တကၠသိုလ္ ေရြးခ်ယ္မႈဆိုင္ရာမ်ား

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ဘဝသည္ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ မိသားစုတိုင္းအတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ Dulwich College International ၌ အနာဂါတ္ေကာင္းမြန္ေရးႏွင့္ လမ္းၫႊန္ျပသမႈသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေဆာင္ရြက္သမွ်အားလံုး၏ အေရးပါေသာ ပင္မအရာျဖစ္ကာ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ တကၠသိုလ္ ေဆြးေႏြးလမ္းၫႊန္မႈအစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ပံ့ပိုးေပးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ စာသင္ခန္းတြင္းႏွင့္ စာသင္ခန္းျပင္ပတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ အစဥ္ေျပာင္းလဲေနေသာ ေလာကႀကီးတြင္ ခံႏိုင္ရည္႐ွိ၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေစရန္ ေက်ာင္းသား၏ စြမ္းရည္တြင္ အေျချပဳသည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္ပါသည္။ Senior School တစ္ေလွ်ာက္လံုး Early Years မွေန၍ ေက်ာင္းသားအားလံုးအား လမ္းၫႊန္ေပးမႈႏွင့္ စိုေျပသာယာေရးရရွိရန္ ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳ ခ်ဥ္းကပ္နည္းကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔က ေပးစြမ္းပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ မိမိကိုယ္မိမိ သိျမင္နားလည္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္တိုးတက္မႈ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းျဖစ္သည့္ Dulwich College ၏ ေအာင္ျမင္ေရးအစီအစဥ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုး ပါဝင္ပါသည္။ အဆင့္တိုင္း႐ွိ ေက်ာင္းသားတိုင္း ထိုးထြင္းအျမင္ရွိေသာ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းကို ပံ့ပိုးေပးလ်က္ သင္ယူေလ့လာသူမ်ား၏ ဖန္တီးျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္မြမ္းမံကာ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ၊ သင္႐ိုးျပင္ပဆိုင္ရာ၊ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးတိုးတက္မႈတို႔အတြက္ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔က ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ တမူထူးျခားေသာ တကၠသိုလ္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ လမ္းၫႊန္ျပသေရး အစီအစဥ္ကို မိတ္ဆက္ေပးသည့္အခါ Year 10 တြင္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း သုေတသနအား လႊဲေျပာင္းျခင္းမျပဳမီ Year 7 တြင္ မိမိကိုယ္မိမိ နားလည္သေဘာေပါက္ေနေစျခင္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ သင္ယူေလ့လာမႈမ်ားမွ ထိုးထြင္းသိျမင္မႈႏွင့္ ထူးျခားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ကိုယ္ပိုင္အက္ေဆးႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္ ကမ႓ာအႏွံ႔အျပား လူအမ်ားႏွစ္သက္ေသာ တကၠသိုလ္နည္းစနစ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို လမ္းၫႊန္ျပသပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားမႈကို ျပသရန္ တကၠသိုလ္၏ ဓေလ့စ႐ိုက္မ်ား၊ တန္ဖိုးမ်ား၊ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို အကဲျဖတ္စိစစ္ပံုႏွင့္ ေလ့လာပံုတို႔ကို ေက်ာင္းသားမ်ားကို သင္ၾကားျပသပါသည္။ ငယ္ရြယ္စဥ္အခ်ိန္မွ စတင္ေသာ မိမိကုိယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ႐ွိျခင္းႏွင့္ မိမိကုိယ္ကိုယ္ သတိမူသိ႐ွိျခင္း အယူအဆ အေတြးအျမင္တစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အၾကားအျမင္မ်ားေသာ စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္မ်ားႏွင့္ Dulwich ေက်ာင္းမ်ား မွထြက္ခြာသြားရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေၾကာင္းကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ပ႐ိုဂရမ္မ်ားမွ ေသခ်ာစြာ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းမ်ား၌ တကၠသိုလ္အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ တစ္ဦးခ်င္း လမ္းၫႊန္ေဆြးေႏြးမႈကို လက္ခံရရွိ႐ံုသာမကဘဲ Dulwich College Internation ေက်ာင္းမ်ားအႏွံ႔ အေကာင္းဆံုးေသာ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္မႈကို မွ်ေဝေသာ ေနာက္ခံအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ နယ္ပယ္အထူးျပဳမႈ အေတြ႕အႀကံဳ႐ွိ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ ရရွိေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိုလည္း ရရွိပါေသးသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားစြာသည္ တကၠသိုလ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဝင္ခြင့္အရာရွိမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ International ACAC (ေကာလိပ္ဝင္ခြင့္ အႀကံေပးအဖြဲ႕အစည္း) တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ပါသည္။ ကမ႓ာတလႊား ပညာရပ္ဆိုင္ရာ သင္ၾကားေလ့လာျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔အတြက္ ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာအခန္းက႑မ်ားကို ဦးေဆာင္ရန္ Dulwich အမည္ႏွင့္ ကြန္ရက္ကို ဤကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ တကၠသိုလ္အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားမွတဆင့္ အက်ဳိးေက်းဇူး ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

