ေနာက္သို႔

Beijing ႐ွိ ညီအစ္မေက်ာင္းခြဲသစ္ - Luneng Beijing ႏွင့္ Dehong ပညာေရး မိတ္ဖက္မ်ား

Beijing ျမိဳ႕တြင္ သူငယ္တန္းမွ ၁၂တန္း႐ွိ ေက်ာင္းသစ္တစ္ေက်ာင္း တည္ေဆာက္ရန္ Luneng Group ႏွင့္အတူ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ေမလ ၁၆ရက္ေန႔က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းကို Dehong Education Group ႏွင့္အတူ Dulwich College International (DCI) သည္ ဝမ္းေျမာက္စြာ ေၾကညာအပ္ပါသည္။ Dulwich College International ၏ CEO ျဖစ္သူ Christian Guertler ႏွင့္ Dulwich College Beijing ၏ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီးျဖစ္သူ Simon Herbert တို႔သည္ လက္မွတ္ထိုး အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဦးေဆာင္ေနေသာ အိမ္ၿခံေျမ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Luneng Group ႏွင့္အတူ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းျခင္းေၾကာင့္ Luneng ၏ ဂုဏ္သတင္းႀကီးေသာ Grassetown residential development တြင္ ေက်ာင္းဝင္းအသစ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ Grassetown ၏ ေျမျပင္ ဧက ၃၄ဝဝ သည္ ေက်ာင္းတည္ေဆာက္ရန္ စတုရန္းမီတာ ၅၅ဝဝဝ အတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈ႐ွိေသာ ေနရာတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ Dehong Shanghai ကဲ့သို႔ ဤေက်ာင္းသည္ Dulwich College International ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္အတူ မိသားစုဝင္ ညီအစ္မေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္၍ DCI ကြန္ရက္၏ တစ္သားတည္းျဖစ္ေသာ အဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ဒီဇိုင္းကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အဓိကေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဦးစားေပးမႈအေပၚတြင္ မူတည္၍ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ စြမ္းရည္ကို အေကာင္းဆံုး ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ဘာသာရပ္မ်ားအားလံုးကို အျမင့္ဆံုးအဆင့္အထိ သင္ၾကားေပးႏိုင္ေသာ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ေစ အေကာင္းဆံုး အရည္အခ်င္းရွိသည့္ ဆရာ/မမ်ားကို ခန္႔အပ္သြားပါမည္။ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ျခင္း အႏုပညာမ်ား၊ ေတးဂီတ၊ အႏုပညာႏွင့္ ဒီဇိုင္း၊ သိပၸံပညာ၊ နည္းပညာႏွင့္ အားကစားမ်ားအား အေနာက္တိုင္းသင္ရိုးအျပင္ တ႐ုတ္သင္ရိုး ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးျဖင့္ အစီအစဥ္မ်ား သင္ၾကားျခင္းကို ေပးစြမ္းလ်က္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ DCI ၏ ကတိေပးေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ အဓိကသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးပါမည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအားလံုး ပညာေရးတစ္ရပ္လံုး၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ေတြ႕ႀကံဳခံစားရေစေသာ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းတြင္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုလံုးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ တသမတ္တည္းျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

လက္႐ွိ အေဆာက္အဦး ၂ခုတြင္ Grade 1 မွ 3 ရွိ အတန္းမ်ားအား သင္ၾကားမည္ျဖစ္ျပီး ၂ဝ၁၉ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ အဓိက ေက်ာင္းဝင္း ၿပီးစီးမႈအေပၚမူတည္၍ Grade 1 ႏွင့္ Grade 1 အထက္ အတန္းမ်ားအားလံုးကို အဓိကေက်ာင္းဝင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအေဆာက္အဦမ်ားကို ၂ဝ၂ဝခုႏွစ္တြင္ သူငယ္တန္းမွ Grade 7 အထိ အတန္းမ်ား သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ျပီး အသစ္ျပင္ဆင္မြမ္းမံပါမည္။ ေနာက္ထပ္အတန္းမ်ားကို Grade 12 အထိ ေနာက္ပိုင္းတစ္ႏွစ္စီတြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။