မိခင္ေက်ာင္းေတာ္

xct65LlnfthabmPOnQv0GkkukRbRnhpHLvfrbxwm

၁၆၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အနာဂတ္အား စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္

Dulwich College ေက်ာင္းအား Edward Alleyn မွ ၁၆၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ King James I ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ အမိန္႔စာမ်ားျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ အဂၤလန္ဘုရင္တံဆိပ္ (Great Seal of England) ခတ္ႏွိပ္ထားေသာ ဤသမိုင္းဝင္စာရြက္ စာတမ္းသည္ ဆက္လက္အက်ံဳးဝင္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ရွိတ္စပီးယား၏ကမာၻ႕ဇာတ္ခံုႏွင့္ (Shakespeare's Globe Theatre) ဆက္ႏြယ္မႈရွိေသာသရုပ္ေဆာင္မင္းသား ျဖစ္ျပီး Elizabethan ႏွင့္ Jacobean ျပဇာတ္ကမာၻမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ Alleyn သည္ သူ႔ေခတ္သူ႔အခါက စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းၿပီး ေက်ာ္ၾကားသည့္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးအား သင္ယူႏိုင္ေစရန္၊ စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ အႏုပညာဘာသာရပ္မ်ားအား ေလ့လာလိုက္စားႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ား သင္ယူမႈျပဳႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ၄င္းသည္ အသက္ ၄၇ ႏွစ္အရြယ္တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားသီးသန္႔ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို လန္ဒန္ၿမိဳ႕၌ ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ Dulwich College သည္ ပညာေရးနယ္ပယ္ဆိုင္ရာ လက္ေရြးစင္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ ၿပီး အဂၤလန္ႏိုင္ငံပညာေရးနယ္ပယ္ရွိ ထိပ္ဆံုးေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၁၅% မွ အထူးစိတ္ဝင္္စားလ်က္ရွိပါသည္။ ဤေက်ာင္းသည္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕၏ေတာင္ဘက္ပိုင္းတြင္တည္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေခတ္ေပၚဗိသုကာႏွင့္အၿပိဳင္တည္ရွိေနေသာ သမိုင္းဝင္ အေဆာက္အံုမ်ားႏွင့္ စိမ္းလန္းလွပေသာလြင္ျပင္မ်ားကို ရႈျမင္ ရမည္ျဖစ္သည္။ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ဆရာဆရာမမ်ား၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္းေသာ သင္ၾကားေရးႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ တီထြင္ၾကံဆမႈတို႕ျဖင့္ Dulwich College သည္ ၄င္း၏ ခိုင္မာေသာ ဂုဏ္သတင္း အစဥ္အလာကို တည္ေဆာက္ထားေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။

ဤ Colleg ေက်ာင္းသည္ ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္ ဦးေဆာင္လမ္းျပျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၁၈၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး Canon Carver မွ ဤ College ေက်ာင္းတြင္ "ေခတ္သစ္ သင္ရိုးညြန္းတမ္း" ကို စတင္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၿပီး ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းအပ္မည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ဘ႑ာေရး အေျခေနကို ထည့္သြင္းမစဥ္းစားပဲ ၄င္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပညာေရး ဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းတစ္ခုတည္းအေပၚတြင္သာ အေျခတည္စဥ္းစားသံုးသပ္၍ ဝင္ခြင့္ျပဳသည့္ "Dulwich စမ္းသပ္အစီစဥ္"  တစ္ရပ္ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ Dulwich စမ္းသပ္အစီစဥ္ ၏အက်ိဳးေက်းဇူးကို ခံစားခဲ့ရသူ မ်ားအနက္ တစ္ဦးမွာ St. Tudy ၏ Lord George (Eddie George) ဆိုသူျဖစ္ပါသည္။ ၎မွာ Dulwich ဆက္သြယ္ေရးစခန္းမွဴးသား ျဖစ္ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၏ဘဏ္အၾကီးအကဲျဖစ္လာခဲ့ပါသည္ ။ Dulwich College ေက်ာင္းသည္ အာရွတိုက္သို႔ ၎၏က်င့္သံုး မႈမ်ားႏွင့္ ဓေလ့စရိုက္မ်ားကို သယ္ေဆာင္လာသည့္ ပထမဦးဆံုးၿဗိတိသွ်သင္ရိုးသင္ ပုဂၢလိကကိုယ္ပိုင္က်ာင္း တစ္ေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဤ College ေက်ာင္းမွ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသည့္ သိပၸံပညာရွင္ မ်ား၊ သရုပ္ေဆာင္မ်ား၊ ရုပ္ရွင္ဒါရိုက္တာမ်ား၊ ဂီတပညာရွင္ မ်ား၊ အားကစားသမားမ်ားႏွင့္ စာေရးဆရာမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔အနက္ အမ်ားစုမွာ Dulwich College International (DCI) ေက်ာင္းမ်ားသို႔ လာေရာက္ခဲ့ ၾကျပီး ၄င္းတို႕၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ေျပာျပခဲ့ၾကဖူးပါသည္။

Dulwich College ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီးတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာ Joseph Spence မွ "ကၽြႏ္ုပ္၏တာဝန္" မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိ စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ လက္ရွိႏွင့္ အနာဂတ္ Alleynians မ်ားအတြက္ ၂၁ ရာစုရွိ ဘဝအခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏိ

DCI မိသားစုဝင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတို႔မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စတင္တည္ေထာင္သည့္ မိခင္ေက်ာင္းရွိ အျခားဆရာဆရာမမ်ား၊ သက္တူရြယ္တူ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ႏွင့္အတူတကြ ပူးေပါင္းျပီး ပညာေရးႏွင့္ ေပါင္းစပ္သင္ရိုးညြန္တမ္းဆိုင္ရာစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးတြဲဖက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းရွိ/မရွိ စစ္ေဆး ရန္အတြက္ ေဒါက္တာ Spence ႏွင့္ လက္ေထာက္ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး (ျပင္ပ) ျဖစ္သူ Cameron Pyke တို႔အေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း DCI ေက်ာင္းမ်ား၊ ႏွစ္ပတ္လည္ စစ္ေဆးေရး အလည္ခရီးမ်ား သြားေရာက္​ေလ့ရွိပါသည္။  

ေဒါက္တာ Joseph Spence
၁၉၆၁ ခုႏွစ္ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ College ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး တစ္ဦးအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာရွိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မိသားစုဝင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္မွ အလြန္ပင္ ဂုဏ္ယူမိပါသည္။
- ေဒါက္တာ Joseph Spence, Dulwich ၏ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီး
အဂၤလန္၏ ပါလီမန္ဒီဇိုင္းကို ေရးဆြဲခဲ့သည့္သူ၏ သားျဖစ္ေသာ Charles Barry Junior မွ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးပံုစံကို ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။