#အသင့္ေတာ္ဆံုးေရြးခ်ယ္မႈ အခန္း

ကမ႓ာအရပ္ရပ္႐ွိ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ႀကီးမ်ား၊ ေကာလိပ္မ်ားႏွင့္ အထူးျပဳအစီအစဥ္မ်ားမွ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား လက္ခံရ႐ွိျခင္းအတြက္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဘြဲ႕ရေက်ာင္းသားမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳလက္ခုပ္ၾသဘာ ေပးရေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈ၊ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ား၊ အဆင့္မ်ားႏွင့္ အသင့္ေတာ္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေသာ ေကာလိပ္မ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ေစရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ တကၠသိုလ္ ေဆြးေႏြးလမ္းၫႊန္ျခင္း အခ်က္အလက္အေပၚတြင္ ပိုမို၍ အေရးေပးေစပါသည္။ ေျမာက္အေမရိကားႏွင့္ UK သည္ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္တြင္ Dulwich College International မွ ပညာသင္ယူျပီးဆံုးေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေရပန္းစားေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သည္ ႀကီးမားေသာ အမ်ားျပည္သူ တကၠသိုလ္မ်ားမွေန၍ အႏုပညာေကာလိပ္မ်ား ဒီဇိုင္းပညာရပ္ေက်ာင္းမ်ားအထိ ေျမာက္အေမရိကား႐ွိ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ႏွင့္အတူ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔တြင္ McGill တကၠသိုလ္၊ Brown တကၠသိုလ္၊ Bowdoin ေကာလိပ္၊ Johns Hopkins တကၠသိုလ္၊ Rhode Island ဒီဇိုင္းပညာရပ္ေက်ာင္း၊ Boston တကၠသိုလ္၊ Massachusetts ေဆးဝါးႏွင့္ က်န္းမာေရးသိပၸံေကာလိပ္၊ Stanford တကၠသိုလ္၊ Macalester ေကာလိပ္၊ Visual Art ေက်ာင္း၊ Princeton တကၠသိုလ္၊ Toronto တကၠသိုလ္၊ California တကၠသိုလ္၊ Berkeley တကၠသိုလ္ႏွင့္ အျခားမ်ားစြာေသာ ေက်ာင္းမ်ား ပါဝင္ၾကပါသည္။ London စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္း၊ Durham တကၠသိုလ္၊ Oxford တကၠသိုလ္၊ Imperial College London ႏွင့္ Cambridge တကၠသိုလ္မ်ား၌ တက္ေရာက္ေနေသာ ဘြဲ႕ရမ်ားစြာ ႐ွိပါသည္။ ထို႔အျပင္လည္း London ဖက္ရွင္ေကာလိပ္ေက်ာင္းႏွင့္ Royal တိရစၧာန္ေဆးကုေကာလိပ္မ်ားမွ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားကို လက္ခံရရွိသူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ Yonsei တကၠသိုလ္၊ Melbourne တကၠသိုလ္၊ Peking တကၠသိုလ္ႏွင့္ Hong Kong သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္မ်ား အပါအဝင္ အာ႐ွ၊ ဥေရာပႏွင့္ ၾသစေတးလ်႐ွိ တကၠသိုလ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔မွ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားကိုလည္း လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။
Uv1VJGSbdRfHvnAx5W3YiyKzLEOA6pGk2h2n9JiT

