မန္ဒရင္းဘာသာရပ္

Dulwich College International အေနျဖင့္  ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ရွန္ဟိုင္းျမိဳ႕ ၌ ၄င္း၏ ပထမ ေက်ာင္းခြဲအား စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္အခ်ိန္ မွစ၍ မန္ဒရင္းတရုတ္ဘာသာစကားမွာ သင္ရိုး၏ အေရးပါေသာ အစိိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေက်ာင္းတြင္တက္ေရာက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွ (တကၠသိုလ္ဝင္တန္းအဆင့္ မန္ဒရင္းတရုတ္ဘာသာစကား) IB မန္ဒရင္းဘာသာရပ္၌  အျမင့္ဆံုး ရမွတ္မ်ား ရရွိေနေၾကာင္း ေျခရာခံမွတ္တမ္းစံခ်ိန္အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ဂုဏ္ယူမိပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားရွိ မန္ဒရင္းဘာသာစကား သင္ၾကားပို႔ခ်မႈမွာ သူမတူေသာ စိန္ေခၚမႈအသီးသီး ရွိေနပါသည္။ က်ြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ က်ြမ္းက်င္ပိုင္ႏုိင္မႈအဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကပါသည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ သင္ၾကားမႈလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ကို္က္ညီႏုိင္ရန္ Dulwich Mandarin သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို အပိုင္း ၃ မ်ိဳးျဖင့္ သင္ၾကားေပးပါသည္။ Mandarin A: မိခင္ဘာသာစကားအျဖစ္ တရုတ္စကားသင္ယူျခင္း။ ၊ Mandarin B: ဒုတိယ ဘာသာစကားအျဖစ္ မန္ဒရင္း တရုတ္စကားအား သင္ယူျခင္း။

ႏွင့္ Mandarin C: ႏိုင္ငံျခား ဘာသာစကားအျဖစ္ မန္ဒရင္း တရုတ္စကားအား သင္ယူျခင္း။

Wohui Mandarin

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၏ မန္ဒရင္းဘာသာစကား သင္ၾကားေရး ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ DCI Mandarin Conference ( DCI မန္ဒါရင္း တရုတ္ဘာသာစကားဆိုင္ရာ ညီလာခံ) တြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ၾကျပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဦးစြာပထမျဖစ္သည့္ မန္ဒရင္း ဘာသာစကားအေျချပဳ သင္ရိုးအား ပံုေဖာ္ေရးဆြဲရာတြင္လည္း ပါဝင္ လ်က္ရွိၾကပါသည္။

Dulwich College ႏိုင္ငံတကာ၏ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္ေသာ ပညာေပါင္းကူးတံတားျဖင့္ ကမာၻၾကီးအား ဆက္သြယ္အ့ံ ေဆာင္ပုဒ္အရ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဆရာမ်ားသည္ တရုတ္ ႏွင့္ တရုတ္မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ဘာသာစကားတံတားမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေပးရန္ စီစဥ္ ထားပါသည္။ တရုတ္ဘာသာကို ႏိုင္ငံျခားဘာသာတစ္ခု အေနျဖင့္ သင္ၾကားျခင္းသည္ သက္တမ္းႏုနယ္ေသးေသာ ဘာသာရပ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရုတ္လူမ်ိဳးမဟုတ္ေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ မတူညီေသာ အေျခခံက်သည့္ သင္ၾကားမႈ ပံုစံတစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ တရုတ္စကားလံုး Wo Hui သည္ ကြ်ႏု္ပ္တတ္ႏိုင္သည္ ဟု အဓိပၸာယ္ရျပီး အဓိကက်ေသာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ တစ္ခုျဖစ္ျပီး တရုတ္စကားေျပာႏိုင္ရန္ ႏွင့္ တရုတ္စာေရးႏိုင္ရန္ သင္ၾကားျခင္းသည္ မတူညီေသာ အလုပ္ႏွစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္ရေစပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကို အသံအသစ္မ်ားျဖင့္ ေျပာဆိုကြ်မ္းက်င္ေစရန္ ႏွင့္ ရုပ္ပံုအသစ္မ်ားျဖင့္ တရုတ္စာကို ေရးသားႏိုင္ရန္ တျပိဳင္နက္ သာမက သီးသန္႔လည္း သင္ၾကားေပးပါသည္။ Wo Hui တရုတ္စာသည္ နားေထာင္ျခင္း၊ေျပာဆိုျခင္း ႏွင့္ ဖတ္ျခင္း၊ေရးျခင္းတို႔ကို သီးသန္႔ခြဲျခားထားေသာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ခုျဖစ္ျပီး  ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳသင္ၾကားျခင္းကို အေျခခံကာ နည္းပညာကို အသံုးျပဳလုပ္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကို ၎တို႔သိေသာ အရာမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေစႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးေပးထားပါသည္။

