STEAM / SE21

SE21 အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ မူေဘာင္မ်ား

S                သိပၸံ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္၊ အႏုပညာႏွင့္ သခၤ်ာ

E                စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စြန္႔ဦးတီထြင္လိုစိတ္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းမႈ

21              ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ သင္ၾကားေရး ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းမ်ား (ATL) မူေဘာင္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေသာ ၂၁ရာစုအရည္အေသြးမ်ား

ကြ်ႏု္ပ္္တို႔၏ အဓိပၸာယ္မ်ားစြာ႐ွိေသာ SE21 စင္တာမ်ားကို ဂုဏ္ယူစြာ မိတ္ဆက္ေပးအပ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ မိခင္ေက်ာင္းေတာ္ Dulwich College သည္ စာပို႔သေကၤတအမွတ္ SE21 ျဖစ္ေသာ လန္ဒန္အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ဤေနရာ႐ွိ Dulwich College International တြင္ SE21 ႐ွိ “S” သည္ STEAM ကို ကိုယ္စားျပဳကာ “E” သည္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စြန္႔ဦးတီထြင္လိုစိတ္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းမႈကို ကိုယ္စားျပဳကာ “21” သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ သင္ၾကားေရး ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းမ်ား (ATL) မူေဘာင္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေသာ ၂၁ရာစုအရည္အေသြးမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ ရည္ၫႊန္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ DCI ေက်ာင္း (၃)ေက်ာင္း႐ွိ SE21 စင္တာမ်ား၏ ပထမအႀကိမ္သည္ စိတ္ကူးအႀကံဥာဏ္မ်ားကို ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္း၊ ပထမအဆင့္ စက္႐ုပ္နည္းပညာရပ္၊ ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုဂရမ္မ်ား ေရးသားျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ဒီဇိုင္းဖန္တီး/ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုင္း၊ ႐ုပ္႐ွင္၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ႏွင့္ ႐ုပ္ပံုဖန္တီးမႈပညာရပ္ စသည္တို႔အတြက္ ပံ့ပိုးကူညီေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ စက္မႈပညာ၊ ႐ုပ္႐ွင္႐ိုက္ကူးျခင္းႏွင့္ ပေရာဂ်က္အေျချပဳ သင္ၾကားေလ့လာမႈမ်ား၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စြန္႔ဦးတီထြင္လိုစိတ္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ျပႆနာေျဖ႐ွင္းျခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

SE21 သည္ ၂၁ရာစု ပညာေရးအတြက္ Dulwich ရည္မွန္းခ်က္ကို ေရးဆြဲထားၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ရည္မွန္းခ်က္ထားေသာ ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္သင္ၾကားႏိုင္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို အသားေပးထားပါသည္။

  •  ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဘြဲ႕ပညာရပ္ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ဘဝတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ ပင္ကိုစ႐ိုက္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစႏိုင္မည့္ ေျပာင္းလဲမႈ႐ွိေသာ သင္ၾကားေလ့လာေရး အစဥ္အလာတစ္ခုကို တည္ေထာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ SE21 သည္ ႐ိုး႐ွင္းေသာ လႈပ္႐ွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေနရာေဒသမ်ားထက္ မ်ားစြာ ပိုမိုေၾကာင္းကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။
  • တကၠသိုလ္ထက္ ပိုမို၍ အနာဂါတ္ကို ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းျခင္းျဖင့္ SE21 သည္ ေနထိုင္ေနေသာ ကမ႓ာေလာကႀကီးႏွင့္အတူ ပေရာဂ်က္ အေျချပဳ သင္ၾကားေလ့လာေရးကို အာ႐ံုထားေသာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအတြင္းႏွင့္ အျပင္တို႔႐ွိ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို လႊမ္းၿခံဳေပးပါလိမ့္မည္။
  •  ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ တိုးတက္လာေသာ အလုပ္သမားေဈးကြက္တြင္ စိတ္ကူးစိတ္သန္း နည္းလမ္းအသစ္မ်ား ေနသားတက်ျဖစ္ေစေသာ စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာႏိုင္ေစမည့္ ပင္ကိုယ္စ႐ိုက္ ႀကံ့ခိုင္မႈ တိုးတက္ေစရန္ SE21 မွ ႐ွာေဖြေပးပါလိမ့္မည္။
  •  ထိေရာက္မႈ႐ွိေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ဤကဲ့သို ့အနာဂါတ္အတြက္ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသင္းအဖဲြ႕စုေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ Dulwich ၌ ေလ့လာသင္ၾကားလ်က္႐ွိေသာ SE21 ၏ အေရးပါသည့္ အဂၤါရပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ရဲရင့္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္သည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ကမ႓ာတစ္ခုကို ဖန္တီးရန္အလို႔ငွာ ေက်ာင္းသားမ်ား သင္ၾကားေလ့လာျခင္း၏ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အက်ဳိးရလဒ္ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးတြင္ ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲရန္ျဖစ္ပါသည္။ တည္ၾကည္မႈႏွင့္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈတို႔အား ဦးေဆာင္လမ္းျပေသာ နိယာမမ်ားသည္ ေက်ာင္းထက္ေက်ာ္လြန္၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေက်ာင္းသားမ်ား ပါဝင္ရမည့္ ဘဝကို ေနာက္ခံျပဳထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔သာ ႐ိုး႐ိုးသာမန္ သံုးစြဲသူမ်ားသာ မဟုတ္ဘဲ ကမ႓ာအႏွံ႔ ကူညီေထာက္ပံ့သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

စိတ္ေက်နပ္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခိုင္မာေသာ ဘဝႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ေစရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ပင္ကိုယ္စ႐ိုက္ႀကံ့ခိုင္မႈႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ SE21 ႏွင့္ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားမွတဆင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေသာ လႈပ္႐ွားေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ သင္ၾကားေလ့လာေရး အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို ရယူရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေအာက္တြင္ DCI မူေဘာင္က ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ DCI သည္ ဤရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ IB ၏ သင္ၾကားေရး ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းမ်ား (ATL) မူေဘာင္ကို ျပင္ဆင္ညႇိႏႈိင္း၍ အသက္အရြယ္တိုင္း အဆင့္တိုင္း၌ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ သီးသန္႔အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘာသာစကားကို စိစစ္ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အဖြဲ႕အစည္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း ႐ွိ/မ႐ွိ စီစစ္ရန္ ပင္ကိုယ္စ႐ိုက္ ႀကံ့ခိုင္မႈႏွင့္ စြမ္းရည္ႏွစ္ခုစလံုး အေၾကာင္းအရာမ်ား/ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား/ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ပံုမွန္ ျပန္လည္ေဆာက္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ Wellbeing ႏွင့္ SE21 အတြက္ တိက်ေသာ ATL ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ေတြ႕႐ွိႏိုင္ပါသည္။