Virginia Tech သည္ ကြ်ႏု္ပ္၏ #BestFit

Andres မိသားစုသည္ ဗာဂ်ီးနီးယားတြင္ ႐ွိ၍ ကုန္က်စရိတ္ ပိုမိုတတ္ႏိုင္ေစရန္ ၿမိဳ႕နယ္ခံေက်ာင္းလခ လက္ခံရန္ စိတ္ဝင္စားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဗာဂ်ီးနီးယားတြင္ တကၠသိုလ္မ်ား ေလ့လာလိုက္စားရန္ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎၏အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစကားေျပာခ်ိန္အတြင္း Andres သည္ တကၠသိုလ္၌ မည္သည့္အရာသည္ ၎အား အမွန္တကယ္ ေပ်ာ္ရႊင္ေစလိမ့္မည္ကို စတင္၍ ရွာေဖြေတြ႕႐ွိခဲ့ပါသည္။ ျပင္ပလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားအား ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ Andres သည္ ပထမတန္းစား ပညာေရးအား ေလ့လာလိုက္စားစဥ္ ၎၏ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အက်ဳိးေက်းဇူးေပးမည့္ တည္ေနရာတစ္ခုကို ဆႏၵ႐ွိခဲ့ပါသည္။ ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ တစ္စံုတစ္ခုကို အဓိကေလ့လာ လိုက္စားရန္လည္း စိတ္ဝင္စားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကယ္လ္ဖိုးနီးယား၊ ကိုလိုရာဒို၊ ဗာေမာင့္ႏွင့္ ဗာဂ်ီးနီးယား ကဲ့သို႔ေသာ ေနရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ထည့္သြင္းရန္ Andres ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္မ်ားသည္ အေရအတြက္အေၾကာင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ခဲ့ဘဲ ဤတကၠသိုလ္မ်ားသည္ ၎ႏွင့္ မွန္ကန္၍ သင့္ေတာ္ကိုက္ညီေသာ တကၠသိုလ္မ်ားျဖစ္ခဲ့သည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။

Wellesley College သည္ ကြ်ႏု္ပ္၏ #BestFit

ငယ္ငယ္ကတည္းက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ထားခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္မက ၿမိဳ႕ႀကီးမွာ ဒါမွမဟုတ္ အနီးနားမွာ ေနခ်င္ခဲ့တယ္။ အေ႐ွ႕ဘက္ကမ္း႐ိုးတန္းရဲ႕ ပိုၿပီး လြတ္လပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနထဲမွာ ရွိေနခ်င္ခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္မက လြတ္လပ္တဲ့ အႏုပညာရပ္ ပညာေရးကို အခ်ိန္အၾကာႀကီး စိတ္ဝင္စားခဲ့ပါတယ္။ ျပဇာတ္နဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈေတြကိုလည္း အင္မတန္ စိတ္ဝင္စားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုလႈပ္႐ွားေဆာင္ရြက္မႈေတြ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ ကြ်န္မကို အေကာင္းဆံုးေသာ အရင္းအျမစ္ေတြ ပံ့ပိုးေပးမယ့္ တကၠသိုလ္ေတြကို ရွာေဖြခ်င္ခဲ့မိတယ္။

ကြ်န္မ တကၠသိုလ္ေရြးခ်ယ္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ အေရးပါတဲ့ အပိုင္းတစ္ပိုင္းကေတာ့ တကၠသိုလ္နယ္ေျမကို သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္းပါပဲ။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ား ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ရပ္တန္႔ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ရာမွာ ကြ်န္မကို အေထာက္အကူေပးခဲ့တဲ့ ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုကေတာ့ တာ့ ျဖည့္စြက္အက္ေဆးေတြကို ေရးသားျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕တကၠသိုလ္ေတြရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ ေမးခြန္းေတြကို ေျဖၾကား အင္မတန္လြယ္ကူၿပီး စိတ္ေက်နပ္မိခဲ့ပါတယ္။ သိပ္ၿပီး အေရးမႀကီးတာကို ခ်ေရးၿပီး အခ်ိန္ေတြအမ်ားႀကီး သံုးပစ္ခဲ့တဲ့ေနရာေတြလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီတကၠသိုလ္ေတြကို ကြ်န္မရဲ႕စာရင္းထဲကေန ဖယ္ထုတ္ပစ္ခဲ့တယ္။ ကြ်န္မ သေဘာက်တာေတြအားလံုးနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ပထမဆံုးေက်ာင္းသံုးေက်ာင္းကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။ ေက်ာင္းပရဝုဏ္ရဲ႕ ႐ုပ္ဝတၳဳပိုင္းဆိုင္ရာ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွစ္ခုစလံုးက ကြ်န္မကို စိတ္လက္သက္သာ ေပါ့ပါးေစခဲ့ပါတယ္။

