Dulwich College Founded in 1619

ႏွစ္ ၄ဝဝ ျပည့္ အေမြအႏွစ္

Dulwich College ကို ၁၆၁၉ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၁ရက္ေန႔တြင္ Edward Alleyn ဆိုသူမွ ပထမဘုရင္ႀကီး ဂ်ိမ္းစ္၏ မူပိုင္မွတ္ပံုစာႏွင့္အတူ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အဂၤလန္၏ မဟာတံဆိပ္တံုး ကပ္ထားလ်က္႐ွိသည့္ သမိုင္းအေျခခံ စာ႐ြက္စာတမ္း ႐ွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ႐ွိတ္စပီးယား၏ ကဇာတ္႐ံုႏွင့္ Elizabethan and Jacobean ကဇာတ္႐ံု၏ စြန္႔ဦးစြမ္းေဆာင္႐ွင္တစ္ဦးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ေဆာင္႐ြက္သူ Alleyn သည္ သူ႕ေခတ္သူ႕အခါက ေပၚလြင္ထင္႐ွားသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ အသက္ ၄၇ႏွစ္တြင္ Alleyn သည္ ေကာင္းမြန္သည့္ သင္ယူေလ့လာျခင္း၊ အရည္အေသြး႐ွိ အႏုပညာလုိက္စားျခင္းႏွင့္ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးေသာ လန္ဒန္ ေယာက္်ားေလးမ်ား ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း တည္ေထာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ေဒါက္တာ Joseph Spence
၁၉၆၁ ခုႏွစ္ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ College ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး တစ္ဦးအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာရွိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မိသားစုဝင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္မွ အလြန္ပင္ ဂုဏ္ယူမိပါသည္။
- ေဒါက္တာ Joseph Spence, Dulwich ၏ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီး

ေက်ာင္းသည္ ပညာေရးတြင္ ေ႐ွ႕ေဆာင္တီထြင္လာခဲ့သည္မွာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ၁၈၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Canon Carver သည္ ေက်ာင္းအား “ေခတ္မီသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း” ျဖင့္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၿပီး ၁၉၄၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ပညာေရးဆိုင္ရာ စြမ္းရည္တစ္ခုတည္းကိုသာ အေျချပဳ၍ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ၏ ေငြေၾကးအေျခအေနကို မစဥ္းစားေသာ နည္းစနစ္ျဖင့္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေပးေသာ “Dulwich လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခ်က္” ကို စတင္ခဲ့ပါသည္။ Dulwich လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခ်က္အား ဆက္ခံရ႐ွိသူမ်ားအနက္တြင္ အဂၤလန္ဘဏ္၏ အႀကီးအကဲ ျဖစ္လာခဲ့ေသာ Dulwich ဆက္သြယ္ေရးမွဴး၏ သားျဖစ္သူ St. Tudy ၏ Lord George (Eddie George) မွ ဆက္ခံခဲ့သည္။ Dulwich College သည္ အာ႐ွတြင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ က်င့္ဝတ္နီတိမ်ားျဖင့္ ပထမဆံုး ၿဗိတိသွ် ပုဂၢလိကေက်ာင္း ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းသည္ ထင္႐ွားသည့္ သိပၸံပညာ႐ွင္မ်ား၊ သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား၊ ႐ုပ္႐ွင္ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ ေတးဂီတပညာ႐ွင္မ်ား၊ အားကစားသမားမ်ားႏွင့္ စာေရးဆရာမ်ားကိုလည္း ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ Dulwich College International (DCI) ေက်ာင္းမ်ားသို႔ လာေရာက္ကာ ၎တို႔၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

Dulwich College 400 years stamps

#Dulwich400

ယခုႏွစ္တြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ Dulwich College လန္ဒန္႐ွိ မိခင္ေက်ာင္းေတာ္၏ ႏွစ္ ၄ဝဝျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားကို က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ပတ္လည္ ပြဲႏွင့္ လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ တည္ေထာင္သူအတြက္ ထိုက္တန္သည့္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစခ်င္ပါသည္။ ယေန႔တြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ တပည့္မ်ားႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ စိတ္အားတက္ႂကြမႈ တစ္ခုအေနျဖင့္ လူမႈေရးႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာတို႔တြင္ ၎၏ အဓြန္႔႐ွည္ တည္တံ့ေသာ အေမြအႏွစ္အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း ၁ဝဝအထိ ရည္ေမွ်ာ္မွန္း၍ ႏွစ္၄ဝဝ သမုိင္းကို အမွတ္အသား ျပဳၾကပါမည္။

ကမၻာေပၚတြင္ အေကာင္းဆံုးေက်ာင္းမ်ား ဖန္တီးရန္ အျမင္ႏွင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားတြင္  အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ထူးျခားခ်က္တစ္ရပ္ကို လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ Dulwich College International သည္ တီထြင္ဆန္းသစ္ၿပီး ပညာေရးဆိုင္ရာ ထူးခြ်န္သည့္ ဤႏွစ္ ၄ဝဝျပည့္တြင္ သမိုင္းတစ္ခု၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ ႐ွိရသည္ကို ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ႏွစ္ ၄ဝဝ အေမြအႏွစ္ကို က်င္းပရန္ Dulwich College International ေက်ာင္းမ်ား ကြန္ရက္အႏွံ႔တြင္ ၂ဝ၁၉ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ပြဲမ်ား၊ လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပညာေရးဆုိင္ရာ အားေကာင္းလာမႈကို ျပသ႐ံုသာမက အားကစား၊ အႏုပညာ၊ ျပဇာတ္ႏွင့္ ေတးဂီတတြင္ ပါရမီအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုလည္း ျပသျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Dulwich Olympiad 2019 Logo-Images

အားကစား၊ ျပဇာတ္၊ ေတးဂီတႏွင့္ အႏုပညာရပ္ ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနား

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ႏွစ္ ၄ဝဝ ျပည့္အခမ္းအနား၏ စိတ္ဝင္စားဖြယ္အေကာင္းဆံုးအရာ တစ္ခုသည္ ၂ဝ၁၉ခုႏွစ္ Dulwich Olympiad ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ မိခင္ေက်ာင္းေတာ္ Dulwich College လန္ဒန္၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္အတူ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပင္ကိုစြမ္းရည္မ်ားကို ျပသရန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲရန္ Dulwich College International ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳျခင္းအျဖစ္ ေဆာင္က်ဥ္းမည္ျဖစ္သည္။

ရက္သတၱပတ္လံုးတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အားကစား၊ ျပဇာတ္၊ ေတးဂီတႏွင့္ အႏုပညာတြင္ ၎တို႔၏ စြမ္းရည္မ်ားကို ျပသရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူတိုင္းအတြက္ အလုပ္မ်ား၍ စိတ္လႈပ္႐ွားစရာေကာင္းေသာ အခ်ိန္ဇယားတစ္ခု ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။