Dulwich International High School ၏ ဆရာႏွစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္ Lee Mckelvey ႏွင့္ Martin Crozierတို႕ အတူတကြေရးသားသည့္ စက္တင္ဘာလတြင္ထုတ္ေ၀ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ သခ်ာၤဖတ္စာအုပ္သည္ ေအာက္တိုဘာလလယ္ တ၀ိုက္တြင္ တရုတ္ျပည္၌၀ယ္ယူရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ကမာၻေပၚတြင္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အေလးစား အခံအရဆံုးေသာ သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာမ်ားထုတ္ေ၀သူမ်ားအနက္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ ကိန္းဘရစ္ခ်္ တကၠသိုလ္ ပံုႏွိပ္တိုက္မွေန၍ ၄င္းတို႕၏စာအုပ္အား ထုတ္ေဝခံရျခင္းသည္ ဆရာႏွစ္ဦးစလံုးအတြက္ အလြန္အထင္ၾကီးေလးစားဖြယ္ေကာင္းေသာ ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈ ျဖစ္သည္။

ဤစာအုပ္၏ထူးျခားခ်က္သည္ သင္ရိုးမာတိကာမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ခန္႕သက္တမ္းရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ျငား ၄င္းအတြက္ စိတ္အာရံုႏွစ္ျမဳပ္ျပီး ကိုယ္ပိုင္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ စာအုပ္ကို ပထမဆံုးအၾကိမ္ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။

Z2o1d7LZ116TyhrYxt4qMzwLSIJRrprUIrEto799

စူးက်ိဳးရွိ Dulwich International High School ၏ သခ်ာၤဌာနမွဴး Mr Crozier မွေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ “အျခားထုတ္ေဝသူမ်ားသည္ သင္တန္းကို က႑ခြဲေလးခုပိုင္းျပီး တစ္ခုစီအတြက္ သီးသန္႕စာအုပ္မ်ား ထုတ္ေဝနၾကျခင္းသည္ မတူညီကြဲျပားေသာ အေရးအသားပံုစံမ်ားႏွင့္ စာေရးဆရာအေျမာက္အျမား ပိုမိုထြက္ေပၚလာေစပါသည္။ ယင္းတို႕ႏွင့္မတူဘဲ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏စာအုပ္သည္ အလံုးစံု ကိုယ္ပိုင္ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ျပီး ပံုစံအားျဖင့္လည္း က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈရွိပါသည္။ ဤသည္တို႕မွာ ပင္မအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ နီးကပ္ေသာအလုပ္ဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အျခားဖတ္စာအုပ္မ်ားစြာႏွင့္မတူဘဲ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏စာအုပ္သည္ စာသင္ခန္းအထဲတြင္ ေန႕စဥ္အေျခခံက်က် သင္ေနဆဲျဖစ္ေသာ ဆရာမ်ား၏ပံုစံႏွင့္ အညီျဖစ္သည္။” ဟူ၍ျဖစ္သည္။

Mr Mckelvey ႏွင့္ Mr Crozier တို႕သည္ ၄င္းတို႕၏စာသင္ခန္းအေတြ႕အၾကံဳမ်ားအားျဖင့္ တရုတ္လူမ်ိဳးေက်ာင္းသားမ်ားကိုရည္ရြယ္ေသာ ဖတ္စာအုပ္တစ္အုပ္၏ လိုအပ္ခ်က္ကိုလည္း အႏိႈင္းမဲ့နားလည္ၾကပါသည္။ ဆရာႏွစ္ဦးစလံုးသည္ တရုတ္ျပည္တြင္ေနျပီး အလုပ္လည္းလုပ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္အေလ်ာက္ အသံုးျပဳသည့္ ဘာသာစကားသည္ သိသိသာသာရွင္းလင္းျပီး ပထမဘာသာစကားမွာ အဂၤလိပ္စကားမဟုတ္္သူမ်ားအတြက္ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္သည္ မူလတြင္ Mr Mckelvey၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္း ျဖစ္ေသာ္လည္း  Mr Crozier သည္ ဤစီမံကိန္း ျပီးစီးေအာင္ ၄င္း၏စာရင္းအင္းဆိုင္ရာက်ယ္ျပန္႕ေသာ ဗဟုသုတႏွင့္အတူ ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

jA1Un3F8Xz3uLX1ZfFa3fXAC3Py1GX3ED624ik3e

ဤဖတ္စာအုပ္သည္ သီးသန္႕စာအုပ္ေလးအုပ္မဟုတ္ဘဲ တစ္အုပ္တည္းျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ၄င္းသည္ တရုတ္ျပည္တြင္ အလြန္လူၾကိဳက္မ်ားျပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႔အသံုးျပဳၾကမည္ဟု Martinမွ ယံုၾကည္ခဲ့ပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ စာအုုပ္ကုန္က်စရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္ဟု မဆိုလိုပါ။ Martin မွ ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္မွာ “ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ သခ်ာၤပညာေရးကို စိတ္အားထက္သန္ျပီး ေနာက္မ်ိဳးဆက္အား သခ်ာၤကို နားလည္မႈမွန္မွန္ကန္ကန္ျဖင့္ သင့္ေတာ္စြာ အသံုးျပဳနည္းကို နားလည္ေစခ်င္ပါသည္။ Dulwich College International ရွိ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏အေတြးအေခၚသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအားစာေမးပြဲေအာင္ရံုသက္သက္မဟုတ္ဘဲ ၄င္းတို႕၏ ဘဝအတြက္ ေယဘုယ်က်က်ျပင္ဆင္ေပးေနပါသည္” ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ဆရာႏွစ္ဦးစလံုးသည္ ၄င္းတို႕၏ ပထမဆံုးစာအုပ္ကို ကမာၻတဝန္းရွိေက်ာင္းသားမ်ားမွ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္ကို ျမင္ရသည့္အတြက္ အလြန္စိတ္လႈပ္ရွားလ်က္ရွိပါသည္။ ယခုအခါ ၄င္းတို႕သည္ ေနာက္ထပ္စာေရးမည့္စီမံကိန္းျဖစ္သည့္ စာအုပ္ ၁၄အုပ္ပါသည့္ Edexcel Pearson International A Level အတြဲအသစ္ျဖင့္ အလုုပ္ရႈပ္ေနလ်က္ရွိပါသည္။ ဤကဲ့သို႕ အံ့ၾသဖြယ္ရာေကာင္းသည့္ဆရာမ်ားအား ၄င္းတို႕၏စာအုပ္မ်ား ခမ္းခမ္းနားနား ေအာင္ျမင္ ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးၾကပါစို႕။