ကြ်န္မရဲ႕ တကၠသိုလ္အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္က ကြ်န္မစိတ္ဝင္စားခဲ့တဲ့ တကၠသိုလ္ေတြနဲ႔ တူညီတဲ့ တျခားတကၠသိုလ္ေတြကို ကူညီမိတ္ဆက္ေျပာၾကားေပးခဲ့ၿပီး ဒီတကၠသိုလ္ေတြက တစ္စံုတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ရင္ အားကိုးစရာအျဖစ္ မ်ားစြာပို အလွမ္းမီခဲ့ပါတယ္။ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းတဲ့ အခ်ိန္ကာလျပည့္သြားခ်ိန္မွာ IB အတန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ကြ်န္မ အရမ္းအလုပ္မ်ားေနခဲ့ပါၿပီ၊ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္မေလွ်ာက္လႊာကို ေရတိုကာလ deadline ေတြခ်မွတ္ပါတယ္။ ကြ်န္မရဲ႕ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ကလည္း အလုပ္တာဝန္ေတြ ခြဲေဝယူေပးခဲ့ၿပီး ကြ်န္မ ေလွ်ာက္လႊာတင္တဲ့ကိစၥရပ္ကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ဖိအားေလ်ာ့နည္းေအာင္ အဆံုးသတ္ေစပါတယ္။

McGill University သည္ ကြ်ႏု္ပ္၏ #BestFit

Cherry သည္ အလားအလာ႐ွိေသာ ေမဂ်ာအတြက္ ခိုင္မာေသာ စိတ္ကူးအႀကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ခိုင္မာေသာအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္အတူ တကၠသိုလ္မ်ားအား သာမန္ကာလွ်ံကာ ရွာေဖြမႈကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲပါသည္။ သူမ၏ ပထမဦးဆံုး တကၠသုိလ္(၂ဝ)စာရင္းမွ တကၠသိုလ္မ်ား၏ တည္ေနရာ၊ သင္႐ိုးလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အေရးႀကီးသည္ဟု ယူဆေသာ အျခားအခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ စာရင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ခဲ့ပါသည္။ Cherry သည္ QS ကိုးကား အဆင့္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ သူမအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးေသာ ႐ႈေထာင့္မ်ားႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနေၾကာင္း ေတြ႕႐ွိခဲ့သည္။ Toronto တကၠသိုလ္သည္ McGill တကၠသိုလ္ထက္ အဆင့္မ်ား ပိုမိုျမင့္မားေသာ္လည္း သူမသည္ Quebec ႐ွိ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည့္အျပင္ တကၠသိုလ္မွ ေပးေသာ အစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးမွာ သူမဟာ McGill တကၠသိုလ္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။

Bowdoin College သည္ ကြ်ႏု္ပ္၏ #BestFit

၎၏အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ Year 12 တြင္ ေစာေစာ ေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ားမွ Howard သည္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စြန္႔ဦးတီထြင္လိုစိတ္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ အခိုင္အမာစိတ္ဝင္စားမႈ႐ွိေၾကာင္း အၿမဲတမ္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎သည္ တကၠသိုလ္မ်ားစာရင္းျပဳစုရန္ မည္သည့္ေနရာမွ စတင္ရမည္ကို မသိရွိခဲ့ပါ။ ၎စိတ္ပါဝင္စားသည့္ အရာမ်ားသည္ ဘတ္စကတ္ေဘာမွ အစျပဳ၍ ဒရမ္တီးျခင္း၊ လက္ေတးေကာ္ဖီ၊ ဂ်ပန္ကာတြန္းမ်ား၊ ဥာဏ္အားအသံုးျပဳ၍ စကားေျပာဆိုျခင္းမ်ားႏွင့္ အလားအလာ႐ွိေသာ ပညာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ား စသည္ျဖင့္ မ်ားစြာကြဲျပားမႈရွိခဲ့ပါသည္။ တကၠသိုလ္အဘြဲ႕အစည္းမ်ားအား အာ႐ံုစိုက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္အတူ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ က်ယ္ျပန္႔မႈႏွင့္ လစ္ဘရယ္အႏုပညာေကာလိပ္မ်ား (LAC မ်ား) ကို Howard ၎၏ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အတူ စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ Howard ၏ သုေတသနသည္ ပိုမိုတိုးတက္လာသည္ျဖစ္၍ Bowdoin ကဲ့သို႔ ေကာလိပ္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားရလဒ္မ်ားသည္ ၎ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံ့အဆင့္႐ွိ တကၠသိုလ္မ်ားစြာထက္ ပိုမိုအားေကာင္းလာသည္မွာ သိသာထင္႐ွားလာခဲ့ပါသည္။ Year 13 စက္တင္ဘာလလယ္တြင္ Bowdoin ေက်ာင္းသည္ အေကာင္းဆံုးအသင့္ေတာ္ဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း Howard ေသခ်ာလာခဲ့ရပါသည္။ ေက်ာင္း၏ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာ၊ အဓိကပ႐ိုဂရမ္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ခဲ့ၿပီး အနီးဝန္းက်င္ ၿမိဳ႕႐ွိ အေကာင္းဆံုး ေကာ့ေတးကို ရွာေဖြႏိုင္သည့္ ေနရာတစ္ေနရာေတာင္ ျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းသည္ Bowdoin, Dulwich College Suzhou သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနခဲ့သည္။ လည္ပတ္စဥ္အတြင္း Howard သည္ Bowdoin presentation သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔၏ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္စီစစ္ေရးအရာ႐ွိႏွင့္ ေဆြးေႏြးစကားေျပာရန္ အခ်ိန္ယူခဲ့ပါသည္။