Mandarin Pathways

တရုတ္စာ သင္ၾကားမႈစနစ္မ်ား

Mandarin A (CNL)

တရုတ္စာ A

ဤသင္ၾကားမႈစနစ္တြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ တရုတ္စာကို ၎တို႔၏ ပထမသံုးဘာသာစကား အျဖစ္ ေက်ာင္းသို႔မဟုတ္အိမ္တြင္ သင္ယူရျပီး တရုတ္စာသည္ ေျပာဆိုဆက္သြယ္မႈ ၾကားခံဘာသာရပ္ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္စာသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ၎တို႔၏ ဒုတိယ ဘာသာစကားျဖစ္သည္။ ၎တို႔အိမ္ပတ္ဝန္က်င္းသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ တရုတ္စကားသာေျပာဆိုၾကပါသည္။

သင္ၾကားမႈစနစ္ပံုစံသည္ အတန္းထဲတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ႏွင့္ ဆရာဆရာမမ်ား အားလံုးသည္ တရုတ္စာကို သာ အသံုးျပဳရပါသည္။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူူမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးအစားစံုလင္ေသာ တရုတ္စာေပမ်ားကို အသံုးျပဳကာ ၎တို႔၏ စိစစ္မႈ နွင့္ အကဲျဖတ္မႈ ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို တိုးတက္ေစရန္ ႏွင့္ ဖန္တီးမႈေကာင္းေသာ စာေရးသားျခင္း စြမ္းရည္မ်ား လက္ေတြ႔တိုးတက္ေစရန္ အာရုံစိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသင္ၾကားမႈစနစ္တြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ ဘာသာရပ္ကို နားလည္ႏိုင္စြမ္းမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ တရုတ္စာအုပ္မ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ား ႏွင့္ သတင္းစာမ်ားကို လံုေလာက္စြာ ဖတ္ရႈရန္ အေလးအနက္ထား အၾကံေပးအပ္ပါသည္။ ဤသင္ၾကားမႈစနစ္ကို သင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ IGCSE ကို တရုတ္စာ ပထမဘာသာရပ္ အေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ၾကျပီး ၎တို႔၏ စာေမးပြဲ ဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ IB တရုတ္စာ A ဘာသာရပ္ ႏွင့္ စာေပကို ေရြးခ်ယ္ၾကပါသည္။

Mandarin B (MSL)

ဤသင္ၾကားမႈစနစ္သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ (သို႔မဟုတ္ တရုတ္ဘာသာစကားကို ရံုးသံုးဘာသာစကားအျဖစ္ အသံုးျပဳေသာေဒသမ်ားတြင္) ေနထိုင္ေသာ တရုတ္ဘာသာစကားေျပာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား သို႔မဟုတ္ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ၿပီး တရုတ္ဘာသာစကားကို ကာလရွည္ေလ့လာသင္ယူေနေသာ အျခားလူမ်ိဳးေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။  အဆိုပါေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ အသက္အရြက္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဆက္ဆံေျပာဆိုျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကေသာ္လည္း တရုတ္စာေပတတ္ေျမာက္မႈစြမ္းရည္မ်ားမွာ အျပည့္အဝအသံုးခ်ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ စာသင္ခန္းအတြင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၏ ၉၀ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ တရုတ္ဘာသာစကားျဖစ္ၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္လည္း တရုတ္ဘာသာစကားကို အသံုးျပဳသင္ၾကားေပးပါသည္။ ဤသင္ၾကားမႈစနစ္တြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ဦးတည္ခ်က္မွာ စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ စာေရးျခင္းစြမ္းရည္မ်ား တိုးျမွင့္လာေစရန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ ရွဳပ္ေထြးေသာ စာေရးနည္းပံုစံမ်ားႏွင့္ စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို နားလည္ႏိုင္ၿပီး ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏိုင္စြမ္းရွိ တရုတ္ဘာသာစကားျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ နက္နဲသိမ္ေမြ႕မႈမ်ားကိုလည္း သိရွိနားလည္ခံစားႏိုင္ၾကပါသည္။ ဤသင္ၾကားမႈစနစ္ျဖင့္ သင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ IGCSE စာေမးပြဲတြင္ တရုတ္ဘာသာစကားကို ဒုတိယဘာသာစကားအျဖင့္ေရြးခ်ယ္ၾကၿပီး IB ဘာသာစကား စာေမးပြဲတြင္ B အဆင့္ သို႔မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္ စာေမးပြဲသင္တန္းမ်ား တတ္ေရာက္ၾကပါသည္။

