အနုပညာဆိုင္ရာ

Dulwich College တည္ေထာင္သူႏွင့္ သရုပ္ေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ Edward Alleyn မွ ၎၏ တြဲဖက္မ်ားျဖစ္သူ Philip Henslowe ႏွင့္ Christopher Marlowe တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဆန္းသစ္၍ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္းေသာ ျပဇာတ္မ်ားျဖင့္ London’s Bankside ရွိ ျပဇာတ္႐ုံမ်ားအား စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။

ႏွစ္ ၄၀၀ ၾကာၿပီးေနာက္တြင္ Edward Alleyn မွ ဖန္တီးတီထြင္ခဲ့ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားမွာ ဆက္လက္က်န္ရွိေနခဲ့ပါသည္။ အႏုပညာလိုက္စားျခင္းသည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူဘဝ၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္တြင္ပါဝင္ျပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား အႏုပညာနယ္ပယ္ အားလုံးကို ေတြ႔ၾကဳံခံစားႏုိင္ေစမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္ေရးအတြက္ စုံလင္မ်ားျပားလွေသာ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကို စိတ္အင္အားလူအင္အားအျပည့္ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေပးထားပါသည္။

က်ြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ဘဝတစ္ေလွ်ာက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိႏုိင္၇န္အတြက္ က်ြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား လံုးဝျပည့္စံုေသာ ပညာေရးစနစ္ျဖင့္ သင္ၾကားေပးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ြႏု္ပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အႏုပညာပရုိဂရမ္မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေပးပါသည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတုိ႔၏ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အႏုပညာဘာသာရပ္သည္ သင္ၾကားေရးသင္ရိုးညြန္းတမ္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ သင္ၾကားရျပီး အတန္းၾကီးေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ အႏုပညာဘာသာရပ္တြင္ IGCSE, IB သို႔မဟုတ္ A Level စာေမးပြဲမ်ားကိုေျဖၾကားႏုိင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ အႏုပညာဘာသာရပ္တြင္ တိုးတက္ေစရန္အတြက္ က်ြမ္းက်င္အႏုပညာသည္မ်ားလာေရာက္လည္ပတ္ျခင္း၊ သရုပ္ျပမႈမ်ား ႏွင့္ ပြဲမ်ားကို ဂရုတစိုက္စီစဥ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖင့္ တြဲဖက္သင္ရိုးညႊန္းတမ္းသာမက စာသင္ႏွစ္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားပါ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစပါသည္။

DCI ကြန္ရက္ႀကီး၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ အျခား သီးျခား ေက်ာင္းတစ္ခုခ်င္းစီမွ ပံ့ပိုးေပးႏုိင္မည္မဟုတ္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား သင္ယူႏုိင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။  ယင္းတို႔အနက္ Dulwich ဂီတပြဲေတာ္ ႏွင့္ Dulwich သိပၸံအႏုပညာ ဓာတ္ပုံၿပိဳင္ပြဲ တို႔မွာ တစ္ခုတည္းေသာ အႏုပညာ ဥပေဒသတစ္ရပ္တည္းကိုသာ အေလးေပးေသာ္လည္း Diversity series ႏွင့္ MADD ပြဲေတာ္ တို႔မွာမူ နယ္ပယ္အလြန္က်ယ္ျပန္႔ပါသည္။ အဆုိပါ အဖြဲ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္ အခြင့္အလမ္းတံခါးေပါက္မ်ား ပိုမိုဖြင့္ေပးႏုိင္ရန္ အလို႔ငွာ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ ထိပ္သီးပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အႏုပညာဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားကိုလည္း ထူေထာင္လ်က္ရွိသည္။ Dulwich မွ ေက်ာင္းျပီးသြားေသာအခါတြင္လည္း ဘဝတြင္ အသံုးခ်ႏိုင္မည့္ စြမ္းရည္အရည္အခ်င္းမ်ားတိုးတက္ေစရန္ ကုိယ္ပိုင္တီထြင္ဖန္တီးမႈစြမ္းရည္မ်ား ဖန္တီးႏုိင္ရန္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ပံ့ပိုးသင္ၾကားေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။