Howard ၏ ေနာက္ဆံုးစာရင္းတြင္ အျခားေသာ အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ LAC မ်ားနွင့္ သက္ေတာင့္သက္သာ အဆင္ေျပေစ၍ အေကာင္းဆံုးေသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ေပးေသာ အလတ္စား တကၠသိုလ္မ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၎၏အဓိကတန္ဖိုးထားသည့္အရာမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား အေတြ႕အႀကံဳ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္မ်ားအား မစြန္႔လႊတ္ဘဲ ေက်ာင္းမ်ားအား ႏႈိင္းယွဥ္ကာ ရွာေဖြေသာ အလုပ္ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေက်ာင္းဆယ္ေက်ာင္းတြင္ ၈ေက်ာင္းမွ Howard ကိုလက္ခံခဲ့ပါသည္။ သူသည္ အျခားေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ပညာသင္ဆုမ်ားအပါအဝင္ အျခားႀကီးမားေသာ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း Howard သည္ ေရြးခ်ယ္မႈကို အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ Bowdoin ကဲ့သို႔ေသာ ၎သေဘာက်၍ ညီၫႊတ္ေသာ ေက်ာင္းမွာ တျခားတြင္မရွိပါ။

Cyril Kumaar Vijayakumar, University of Sheffield (Medicine)

Cyril သည္ ငယ္စဥ္ကတည္းက ေဆးပညာကို ေလ့လာလိုက္စားရန္ ဝါသနာပါေၾကာင္း ႐ွင္းလင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ သူသည္ အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးတြင္ ေႏြရာသီရက္႐ွည္ အလုပ္အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ျပည့္ေျမာက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေဆးပညာနယ္ပယ္တြင္ ထူးျခားေသာ ထိုးထြင္းအျမင္ကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ Cyril သည္ ရွန္ဟိုင္း႐ွိ ေဆးခန္းတစ္ခု၌ အႀကံေပး႐ံုးမွတဆင့္ ရရွိႏိုင္ေသာ အလုပ္အကိုင္တိုးတက္မႈ အခြင့္အလမ္းကို ရယူခဲ့သည္။ ႐ွန္ဟိုင္းတြင္ ရရွိခဲ့ေသာ အေတြ႕အႀကံဳအေပၚ Cyril သည္ သုေတသန ထပ္မံျပဳလုပ္ျခင္းတြင္ အာ႐ံုစိုက္ ျပင္ဆင္ထားခဲ့ပံုရပါသည္။ သူ၏အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္သည္ လက္ခံရန္ အလားအလာအေျခအေနအား ႐ွင္းလင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းကို တိုးတက္ေစရန္ ၎အား စမ္းသပ္ခဲ့သည္။ သင္႐ိုးတြင္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ၎၏ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားေသာ ရမွတ္မ်ားအား ႏႈိင္းယွဥ္၍ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုစီ၌ ေဆးပညာရပ္သင္႐ိုးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားထံ ကမ္းလွမ္းေသာ အေရအတြက္ စုစုေပါင္းကို ခြဲျခားေရြးထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ၎ ခန္႔မွန္းေသာ ရမွတ္သည္ မ်ားေနခဲ့ေသာ္လည္း ကမ႓ာအႏွံ႔ ေဆးပညာသင္႐ိုးမ်ား၏ ယွဥ္ၿပိဳင္တတ္ေသာ သဘာဝကို နားလည္သေဘာေပါက္ခဲ့၍ ၎ကိုယ္တိုင္အတြက္ စိတ္ခ်ရသည့္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ခြဲျခားေရြးုထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုသည္ UK ႐ွိသည္ ေဆးပညာရပ္ မဟုတ္ေသာ သင္႐ိုးတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုသည္ Queen Mary’s Malta ႐ွိ ထူးျခားသည့္ ေဆးပညာရပ္ ပ႐ိုဂရမ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ Cyril ႏွင့္အတူ အႀကံေပးေရြးခ်ယ္သည့္ အလုပ္သည္ ၎၏ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရန္ႏွင့္ ရွင္းလင္းေျပာဆိုရန္ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္လာသည့္အခါ Cyril သည္ သူ၏ UCAS ေဆးပညာရပ္ ေလွ်ာက္လႊာ (၄)ေစာင္ကို ေပးပို႔ရန္ ေရြးခ်ယ္ထားခဲ့သည့္ ေနရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အလြန္တိက်ျပတ္သားေနခဲ့ပါသည္။ တကၠသိုလ္မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပန္လည္ခ်မွတ္ခ်ိန္တြင္ Manchester တကၠသိုလ္ႏွင့္ Sheffield တကၠသိုလ္တို႔၌ ေဆးပညာရပ္ဆိုင္ရာ စမ္းသပ္ေျဖဆိုမႈမ်ားအတြက္ ကမ္းလွမ္းခံခဲ့ရပါသည္။ ဤအခ်ိန္၌

