လစ္လပ္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေခၚဆုိလ်က္႐ွိေသာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

    ေက်ာင္းကြန္ယက္တစ္ခုလံုး႐ွိ ေက်ာင္းမ်ားမွ ေခၚယူေသာ ရာထူးေနရာမ်ားအားလံုးကို ၾကည့္ရႈရန္အတြက္ တည္ေနရာအားလံုးကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ သင္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ရာထူးတစ္ခုကို အထက္တြင္ မေတြ႔ရွိပါက အသစ္သစ္ေသာရာထူးမ်ားေၾကျငာသည့္အခါ ၎တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတိေပးခ်က္မ်ားကို စာရင္းသြင္းရယူရန္ ဤေနရာ တြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

    ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေဆာင္ရြက္သမွ်ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွာ ပထမဦးစားေပးျဖစ္သျဖင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရးတို႔သည္ Dulwich College International ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ လြန္စြာမွ အေရးႀကီးပါသည္။ Dulwich College International သည္ အေသးစိတ္တိက်ေသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး မူေဘာင္ႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္တစ္ခုကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ၎တို ့အား ပံုမွန္သံုးသပ္၍ကာ လိုအပ္သည္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ မြမ္းမံျပင္ဆင္ထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းမ်ားရွိ ဝန္ထမ္းသစ္မ်ားအားလံုးသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပိုမိုေဘးကင္းစိတ္ခ်ရေသာ ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္ ့ထားေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္ ့ထားေရးတြင္ ပါဝင္ေသာ ဝန္ထမ္းအားလံုးကို အေသးစိတ္ ေလ့က်င့္ေပးထားသည့္အျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာအခါ ၎တို႔အားလံုးသည္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အထူးျပဳသင္တန္းကို တက္ေရာက္ၾကရပါသည္။ ယင္းသင္တန္းအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ သက္တမ္းအေလွ်ာက္ အခါအားေလွ်ာ္စြာ ထပ္ဆင့္ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ားကိုလည္း တက္ေရာက္ၾကရပါသည္။