သင္ၾကားေလ့လာပံု

Dulwich College International

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ သင္ယူေလ့လာေသာနည္း

အေထာက္အထား အေျချပဳ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ သုေတသနကို ဦးေဆာင္ျခင္းသည္ ကမ႓ာအႏွံ႔ အေကာင္းဆံုး ပညာရပ္ဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕ေလ့က်င္မႈမ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးေသာ သင္ယူေလ့လာျခင္း အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို ျပသႏိုင္ေစပါသည္။ Dulwich College International ေက်ာင္းဆယ္ေက်ာင္းအႏွံ႔တြင္ ဤလမ္းၫႊန္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား သင္ယူေလ့လာျခင္း ခရီးစဥ္၏ အသက္အရြယ္တုိင္းႏွင့္ အဆင့္တုိင္း၌ ထိေရာက္မႈ႐ွိကာ ဆန္းသစ္တီထြင္ေသာ သင္ၾကားေရးနည္းပညာကို တြန္းပို႔ေပးေနပါသည္။

Learning is effective when it has a clear purpose:

  • Students take ownership and responsibility for their own learning.
  • Students use what they already know to construct new understandings.

Learning is effective when it is adapted and applied:

  • Students make connections between knowledge, concepts and skills.
  • Students transfer knowledge and skills to a variety of contexts.

Learning is effective when it is personalaised:

  • Students are appropriately challenged from their own starting points.
  • Students can engage in meaningful and deliberate practice in lesson time.
  • Students respond to quality feedback with concrete strategies for improvement.

Learning is effective when it is relational:

  • Students engage in effective collaboration and build positive, safe relationships.
  • Students are able to recognize mistakes as collective learning opportunities.

အလားတူစြာပင္ သင္ၾကားေလ့လာျခင္းသည္ စာသင္ခန္း၊ ေတာင္နံရံ၊ အားကစားကြင္း သို႔မဟုတ္ ျပဇာတ္တစ္ခုခုတြင္ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာ ရာသက္ပန္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသင္ၾကားေရး အေျခခံသေဘာတရားမ်ားသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ က်င့္သံုးမႈမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေန၍ ႐ႈေထာင့္အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ၾကပါသည္။

Dulwich ဘာသာရပ္တစ္ခုတြင္ သင္ခန္းစာခ်ိန္အတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုသည့္အခါႏွင့္ ဆရာ/မ လႈပ္႐ွားေဆာင္ရြက္မႈ သုေတသနႏွင့္ အတတ္ပညာဆိုင္ရာ သင္ၾကားေလ့လာမႈ အပိုင္းအျဖစ္ သင္ၾကားေရး၏ ထိေရာက္မႈကို အကဲျဖတ္တြက္ခ်က္ရာတြင္ အကူအညီေပးရန္ ဤေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳပါသည္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေက်ာင္းသား ေထာက္ခံအားေပးမႈႏွင့္ လြတ္လပ္ျခင္းသို႔ ဦးတည္သြားေစေသာ သင္ၾကားေလ့လာျခင္း၏ ေက်ာင္းသားသတိျပဳ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းကို တည္ေဆာက္ရန္လည္း ဤအေျခခံမူဝါဒမ်ားကို အသံုးျပဳပါသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဘဝသာယာစိုေျပ၍ လႈမူေရး စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ တတ္ေျမာက္မႈတို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုး အေျခခံအုတ္ျမစ္သည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ သင္ၾကားေလ့လာျခင္းအစီအစဥ္အား နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းတို႔တြင္ တည္႐ွိေနေၾကာင္းကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ ခိုင္မာစြာ ယံုၾကည္ပါသည္။ ထူးျခားေသာ အရည္အေသြး႐ွိသည့္ ပညာေရးသို႔ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္သုေတသနသည္ ဤခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းကို ကူညီေထာက္ပံ့ပါသည္။

ဤအေျခခံမူမ်ားကို တုိးတက္မႈကို ဦးစားေပးေသာ ၂၁ရာစုပညာေရးကိုလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစပါသည္။ အနာဂါတ္တြင္ လိုအပ္ေသာ ဖ်တ္လတ္ေပါ့ပါး၍ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း၏ ပိုမိုနက္႐ႈိင္းေသာ အဆင့္တစ္ခုကို ႐ွာေဖြေသာ ဆန္းသစ္တီထြင္သည့္ ေက်ာင္းမ်ား လိုအပ္လ်က္႐ွိပါသည္။ ၎နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းသည္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွ အျခားတစ္ခုသို႔ ေတြးေခၚစဥ္းစားမႈမ်ားကို ကူးေျပာင္းႏိုင္ေစပါလိမ့္မည္။ ဤအယူအဆအေျချပဳေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ K-12 သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းကို အေထာက္အပံ့ေပးေသာ္လည္း သင္ယူေလ့လာျခင္း၊ သင္ၾကားျပသျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဘဝသာယာစိုေျပျခင္းတို႔အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းသည္ ပိုမို၍ အေရးႀကီးပါသည္။

ဤရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ ေအာင္ျမင္ေအာင္ပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထပ္မံဖတ္႐ႈရန္ ပညာေရတီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္း တြင္ ၾကည့္႐ႈေလ့လာပါ။