အားကစား

အားကစားသည္ Dulwich College International (DCI) ေက်ာင္းမ်ားရွိ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္း၏ အလြန္အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ အားကစားပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ကာယဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို အေထာက္အကူျပဳ႐ုံသာမက ၎တုိ႔၏ ညွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္မႈကုိ တုိးတက္ေစျခင္း၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အားကစားမ်ားတြင္ အရည္အေသြးမ်ား တုိးတက္လာေစျခင္းတို႔ကိုပါ ျဖစ္တည္ေစျပီး အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခု၏ အစိတ္အပို္င္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ပုံတို႔ကို ေလ့လာသင္ယူႏုိင္ရန္အတြက္လည္း အေထာက္အကူ ျပဳပါသည္။ ေလ့လာေတြ ့ရွိခ်က္မ်ားအရ ပံုမွန္အားကစားျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ခႏၶာၾကံ့ခိုင္သန္စြမ္းေစရံုသာမက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူအမ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုစိတ္မ်ားအား တိုးတက္လာေစနိုင္ပါသည္။

အားကစား ၿပိဳင္ပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဦးေဆာင္မႈပိုင္းႏွင့္ အားကစားသမားတစ္ဦး၏ အေရးပါပုံကို အေလးထားရန္ တုိက္တြန္းအားေပးႏုိင္ပါသည္။ ၎သည္ ကၽြႏု္္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈ ရ႐ွိရန္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိသည့္အခါ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳေပးတတ္ရန္ မွာ အေရးၾကီးျပီး ၊ သိကၡာ႐ွိ႐ွိ က်ရႈံးရန္အတြက္ သင္ယူတတ္ရန္မွာလည္း အေရးၾကီးပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ Dulwich အားကစားပြဲမ်ားတြင္ အျခား DCI မိသားစုဝင္ ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားၾကပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧျပီလတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေက်ာင္းမ်ားၾကား အႀကီးဆုံး အားကစားျပိဳင္္ပြဲျဖစ္ျပီး  ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္က်င္းပသည့္ ပထမဆုံး Dulwich Olympiad ၿပိဳင္္ပြဲကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ Dulwich Olympiad ၿပိဳင္္ပြဲကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၌ လန္ဒန္ရွိ Dulwich College တြင္ လက္ခံက်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး DCI ေက်ာင္းအားလုံးမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းတည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ေလးရာျပည့္ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ အာ႐ွတိုက္ တစ္ခြင္မွ အျခားႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဂုဏ္သတင္းႀကီးေသာ အားကစားပြဲ အခမ္းအနားမ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ဆင္ႏႊဲႏုိင္ၿပီး အျခားအသင္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္အတြက္ ခရီးသြားရမည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရ႐ွိႏုိ္င္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေဒသဆုိင္ရာ ေက်ာင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား႐ွိ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ား ကိုလည္း လက္ခံက်င္းပေလ့ရွိပါသည္။ ၂၀၁၅ခုနွစ္ ဧျပီလတြင္ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Dulwich Olympiad သည္ မတူျခားနားေသာ အားကစားနည္းမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ နိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကေသာ ေလးႏွစ္လွ်င္ တစ္ၾကိမ္သာ က်င္းပသည့္ပြဲလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ု္ပ္တို ့၏ မိခင္ေက်ာင္းေတာ္ျဖစ္သည့္ လန္ဒန္ရွိ Dulwich College တြင္ ၂၀၁၉ခုနွစ္တြင္ က်ေရာက္မည့္ Dulwich Olympiad ျပိဳင္ပြဲအား က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို ့အျပင္ ထိုမူလ မိခင္ေက်ာင္းေတာ္၏ တည္ေထာင္သည့္ နွစ္ (၄၀၀) ျပည့္ေျမာက္လည္း က်ေရာက္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကမာၻအႏွံ ့ရွိ မိသားစုဝင္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွ လာေရာက္ကာ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲနိုင္မည့္ အခြင့္အေရးလည္း ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ု္ပ္တို ့၏ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ အျခားနာမည္ၾကီး အားကစားျပိဳင္ပြဲမ်ားကိုလည္း အာရွရွိ အျခားနိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားကဲ့သို ့အသင္းလိုက္သြားေရာက္ကာ ယွဥ္ျပိဳင္ေလ့လည္း ရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို ့ပင္လွ်င္ ေဒသတြင္း အျခားနိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းကာ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပေသာ အားကစားျပိဳင္ပြဲမ်ားစြာ ရွိပါသည္။