ထို႔ေနာက္ UK တြင္ရွိေသာ အျခားေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ျပန္လည္ထုတ္ယူကာ Queen Mary’s Malta ေဆးပညာသင္႐ိုးကို မေလွ်ာက္ေတာ့ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ ဤေနရာတြင္ Manchester ကို ေရြးခ်ယ္စဥ္းစားခဲ့ၿပီးႏွင့္ Sheffield ကို သူ၏ ခိုင္မာေသာ ေရြးခ်ယ္မႈအျဖစ္ ဝမ္းေျမာက္စြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ UK ႐ွိ အျခားေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ထုတ္ယူ၍ Queen Mary’s Malta ေဆးပညာသင္႐ိုးကို မေလွ်ာက္ေတာ့ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

Imperial College London သည္ ကြ်ႏု္ပ္၏ #BestFit

ကြ်န္ေတာ္ ေက်ာင္းေတြရဲ႕တည္ေနရာကို အဓိကထား ေရြးခ်ယ္ေပမဲ့ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္အတြက္ Michigan တကၠသိုလ္မ်ဳိးမွာ သင္ၾကားတဲ့ ကြ်န္ေတာ္ စိတ္ဝင္စားတဲ့ ဘာသာရပ္ကိုလည္း အထူးျပဳတဲ့ ေက်ာင္းေတြကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ၿပီး အရင္ဆံုး US ကိုသြားဖို႔ ကြ်န္ေတာ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ ACT နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရမွတ္ အရမ္းမေကာင္းခဲ့ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ေက်ာင္းေတြကို ဝင္ဖို႔ အခြင့္အေရးက သိပ္မမ်ားဘူးဆိုတာ သိလိုက္ရတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္က STEM ဘာသာရပ္ေတြမွာပဲ အာ႐ံုစိုက္ခ်င္တာေၾကာင့္ US ေက်ာင္းေတြက သင္ၾကားတဲ့ အဓိကသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေတြမွာ ကြ်န္ေတာ္ သိပ္စိတ္မဝင္စားတာ သိလိုက္ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ UK ေက်ာင္းေတြကို ေလွ်ာက္ထားဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ လက္လွမ္းမီတဲ့ေက်ာင္းအေနနဲ႔ Imperial College London လည္း ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ ပါေမာကၡတစ္ဦးနဲ႔ လူေတြ႕ေမးျမန္းတုန္းက Imperial မွာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ပေရာဂ်က္ဘြဲ႕ရေတြနဲ႔ ပါေမာကၡေတြအေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ့္ကို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာရပ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သုေတသနေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကမ႓ာအႏွံ႔မွာ႐ွိတဲ့ ကုမၸဏီေတြနဲ႔လည္း Imperial က က်ယ္ျပန္႔တဲ့ခ်ိတ္ဆက္မႈေတြ ႐ွိတဲ့အေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ငယ္ငယ္ကတည္းက Electronic hardware ကို စိတ္ဝင္စားတဲ့ သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဒါကို သေဘာက်မယ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္သိခဲ့ပါတယ္။ တကၠသိုလ္အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ေတြက ဒီတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ ကြ်န္ေတာ့္ကို အမ်ားႀကီး ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ေလွ်ာက္လႊာမွာ UCAS ကို ထည့္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ ထင္မိခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္က သူ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေစခ်င္ခဲ့တာေတြကို ျပသၿပီး ကြ်န္ေတာ္ အေျပာင္းအလဲလုပ္ခ်င္ခဲ့မွာကို ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။

