ္းထားပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းဝင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ကမၻာ့အဆင့္မီသင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ၎တို႔တြင္ စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ ေရကူးကန္မ်ား၊ အားကစား႐ံုမ်ား၊ အႏုပညာ ေဖ်ာ္ေျဖေရး ေနရာ၊ သိပၸံႏွင့္ IT ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား၊ ေတးဂီတႏွင့္ အႏုပညာခန္းမ်ား၊ ဒီဇိုင္းႏွင့္ နည္းပညာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ SE21 ဧရိယာ၊ အမိုးေပၚပန္းဥယ်ာဥ္၊ စားေသာက္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေက်ာင္း႐ွိ စာသင္ခန္းတိုင္းသည္ က်ယ္ဝန္းလင္း႐ွင္းကာ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္း၍ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား စံုလင္စြာ ပံ့ပိုးထားသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရပါသည္။