ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

Dulwich College International ၏ ပညာေရးပန္းတိုင္မွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွ ကမာၻႀကီးအား အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္ေစလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ Dulwich College International ေက်ာင္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ တည္ရွိရာ ပထဝီအေနအထားကြဲျပားမႈမွ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိသျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းမ်ားတည္ရွိရာ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံမ်ားကို ေလးစားရမည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တာဝန္ျဖစ္သည္ဟု ခံယူထားသည့္အျပင္ ၎တို႔အား ေရရွည္တြင္ အေကာင္အထည္ေပၚမည့္ အကူအညီမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ ပူးတြဲသင္ရိုးညြန္းတမ္းပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လုပ္အားေပးတာဝန္မ်ားႏွင့္ ရန္ပံုေငြ မတည္ေရးအပါအဝင္ ၎တို႔အသက္အရြယ္ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ အသိုက္အဝန္းဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လ်က္ရွိၾကပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆရာဆရာမ မ်ား၏ ဦးေဆာင္လမ္းျပမႈမ်ားႏွင့္အတူ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ မိမိတို ့၏ ကိုယ္ပိုင္စိတ္ကူးအေတြးအေခၚမ်ားနွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ကာ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ၄င္းတို ့ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေက်ာင္း၏ ပညာေရးအသိုက္အဝန္း၊ လူထုအသိုက္အဝန္း ႏွင့္ ျပင္ပကမၻာ စသည္တို႔တြင္ ၄င္းတို႔က်ရာ အခန္းက႑ကို နားလည္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ၾကျပီး ၄င္းတို႔၏ လူမႈေရး တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္မႈအပိုင္း တို႔ကို သင္ယူေလ့လာေနသည့္အျပင္ ကိုယ္ခ်င္းစာနာျခင္းကိုပါ ထည့္သြင္းေလ့လာကာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေက်ပြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိၾကပါသည္။

ထပ္ဆင့္ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မႈအေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ ပရဟိတလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို Dulwich International Schools Foundation (DISF) တြင္ ေတြ ့ျမင္နိုင္ပါသည္။

DISF အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မိသားစုဝင္ေက်ာင္းမ်ား ကြန္ရက္တစ္ခြင္ရွိ ပရဟိတအစီအစဥ္မ်ားကို အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေပါင္းစည္းေပးသည့္အျပင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မည့္သည့္ေနရာတြင္ ရွိေနသည္ျဖစ္ေစ အျခားသူမ်ား၏ ဘဝကို တိုးတက္ေစမည့္အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးလွဴဒါန္းရန္ ၊ လုပ္အားေပးရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ အားေပးတိုက္တြန္းေပးအပ္ပါသည္။ DISF အေနျဖင့္လည္း ၎တို႔၏လုပ္ငန္းတြင္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းမ်ား အားလံုးကို အားေပး တိုက္တြန္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းခ်င္းစီအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ တည္ရွိေနသည့္ ေဒသ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံအား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေသာ ကိုယ္ပိုင္ဝန္ေဆာင္မႈ စီမံကိန္းမ်ားထားရွိ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္အတြက္ ၄င္းတို႔အား အသိအမွတ္ျပဳအပ္ပါသည္။