ႏွစ္စဥ္ Dulwich College International ဗီယင္နာ ေတးသံစံုက်ဴးအဖြဲ႕ ခရီးစဥ္ ေဆာင္ရြက္သည္မွာ ယခုဆိုလွ်င္ ၁၂ႏွစ္တုိင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ Dulwich College International ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ မ်ဳိးဆက္တစ္ခုအတြက္ ထူးကဲဆန္းျပား၍ အမွတ္ရစရာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ေပးစြမ္းပါသည္။ ဗီယင္နာ ေယာက္်ားေလး ေတးသံစံုက်ဴးအဖြဲ႕သည္ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံ၊ ဗီယင္နာတြင္ အေျချပဳသည့္ sopranos ႏွင့္ altos ပါဝင္သည့္ ေယာက္်ားေလး အဖြဲ႕ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ ကမ႓ာတြင္ အေက်ာ္ၾကားဆံုး ေယာက္်ားေလး အဖြဲ႕မ်ားမွ တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ရရွိသည့္ ထူးျခား၍ အံ့ၾသဖြယ္ အခြင့္အလမ္းမွာ ဗီယင္နာ ေယာက္်ားေလး ေတးသံစံုက်ဴးအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ သီဆိုျခင္း၊ ေတးသံစံုက်ဴးေက်ာင္း ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္အတူ ေလ့လာသင္ၾကားျခင္းႏွင့္ ဗီယင္နာႏွင့္ ၾသစေတးလ် ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အံ့ၾသဖြယ္ ေတးဂီတေျဖေဖ်ာ္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

Dulwich College Shanghai Pudong ႏွင့္ Dulwich College Seoul တို႔မွ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အဆိုေတာ္ငယ္ေလးမ်ားသည္ St Stephen’s ဘုရားေက်ာင္းရွိ အံ့ၾသတက္ႂကြဖြယ္ War Requiem ၏ ကေလးသူငယ္မ်ား ေတးသံစုံက်ဴးအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ေဖ်ာ္ေျဖရန္ အခြင့္အေရးရရွိခဲ့ပါသည္။ အမွန္တကယ္ တစ္သက္တာ အေတြ႕အႀကံဳတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ရက္သတၱပတ္ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အဆိုေတာ္ငယ္ေလးမ်ားသည္ ဗီယင္နာ ေယာက္်ားေလး သံစံုက်ဴးအဖြဲ႕၏ ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ ႏိုင္ငံတကာ ဂီတမွဴး Gerald Wirth လက္ေအာက္တြင္ ကမ႓ာ့အဆင့္မီ က်င္းပရာေနရာတြင္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ဆန္သည့္ ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲတစ္ခုကို လုိက္ေလ်ာ္ညီေထြစြာ တင္ဆက္မႈအဆင့္တစ္ခုကို ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။ ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲရန္ ဖိတ္ၾကားခ်က္ကို လန္ဒန္ရွိ Dulwich College အထိ တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ၿပီး ေတးသံစံုက်ဴးတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲရန္အတြက္ ဗီယင္နာအထိ သြားရန္ အခြင့္အေရးကို ရရွိသည့္ မိဘမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရသည့္အတြက္ အမွန္တကယ္ ေပ်ာ္ရႊင္အားတက္ခဲ့ပါသည္။ ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ား အားလံုးသည္ အံ့ၾသဖြယ္ ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲတြင္ရရွိသည့္ အသင္းအဖြဲ႕ ပူးေပါင္းမႈ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဂုဏ္ယူျခင္းမ်ား ခံစားရရွိခဲ့ပါသည္။

သိပ္လူသိမမ်ားေသာ ဗီယင္နာ ခရီးစဥ္၏ ႐ႈေထာင့္တစ္ခုသည္ တက္ေရာက္သူမ်ားမွ Gerald Wirth ေတးဂီတအဖြဲ႕၌ Pielachtal Valley တြင္ တည္းခိုေနစဥ္ ရရွိသည့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ကစားျခင္း၊ စမ္းေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ေလွေလွာ္ျခင္း၊ ေတာင္တက္/ေတာင္ဆင္းျခင္း၊ မီးပံုပြဲတြင္ သီခ်င္းသီဆိုျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ ေနထိုင္မႈမွ ကင္းေဝး၍ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကို ေက်းလက္ေတာရြာမွ ေပးစြမ္းပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွစ္စဥ္ ျပန္လာၾကသည့္ Gerald, Elke Wirth ႏွင့္ မိသားစုတို႔ထံမွ ေႏြးေထြးသည့္ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္မႈေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ရပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ မိတ္ေဆြျဖစ္တည္မႈသည္ ၁၂ႏွစ္ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္ အဖိုးတန္လွကာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ ဆက္လက္ ပ်ဳိးေထာင္ေစာင့္ေရွာက္၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္သည္ Vienna boys Choir အဖြဲ႕၏ အဆိုေတာ္မ်ား၊ ဒါရိုက္တာမ်ား၊ အသံပိုင္းဆိုင္ရာနည္းျပမ်ားႏွင့္အတူ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ အုပ္စုတစ္စုႏွင့္အတူ ကၽြႏု္ပ္၏ကိုယ္ပိုင္ ဂီတလက္ရာမ်ား ေရးဖြဲ႕သီကံုးျခင္း၊ ရင္သက္ရႈေမာဖြယ္ေကာင္းေသာ ဘုရား၀တ္ျပဳ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးမ်ားတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊ ေထာက္ခံအားေပးမႈရွိျပီး အေကာင္းျမင္စိတ္ရွိေသာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အခ်ိန္မ်ားကိုသံုးစြဲျခင္းျဖင့္ မယံုၾကည္ႏိုင္စရာအခ်ိန္တစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရခဲ့ပါသည္။
Eva
Dulwich College Shanghai Pudong ၏ ေက်ာင္းသား