Parsons သည္ ကြ်ႏု္ပ္၏ #BestFit

Melissa သည္ တကၠသိုလ္၌ သူမ ေလ့လာလိုက္စားခ်င္သည္မွာ အႏုပညာျဖစ္ေၾကာင္းကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ သိ႐ွိထားခဲ့ၿပီး Year 12 အစျပဳခ်ိန္ကတည္းက တကၠသိုလ္၌ေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ားကို သူမ၏ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အႏုပညာရပ္ကို ေလ့လာရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ခိုင္မာေစခဲ့ေသာ Year 13 မတိုင္မီ ေႏြရာသီတြင္ ဖန္တီးမႈအႏုပညာရပ္မ်ား၏ ကယ္လ္ဖိုးနီးယားေကာလိပ္၌ ေႏြရာသီသင္တန္းတစ္ခုကို တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသင္တန္းက သူမ ေလ့လာခ်င္သည့္ ႏိုင္ငံကို ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးခဲ့ပါသည္။ သူမ၏ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေနစဥ္အတြင္း ထိုေႏြရာတြင္ သူမရရွိခဲ့ေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ေျပာၾကားႏိုင္ခဲ့ၿပီး သူမ ထင္မိေသာ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ားသည္ ခိုင္ခံ့၍ တန္ဖိုး႐ွိေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳတစ္ရပ္အတြက္ အေရးပါေၾကာင္းကို ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အႏုပညာသင္တန္းမ်ား/ဒီဂရီမ်ား သင္ၾကားေသာ တကၠသိုလ္မ်ား၊ အႏုပညာေက်ာင္းမ်ား၊ အႏုပညာႏွင့္ ဒီဇိုင္းပညာရပ္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ား႐ွိကာ အႏုပညာရပ္ သင္ၾကားေပးေသာ ေနရာတိုင္းသည္ Melissa အတြက္ အေရးႀကီးေသာ သင္႐ိုးမ်ား ေသခ်ာေပါက္ ႐ွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္းကို သိ႐ွိခဲ့ပါသည္။ Melissa အမွန္တကယ္ စိတ္ဝင္စားေသာ သင္႐ိုးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ Melissa ႏွင့္ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္တို႔မွ အတူတကြ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္း(၉)ေက်ာင္းအထိ စာရင္းေလွ်ာ့ခ်ပစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေနာက္ဆံုးတြင္ (၈)ေက်ာင္းသာ က်န္႐ွိခဲ့ပါသည္။

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားမွသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ပြဲမ်ား တက္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ အက္ေဆးမ်ားအား ျပင္ဆင္သံုးသပ္ရန္ ေဆြးေႏြးလမ္းၫႊန္ေပးေသာ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္းဆိုေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအထိ Melissa သည္ တကၠသိုလ္ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္းအား ပထမဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူမ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းခဲ့သည့္ ေက်ာင္း(၈)ေက်ာင္း အနက္ (၇)ေက်ာင္းထံမွ ေထာက္ခံအားေပးေသာ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားကို သူမ ရရွိခဲ့သည္မွာ အံ့ၾသစရာမဟုတ္ပါ။ သူမ ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ရသည္မွာ မလြယ္ကူခဲ့ပါ။ တည္ေနရာ၊ သင္ၾကားမႈပံုစံႏွင့္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းသားမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ စိတ္ေက်နပ္မႈတို႔အေပၚ အေျခခံ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါသည္။ ယခုႏွစ္ေဆာင္းရာသီတြင္ သူမသည္ New York ျမိဳ႕ေတာ္႐ွိ The New School ၌ ဒီဇိုင္းပညာရပ္ Parsons School ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ဂုဏ္ယူစြာ ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။