ဂီတ

ဂီတသည္ Dulwich ပညာေရးတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑တြင္ ပါဝ​င္ေနပါသည္။ က်ြႏု္ပ္တို႔သည္ Year 3 မွ Year 7 အထိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအားလုံးကို ဂီတတူရိယာတစ္ခုစီ ေပးထားၿပီး အပတ္စဥ္ အုပ္စုလိုက္ သင္ခန္းစာမ်ား သင္ၾကားေပးပါသည္။ ဂီတကို ႏွစ္သက္ေစျပီး ငယ္စဥ္အခ်ိန္မွပင္ ဆက္စပ္ေနေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအရည္အေသြးမ်ားကုိ ဖြံ႔ျဖိဳးေစပါသည္။ အသက္အရြယ္ပုိႀကီးေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္ ဂီတကို IGCSE ၊ IB သို႔မဟုတ္ A-Level  စသည့္ အတန္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေပးပါသည္။

က်ြႏု္ပ္တို႔ Dulwich ေက်ာင္းတိုင္သည္ ဂီတပညာအား ခမ္းနားၾကီးက်ယ္ေသာ ကပြဲမ်ားႏွင့္ က်နစြာ ျပင္ဆင္ထားေသာ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဂီတပညာကုိ ပံ့ပိုးေပးသည္။ ဥပမာ-  ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အခ်ဳိ႕ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လူတိုင္းပါဝင္ေဖ်ာ္ေျဖႏုိင္ျပီး အလွဴေငြထည့္ဝင္ရန္ ေကာက္ခံသည့္  “Busking Corners” အစရွိေသာ ပြဲမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။

အဖြဲ႔လုိက္ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားတြင္ Diversity, ISCMS, MADD, ႏွင့္ Dulwich ဂီတပြဲေတာ္တို႔ ပါဝင္သည္။

ျပဇာတ္

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား အႏု ပညာ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ တိုက္တြန္းရျခင္း အေၾကာင္းမွာ ၎တို႔၏ တင္ဆက္မႈအရည္အေသြးကို တုိးတက္ေစရန္သာမက မိမိကုိယ္ကိုယ္ ယုံၾကည္မႈရွိလာေစရန္၊ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းသိမ္းတတ္လာေစရန္ႏွင့္ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရး အရည္အေသြးမ်ား တုိးတက္လာေစရန္ ႏွင့္ ဦးေဆာင္မႈစြမ္းရည္မ်ားတိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈအႏုပညာမ်ားကို သင္ၾကားျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔ေနထိုင္ေနေသာ ကမာၻ ေလာကရွိ အျခားယဥ္ေက်းမႈမ်ာကိုပါ သိက်ြမ္းလာေစပါသည္။

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားတြင္ Junior School သင္ရုိးညႊန္းတမ္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ သင္ၾကားေသာ ျပဇာတ္ဘာသာရပ္ျဖင့္ စမ္းသပ္ေဖ်ာ္ေျဖရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရရွိျပီး ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ IGCSE ၊ IB ႏွင့္ A-Level တို႔တြင္ လည္း ပါဝင္တင္ဆက္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိအရာသည္ က်ြႏု္ပ္တို႔ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ အေရးၾကီးေသာ အဓိကဘာသာရပ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး Dulwich မွ ေက်ာင္းျပီးသြားေသာအခါတြင္လည္း ၎တုိ႔၏ ဘဝအတြက္ အသံုးခ်ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္မ်ားတတ္ေျမာက္လာေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါသည္။ စာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္လုံးတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ျပဇာတ္တင္ဆက္မႈမ်ား၊ စာေမးပြဲအတြက္ တင္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္ ပင္မေက်ာင္း၏ တင္ဆက္မႈမ်ားစြာကို ျပဳလုပ္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာ Dulwich College ေက်ာင္းမ်ားသည္ Royal Shakespeare Company ႏွင့္ ပူးေပါင္းထားျပီး တစ္ႏွစ္တစ္ခါ က်င္းပေလ့ရွိေသာ Shakespeare ပြဲေတာ္တြင္ ပူးေပါင္း၍ ပါဝင္တင္ဆက္ေလ့ရွိပါသည္။

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ဝါရင့္ ကၽြမ္းက်င္ သရုပ္ေဆာင္မ်ား၊ ဒါရိုက္တာမ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ား၊ ျပဇာတ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ျပီး အာရွတစ္ဝန္းရွိ ေက်ာင္းျပင္ပ ျပဇာတ္ ပြဲေတာ္မ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ပါဝင္တင္ဆက္ေလ့ရွိပါသည္။ အဖြဲ႔လိုက္ ျပဇာတ္အခမ္းအနားပြဲမ်ားတြင္ Diversity, MADD, ႏွင့္ ရွိတ္စပီးယား ပြဲေတာ္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။

