၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္စဥ္ Shackleton သင္ခန္းစာမ်ားပို႕ခ်ေပးပါေသာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ Alexandra Shackleton အား Dulwich College International မွ ၾကိဳဆိုခဲ့ပါသည္။ ယင္းသင္ခန္းစာမ်ားသည္ ထူးျခားေသာ ေလေၾကာင္း၊ ကုန္းေၾကာင္း၊ ပင္လယ္ျပင္ျဖတ္ေက်ာ္ေသာ ထူးျခားေသာခရီးစဥ္မ်ားကိုထြက္ခဲ့ၾကျပီး ယင္းသို႕ေဆာင္ရြက္ရာတို႕တြင္ လူသားတို႕၏ အံ့မခန္းေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည့္ စြန္႕စားခရီးသြားမ်ား ႏွင့္ စူးစမ္းေလ့လာသူမ်ား၏ ဇာတ္လမ္းမ်ား အသားေပးေဖာ္ျပထားပါသည္။

အႏာၱတိကသို႕ သြားေရာက္ေသာ ကမာၻေက်ာ္စူးစမ္းေလ့လာသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ Dulwich ၏ ေက်ာင္းသားေဟာင္းျဖစ္သူ Sir Ernest Shackleton အားဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ Shackleton သင္ခန္းစာမ်ားဟု ေခၚတြင္ပါသည္။ ၄င္း၏ေျမးျဖစ္သူသည္ ၄င္း၏အမည္မွည့္တြင္ေသာ သင္ခန္းစာတြင္ စကားေျပာဆိုေပးျခင္းသည္ Dulwich College International ၏ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးကို ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစသည့္ ပင္မအရည္အေသြး တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းေဖာက္လိုစိတ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အထူးအေလးေပး အာရံုစိုက္ခဲ့ပါသည္။

Ms Shackleton သည္ ဆိုးလ္အစရွိေသာ ေဘဂ်င္း၊ ရွန္ဟိုင္း၊ စူးက်ိဳး၊ ရန္ကုန္အထိရွိၾကကုန္ေသာ Dulwich College International ကြန္ရက္အတြင္းရွိ ေက်ာင္းမ်ားအားလံုးသို႕ သြားေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့သည္။ သူမ၏ေဟာေျပာမႈမ်ားသည္ သူမအဘိုး၏ သည္းခံႏိုင္စြမ္းအား၊ ရဲစြမ္းသတၱိ ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕စိတ္ဓာတ္ကို အေလးေပးသည့္ ခိုင္မာေသာဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရည္မ်ားကို အေလးေပး ေျပာၾကားရင္းျဖင့္ သူမအဘိုး၏ အႏာၱတိကစြန္႕စားခန္းမ်ားကို ဦးစားေပး ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

Sir Ernest Shackleton ၏ စူးစမ္းေလ့လာေရးသမားဘ၀ အလုပ္အကိုင္၏ အထြဋ္အထိတ္သည္ ၁၉၁၄-၁၉၁၆ အႏာၱတိကျဖတ္ေက်ာ္စြန္႕စားခန္းျဖစ္သည္။ ယင္းစြန္႕စားခန္းတြင္ အသင္း၏သေဘၤာ the Endurance သည္ ေရခဲကၽြန္းေမ်ာတစ္ခုႏွင့္ တိုက္မိျပီး တျဖည္းျဖည္း ကြဲအက္လာခဲ့ပါသည္။ စြန္႕စားခန္းသည္ ေတာင္၀င္ရိုးစြန္းအထိ မေရာက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အသက္ကယ္ေလွအတြင္းတြင္ မိုင္၈၀၀ခန္႕ရွည္ေသာ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာခရီး ႏွင့္ ေတာင္ေဂ်ာ္ဂ်ီယာကၽြန္းကို ခရီးၾကမ္း ေလွ်ာက္ျပီးေနာက္ Shackleton ၏ ၾကံ႕ခိုင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ၄င္း၏ သေဘၤာ၀န္ထမ္း ၂၈ ေယာက္စလံုး ကယ္ဆယ္ျခင္းခံခဲ့ရေလသည္။ “စြန္႔စားခန္းသည္ ၄င္း၏ပန္းတိုင္ကို မေရာက္မီႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္းကို ထာ၀ရရွင္သန္ေစခဲ့သည္။” ဟု Ms. Shackleton မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Shackleton သင္ခန္းစာမ်ားသည္ ေက်ာင္း၏ျပကၡဒိန္ရွိအေက်ာ္ၾကားဆံုး ပြဲအခမ္းအနားမ်ား အထဲမွ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ၄င္းတို႔သည္ ဆြဲေဆာင္မႈအရွိဆံုးေသာလူမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၄င္းတို႕၏ဇာတ္္လမ္းမ်ားကို ေ၀မွ်ေစခဲ့ပါသည္။ Shackleton သင္ခန္းစာမ်ားသည္ စိတ္ဓာတ္ၾကံ႕ခိုင္ျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပတ္သားျခင္း ႏွင့္ ရဲစြမ္းသတၱိတို႕၏ တန္ဖိုးႏွင့္ ၄င္းတို႔ကို စြန္႕စားခန္းပံုစံျဖင့္ ေန႕စဥ္ဘ၀တြင္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်နည္းတို႕ကို ေဟာေျပာပို႔ခ်ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။