University of Sheffield သည္ ကြ်ႏု္ပ္၏ #BestFi

Cyril သည္ ငယ္စဥ္ကတည္းက ေဆးပညာကို ေလ့လာလိုက္စားရန္ ဝါသနာပါေၾကာင္း ႐ွင္းလင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ သူသည္ အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးတြင္ ေႏြရာသီရက္႐ွည္ အလုပ္အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ျပည့္ေျမာက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေဆးပညာနယ္ပယ္တြင္ ထူးျခားေသာ ထိုးထြင္းအျမင္ကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ Cyril သည္ ရွန္ဟိုင္း႐ွိ ေဆးခန္းတစ္ခု၌ အႀကံေပး႐ံုးမွတဆင့္ ရရွိႏိုင္ေသာ အလုပ္အကိုင္တိုးတက္မႈ အခြင့္အလမ္းကို ရယူခဲ့သည္။ ႐ွန္ဟိုင္းတြင္ ရရွိခဲ့ေသာ အေတြ႕အႀကံဳအေပၚ Cyril သည္ သုေတသန ထပ္မံျပဳလုပ္ျခင္းတြင္ အာ႐ံုစိုက္ ျပင္ဆင္ထားခဲ့ပံုရပါသည္။ သူ၏အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္သည္ လက္ခံရန္ အလားအလာအေျခအေနအား ႐ွင္းလင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းကို တိုးတက္ေစရန္ ၎အား စမ္းသပ္ခဲ့သည္။ သင္႐ိုးတြင္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ၎၏ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားေသာ ရမွတ္မ်ားအား ႏႈိင္းယွဥ္၍ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုစီ၌ ေဆးပညာရပ္သင္႐ိုးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားထံ ကမ္းလွမ္းေသာ အေရအတြက္ စုစုေပါင္းကို ခြဲျခားေရြးထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ၎ ခန္႔မွန္းေသာ ရမွတ္သည္ မ်ားေနခဲ့ေသာ္လည္း ကမ႓ာအႏွံ႔ ေဆးပညာသင္႐ိုးမ်ား၏ ယွဥ္ၿပိဳင္တတ္ေသာ သဘာဝကို နားလည္သေဘာေပါက္ခဲ့၍ ၎ကိုယ္တိုင္အတြက္ စိတ္ခ်ရသည့္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ခြဲျခားေရြးုထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုသည္ UK ႐ွိသည္ ေဆးပညာရပ္ မဟုတ္ေသာ သင္႐ိုးတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုသည္ Queen Mary’s Malta ႐ွိ ထူးျခားသည့္ ေဆးပညာရပ္ ပ႐ိုဂရမ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ Cyril ႏွင့္အတူ အႀကံေပးေရြးခ်ယ္သည့္ အလုပ္သည္ ၎၏ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရန္ႏွင့္ ရွင္းလင္းေျပာဆိုရန္ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္လာသည့္အခါ Cyril သည္ သူ၏ UCAS ေဆးပညာရပ္ ေလွ်ာက္လႊာ (၄)ေစာင္ကို ေပးပို႔ရန္ ေရြးခ်ယ္ထားခဲ့သည့္ ေနရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အလြန္တိက်ျပတ္သားေနခဲ့ပါသည္။ တကၠသိုလ္မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပန္လည္ခ်မွတ္ခ်ိန္တြင္ Manchester တကၠသိုလ္ႏွင့္ Sheffield တကၠသိုလ္တို႔၌ ေဆးပညာရပ္ဆိုင္ရာ စမ္းသပ္ေျဖဆိုမႈမ်ားအတြက္ ကမ္းလွမ္းခံခဲ့ရပါသည္။ ဤအခ်ိန္၌

ထို႔ေနာက္ UK တြင္ရွိေသာ အျခားေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ျပန္လည္ထုတ္ယူကာ Queen Mary’s Malta ေဆးပညာသင္႐ိုးကို မေလွ်ာက္ေတာ့ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ ဤေနရာတြင္ Manchester ကို ေရြးခ်ယ္စဥ္းစားခဲ့ၿပီးႏွင့္ Sheffield ကို သူ၏ ခိုင္မာေသာ ေရြးခ်ယ္မႈအျဖစ္ ဝမ္းေျမာက္စြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ UK ႐ွိ အျခားေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ထုတ္ယူ၍ Queen Mary’s Malta ေဆးပညာသင္႐ိုးကို မေလွ်ာက္ေတာ့ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။