အႏုပညာ

အႏုပညာဘာသာရပ္အား IGCSE, IB ႏွင့္ A-Level တို႔အပါအဝင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းရွိ အတန္းအားလုံးတြင္ သင္ၾကားေပးပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အႏုပညာဌာနသည္ ေၾကြထည္ႏွင့္ပန္းပုပညာ၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ပုံေဖာ္ပညာ၊ ပန္းခ်ီဆြဲျခင္းႏွင့္ ေဆးေရးျခင္း၊ ပုံႏွိပ္ျခင္း၊ ဓာတ္ပုံပညာ၊ ရုပ္ရွင္ႏွင့္ ဗီဒီယုိဖန္တီးျခင္းတို႔ အပါအဝင္ အႏုပညာအမ်ဳိးအစားမ်ားစြာကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းတြင္းႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပ အနုပညာျပပြဲမ်ားႏွင့္ အနုပညာပြဲေတာ္ႏွစ္မ်ဳိးလုံးတြင္ ပါဝင္တင္ဆက္ၾကၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအမ်ားစုသည္ အႏုပညာက႑တြင္ အထင္ႀကီးေလးစားခံရေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ၾကပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ Dulwich College International ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အနက္မွ တစ္ဦးသည္ ဂုဏ္သိကၡာႀကီးမားေသာ Saatchi Gallery အႏုပညာဆု အတြက္ ဆန္ကာတင္စာရင္းဝင္ခဲ့ျပီး London ျမိဳ႕ရွိ Saatchi Gallery တြင္ ျပသခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ ႏွစ္တစ္ႏွစ္စီမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ အႏုပညာပရိုဂရမ္မ်ားတြင္ ဆုမ်ားရရွိခဲ့ပါသည္။

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွိ အႏုပညာပေရာဂ်က္မ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ကာျပပြဲမ်ား ခင္းက်င္းျပသသည့္အျပင္ လူမႈေရးႏွင့္အႏုပညာဆုိင္ရာ ပေရာဂ်က္မ်ားတြင္လည္း ပါဝင္လႈပ္ရွားၾကပါသည္။

အဖြဲ႔လုိက္ အႏုပညာအခမ္းအနားပြဲမ်ားတြင္ MADD ႏွင့္ Dulwich သိပၸံ အႏုပညာ ဓာတ္ပုံၿပိဳင္ပြဲ တို႔ပါဝင္ပါသည္။

ရုပ္ရွင္၊ အကႏွင့္ အျခားအႏုပညာမ်ား

ရုပ္ရွင္ဘာသာရပ္သည္ က်ြႏု္ပ္တို႔၏အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ရိုးတစ္ခုအေနျဖင့္ သင္ၾကားၾကရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းမ်ားအားလံုးသည္ ရုပ္ရွင္ဘာသာရပ္တြင္ ပိုမိုတိုးတက္ရန္ ဆႏၵရွိၾကပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အခ်ဳိ႕ေက်ာင္းမ်ားတြင္ green box (ခ်န္နယ္မီဒီယာအမ်ဳိးမ်ဳိးသုိ႔ ေဒတာမ်ားမွန္ကန္စြာ ပုိ႔လႊတ္ႏုိင္မည့္ စနစ္အသုံးျပဳေသာ) ရုပ္ရွင္ စတူဒီယုိမ်ားရွိျပီး ႐ွန္ဟိုင္းရွိ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသည္  IB ရုပ္ရွင္ပိုင္း ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ သင္ၾကားေပးသည့္အျပင္ တရားဝင္ရုပ္ရွင္ပညာရပ္ သင္ရိုးကုိ စတင္၍ ဦးေဆာင္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ DCI မွ Junior School ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ Dulwich College တို႔သည္ DCI ကြန္ယက္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေသာ က်ြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းသို႔ က်ြမ္းက်င္ဒါရိုက္တာမ်ား၊ animator မ်ားႏွင့္ ပန္းခ်ီအႏုပညာရွင္တို႔သည္ ႏွစ္စဥ္လာေရာက္လည္ပတ္သျဖင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ၎တို႔ထံမွ သင္ယူႏိုင္ေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ရရွိၾကပါသည္။ ႏွစ္စဥ္က်င္းပသည့္ D’Oscars ႐ုပ္႐ွင္ပြဲေတာ္ တြင္ ပါဝင္တင္ဆက္ေလ့႐ွိသည္။

က်ြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအားလံုးအတြက္ အကပရိုဂရမ္မ်ား၊ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ သရုပ္ျပမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိၾကျပီး ထိုပရိုဂရမ္မ်ားသည္ Diversity Programme ဟုေခၚဆိုႏိုင္ျပီး စာသင္ခန္းျပင္ပလႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။ က်ြႏု္ပ္တို႔သည္ University of Auckland Dance Studies တို႔ႏွင့္လည္း အဆက္အသြယ္မ်ားရွိျပီး ၎တို႔သည္ ႏွစ္စဥ္က်ြႏု္ပ္တို႔ ေက်ာင္းမ်ားသို႔လာေရာက္ကာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္အတူ ပံုမွန္ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈမ်ား၊ သရုပ္ျပေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။