Vienna Boys Choir ႏွင့္အတူ သီဆိုရျခင္း၊ St. Stephen ဘုရား၀တ္ျပဳ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးတြင္ ဂီတကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္အတူ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ရျခင္း၊ ေက်းလက္မွေတာင္ကုန္း ေတာင္ေစာင္းမ်ားေပၚမွ လွိမ့္ေလၽွာဆင္းသက္လာရျခင္းတို႔ဟူသည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားသည္ ဘ၀တြင္ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါသာၾကံဳေတြ႕ႏိုင္ေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဤကဲ့သို႕အံၾသဖြယ္ ေကာင္းလွေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ဆရာမ်ားအားလံုးႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ရိုးရိုးသားသားဆိုရပါလွ်င္ ကမာၻ႕အဆင့္အတန္းမီပင္ျဖစ္သည္။

Parent of tour participant
Dulwich College Shanghai Pudong

Dulwich ၏ ေတးဆိုအဖြဲ႕၀င္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ Vienna ျမိဳ႕ St Stephen’s Church ရွိ ၄င္းတို႕၏ မၾကာမီအမ်ားျပည္သူေရွ႕တင္ဆက္ျပသမည့္ေနရာ၏ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ဘက္ရွိ ခံညားထည္၀ါေသာ ေလ့က်င့္ေရးခန္းမတြင္ လူၾကီးေတးဆိုအဖြဲ႕ျဖင့္စုစည္းခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းတို႕သည္ Vienna Boys Choir ၏ ဒါရိုက္တာ Gerald Wirth အေရွ႕ရွိထိုင္ခံုမ်ားတြင္ေနရာယူကာ စိတ္လႈပ္ရွားစရာမ်ားႏွင့္ အေသးအဖြဲ႕မ်ားကို နားလည္စြာ ၾကည့္ရႈေနခဲ့ၾကပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လူၾကီးေတးဆိုအဖြဲ႕ႏွင့္ အတြဲအဖက္ညီပံုကို ၾကားသိရျခင္း၊ ၄င္းတို႔၏ ယံုၾကည္မႈမ်ား၊ စြမ္းရည္မ်ားတိုးတက္လာသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ရျခင္းတို႕မွာ အမွန္တကယ္ပင္ အမွတ္ရဖြယ္ျဖစ္ျပီး ခမ္းနားေသာေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုဟုလည္းဆိုႏိုင္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အိမ္အျပန္ခရီးတြင္ ဘ၀တစ္သက္စာ မယံုၾကည္ႏိုင္ဖြယ္ရာ ဂီတစြန္႕စားခန္းႏွင့္ ခရီးစဥ္တစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ခဲ့လိမ့္မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ ယံုၾကည္မိသည္။

Marc Morris
Director of Schools, Dulwich College International

Vienna Boys Choir အေနျဖင့္ ၄င္းတို႕လာေရာက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အႏုပညာ လက္ရာတစ္ခုကို ကၽြႏု္ပ္တို႕ေက်ာင္းသားမ်ားအား သင္ၾကားပို႕က်ေပးရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ အားလံုးကို ပထမဆံုးအၾကိမ္အေနျဖင့္ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္၏ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးရွိ ၾကက္သီးေမြးညင္းမ်ားပင္ေထာင္ခဲ့ရသည္။ အလြန္ကိုစိတ္ဓာတ္တက္ၾကြဖြယ္ေကာင္းျပီး အလြန္ရႈေမာဖြယ္ ေကာင္းလွပါသည္။ မိုင္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အေ၀းတြင္ရွိေနေသာ ကမာၻ႕အေကာင္းဆံုး၊ အေက်ာ္ၾကားဆံုး ေတးဆိုအဖြဲ႕သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားအထဲမွ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းႏွင့္ အတူတူထိုင္ေနခဲ့ရသည့္ အခိုက္အတန္႕သည္ အလြန္ကိုၾကီးက်ယ္ ခမ္းနားလွပါသည္။

Sarah Barker-Doherty
Director of Performing Arts: Dulwich College International