စင္ကာပူရွိ Dulwich College မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ျပီးခဲ့သည့္လက Pasir Ris ကမ္းေျခေပၚရွိ အမိႈက္ ၃၆၂ ကီလိုဂရမ္ကို အတူတကြ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ eco-parent committee မွ စီစဥ္ခဲ့ျပီး Dulwich College (Singapore) ၏ eco-leader မ်ား ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

Qw7ajq4ErX0tOKChpKj3g206SJ9tthue4wZ7E3tZ

Dulwich College International တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အေနျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိန္းသိမ္းေရးကို အထူးအာရံုစိုက္ပါသည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ လူမႈအသိုက္အ၀န္းၾကီးသည္ ဤသဘာဝေလာကၾကီးကိုသာ မွီတင္းေနထိုင္ၾကရျပီး ကၽြႏု္ပ္တို႕၏သားသမီးမ်ား၊ ေျမးမ်ား အေမြဆက္ခံၾကရမည့္ ကမာၻေျမၾကီးကို ဂရုစိုက္ရမည့္အေၾကာင္းကို အသိပညာေပးရမည့္ တာ၀န္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏တာ၀န္ျဖစ္သည္။

ယခုကမ္းေျခသန္႕ရွင္းေရးသည္ ဤစာသင္ႏွစ္အတြက္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ျဖစ္ျပီး ေနာက္တစ္ၾကိမ္ကို အီစတာပြဲမတိုင္မီ ဥပုသ္ကာလ(၆)ပတ္အတြင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္စဥ္ဆက္မျပတ္ထိန္းသိမ္းေရး Sustainability Pledges ကို ေအာက္တြင္ ေဒါင္းလုတ္ဆြဲယူႏုိင္ပါသည္။