Mandarin C (MFL)

ဤသင္ၾကားမႈစနစ္သည္ တရုတ္လူမ်ိဳးမဟုတ္ေသာ၊ တရုတ္ဘာသာစကားေျပာဆိုျခင္း မရွိေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ကနဦးအဆင့္မွစ၍ ဤသင္တန္းသည္ နားေထာင္ျခင္း ၊ စကားေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ စာဖတ္ျခင္းစြမ္းရည္ကို လက္ေတြ႕အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ အထူးအေလးထားသင္ၾကားေပးၿပီး Wo Hui တရုတ္ဘာသာစကားစနစ္ကို အသံုးျပဳၿပီး ေလ့လာသင္ၾကားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ဝက္ဆိုဒ္မ်ားကို အသံုးျပဳပါသည္။ စာသင္ခန္းအတြင္း သင္ၾကားခဲ့ေသာ စြမ္းရည္မ်ားကို လူအမ်ားၾကားတြင္ အသံုးျပဳေလ့က်င့္ရန္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဘာသာစကား အသံုးျပဳမႈနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ေလ့က်င့္ရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ဤသင္ၾကားမႈစနစ္ျဖင့္ သင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ IGCSE စာေမးပြဲတြင္ တရုတ္ဘာသာစကားကို ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားအျဖစ္ သို႔မဟုတ္ GCSE တရုတ္ဘာသာစကားကို ေရြးခ်ယ္ၾကၿပီး IB တရုတ္ဘာသာစကားစာေမးပြဲတြင္ B အဆင့္ သို႔မဟုတ္ တရုတ္စာ အေျခခံစာေမးပြဲသင္တန္းမ်ား တတ္ေရာက္ၾကပါသည္။

တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ စကၤာပူ ႏိုင္ငံတို႔ရွိ DUCKS စာသင္ေက်ာင္းမွ ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ိဳးသံုး သင္ယူေလ့လာေရး။

တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ စကာၤပူနိုင္ငံတို႔ရွိ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ DUCKS စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ိဳးသံုး သင္ယူေလ့လာေရးမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား တိုးတက္ေရးအတြက္ အေျခခံက်ေသာ က႑ တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ က်ြႏု္ပ္တို႔၏ သင္ၾကားမႈစနစ္မွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ဘာသာစကားကိုမည္ကဲ့သို႔ သင္ယူႏုိင္ရန္ေဖာ္ျပထားေသာ သီအုိရီအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အေျခခံထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ပညာေရးသုေတသနမ်ားႏွင့္ တတ္က်ြမ္းသူမ်ားမွ စစ္ေဆးထားေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ သင္ၾကားၾကပါသည္။ ပညာေရးသုေတသနမွတဆင့္ ပ်ိဳးေထာင္ထားေသာ ဤ ပညာေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသူမ်ားမွာ သမာရိုးက် အေနအထားမ်ားမွ ကြဲထြက္ျပီး အဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွင့္ မန္ဒရင္းတရုတ္ဘာသာစကား တို႔ကို ဆက္စပ္နားလည္မႈႏွင့္ ထိေတြ႔မႈတို႔ ရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္ၾကားေပးသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမတစ္ဦး အျပင္ မန္ဒရင္း ဘာသာစကားအား အထူး အာရံုစိုက္သင္ၾကားေပးသည့္ ဒုတိယဆရာ တစ္ဦးကိုပါျဖည့္စြက္ထားျပီး သင္ယူေလ့လာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ၾကြယ္ဝသည့္ ပညာေရးဝန္းက်င္တစ္ရပ္အား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ လိုက္လံတုပျခင္းမ်ိဳးထက္ မိမိပင္ကိုယ္ အဓိပၸါယ္ျဖင့္ ဘာသာစကားအား အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ယံုၾကည္မႈမ်ား ရရွိလာနိုင္မည္ျဖစ္သည္။