အစဥ္အလာအားျဖင့္ DCI သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီ၏ ေဒသခံလူထုအသုိင္းအဝိုင္းအတြင္းမွ ေဒသခံ အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား အာရွတစ္ခြင္မွ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ထိေတြ႔ခံစားေစၿပီး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစပါသည္။

အဖြဲ႔လိုက္ အႏုပညာအခမ္းအနားပြဲမ်ား

Diversity ၏ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ပုံမွန္ေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္ အႏုပညာတင္ဆက္မႈမ်ားတြင္ ကမာၻေက်ာ္ ဂီတပညာ႐ွင္မ်ား၊ ျပဇာတ္ကုမၸဏီမ်ား၊ ဒါရိုက္တာမ်ား၊ သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား၊ အကပညာ႐ွင္မ်ား၊ ႐ုပ္႐ွင္ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းမ်ားသို႔ လာေရာက္ၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ေလ့ရွိပါသည္။

MADD Festival  သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ Junior School ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ျဖစ္ကာ ဂီတ၊ အႏုပညာ၊ ျပဇာတ္ႏွင့္ အကမ်ား ပါဝင္သည္။ ၎ပြဲေတာ္ကို ႏွစ္စဥ္ DCI ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွ လက္ခံက်င္းပေလ့႐ွိသည္။

Dulwich ဂီတပြဲေတာ္ ကိုလည္း ႏွစ္စဥ္ DCI ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွ လက္ခံက်င္းပၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ကၽြမ္းက်င္ ဂီတပညာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ေစၿပီး ညေနခင္းကပြဲတစ္ခု က်င္းပျခင္းျဖင့္ အေကာင္းဆုံးတုိးတက္မႈ ရေစသည္။ 

The International Schools Choral Music Society (ISCMS) သည္  အာ႐ွတိုက္႐ွိ အၾကီးဆုံးဂီတပြဲေတာ္မ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး Dulwich College International သည္ အဓိက ပ့ံပိုးေပးသည့္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ကာ လက္ခံက်င္းပခဲ့သည္မွာ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အာ႐ွတစ္ခြင္ရွိ ေက်ာင္းေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္မွာ ISCMS တြင္ ပါဝင္လ်က္ရွိျပီး ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရွိေသာ ကမာၻ႔အဆင့္ ဂီတပညာ႐ွင္မ်ား၊ ဂီတမွဴးမ်ားႏွင့္ ေတးေရးဆရာ မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္အတူ ပါဝင္တင္ဆက္ရန္ ဆြဲေဆာင္ထားႏုိင္ပါသည္။ ပြဲေတာ္မ်ားကို အေကာင္းဆံုးေနရာမ်ားျဖစ္ေသာ Forbidden City Concert Hall (2017) စသည့္ေနရာတို႔တြင္ က်င္းပေလ့ရွိပါသည္။

ေက်ာင္းကြန္ရက္တစ္ခြင္မွ ျပဇာတ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ Dulwich ႐ွိတ္စပီးယားပြဲေတာ္ တြင္ ပါဝင္တင္ဆက္ၾကပါသည္။ ရက္သတၱပတ္တစ္ပတ္လုံးတြင္ ၎တို႔သည္ ရွိတ္စပီးယား၏ အႏုပညာလက္ရာဟန္မ်ားျဖင့္ တင္ဆက္ေဖ်ာ္ေျဖၾကျပီး အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ျပဇာတ္ဆုိင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဖ်ာ္ေျဖၾကပါသည္။ The Royal Shakespeare Company သည္ ဤပြဲေတာ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ကၽြမ္းက်င္ ဒါရိုက္တာမ်ား၊ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲြ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးပါသည္။

Dulwich သိပၸံအႏုပညာ ဓာတ္ပုံၿပိဳင္ပြဲ (link to article) သည္ ႏွစ္စဥ္ ထင္႐ွားေက်ာ္ၾကားမႈရွိျပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ထူးျခားေသာ လက္ရာမ်ားကို ေပၚထြက္လာေစပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ က်ြႏု္ပ္တို႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ခမ္းနားၾကီးက်ယ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ဆုရဓါတ္ပံုမ်ားကို ျပသရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္းရရွိၾကပါသည္။