ႏုိင္ငံတကာ Dulwich College ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား နယူးေယာက္ျမိဳ႕တြင္ ဆံုစည္းျခငး္

၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႕ စေနေန႕တြင္ Dulwich College International ၏ Alleynian အသင္းသားေဟာင္းမ်ား (IOAs) သည္ နယူးေယာက္ျမိဳ႕တြင္ ဆံုစည္းရင္း အစားအစာႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္မ်ားကိုသံုးေဆာင္ကာ မိတ္ေဆြေဟာင္းမ်ား ႏွင့္ မိတ္ေဆြသစ္မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကိုဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေဘဂ်င္းရွိ Dulwich College၊ ရွန္ဟိုင္း Pudong ရွိ Dulwich College၊ စူးက်ိဳးရွိ Dulwich International High School ႏွင့္ စူးက်ိဳးရွိ Dulwich College မွ IOAs မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ စိတ္အားတက္ၾကြဖြယ္ေကာင္းေသာ IOAs မ်ား ႏွင့္ ဘြဲ႕ရရွိျပီးခ်ိန္မွစျပီး ၄င္းတို႕ဦးေဆာင္ခဲ့ရေသာ ဘ၀မ်ားအေၾကာင္းတို႕ကို သိရွိခြင့္ရသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

WAz3pfdmXp8OEjvK72e4IhIdkhaC9jc63by1quHK

အခ်ိဳ႕ေသာတက္ေရာက္သူမ်ားတြင္ Rhode Island ဒီဇိုင္းသင္တန္းေက်ာင္းမွ ေမလကဘြဲ႕ရခဲ့ေသာ ေဘဂ်င္းရွိ Dulwich College မွ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ အရြယ္ Tiffany P ဆိုသူပါ၀င္လာခဲ့ပါသည္။ ၄င္းသည္ ယခုအခါ Manhattan တြင္ Designer for Strategic Insight အေနျဖင့္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။

စူးက်ိဳးရွိ Dulwich College မွ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ Cindy H သည္ Princeton တကၠသိုလ္တြင္ ပထမႏွစ္တက္ေရာက္သည္မွာ တစ္လခန္႕သာ ရွိပါေသးသည္။ သို႕ေသာ္ျငား သူမသည္ ၄င္းကို ျမိဳ႕သစ္တစ္ျမိဳ႕တြင္ လူေနမႈဘ၀တစ္ခုကူညီထူေထာင္ေပးသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက် လ်က္ရွိပါသည္။ သူမႏွင့္ စူးက်ိဳးရွိ Dulwich International High School မွ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ရွိ Xiaoping L တို႕သည္ ၄င္းတို႕အေနျဖင့္ စူးက်ိုဳးတြင္ မရွိသည့္ အစားအစာကို ျပန္လည္ျပီးေတြးေတာမိေသာအခါ အတိတ္ကို တမ္းတလြမ္းဆြတ္ျခင္းတို႕ ေလထဲတြင္ ပ်ံ႕လြင့္ေနပါသည္။ 

ရွန္ဟိုင္းရွိ Dulwich College မွ အသက္ ၁၆ႏွစ္ အရြယ္ Winston Z သည္ New York University Stern School of Business တြင္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေဘာဂေဗဒကို ေလ့လာေနပါသည္။ ၄င္းသည္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္အဆင့္ အေတြ႕အၾကံဳကို ရွာေဖြေနသူျဖစ္ပါသည္။ Winston မွေန၍ ၄င္း၏ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္မွာ အလြန္အထင္ၾကီးစရာေကာင္းလွပါသည္။ ၄င္းသည္ ဤေက်ာင္းသားေဟာင္းကြန္ရက္၏ ၾကီးထြားက်ယ္ျပန္႕လာမႈကို အေထာက္အကူျပဳေသာ လူတိုင္း၏ အေရးပါပံုကို ပြဲကိုတက္ေရာက္လာေသာ အျခား IOAs မ်ားကဲ့သို႕ သေဘာေပါက္နားလည္ခဲ့ပါသည္။

Dulwich College International ၏ လက္ရွိေက်ာင္းသားမ်ားကို အၾကံဉာဏ္ေပးရန္ ေတာင္းဆို ေသာအခါ IOAs မ်ားထံမွ က်ိဳးေက်ာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာရွိခဲ့ၾကပါသည္ - high school တြင္ရွိေနစဥ္အခါ သင္၏ ပင္ကိုယ္အမွန္အတိုငး္အတိုင္းေနထိုင္ပါ။ စာသင္ခန္းအတြင္း ႏွင့္ ျပင္ပတြင္ သင္၏ စိတ္၀င္စားမႈေနာက္ကိုလိုက္ပါ။ တကၠသိုလ္တစ္ခု၏ အမည္ႏွင့္ အဆင့္ ကိုအာရံုမထားဘဲ သင္ပိုင္ဆိုင္ခ်င္သည့္ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈအေတြ႕အၾကံဳကိုသာလွ်င္ အာရံုထားၾကပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ သက္ၾကီး IOAs မ်ားသည္ လက္ရွိေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ သက္ငယ္ IOAs ကို ယခုေျပာဆိုခဲ့သည္မ်ားကို အေရာက္လွမ္းႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းအားေပးထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ IOA ကြန္ရက္၏ ျပည့္၀ေသာအလားအလာကို ျပသခဲ့ၾကပါသည္။

IOAs မ်ားကို ၀င္ေရာက္ပူးေပါင္းသူမ်ားမွာ Dulwich College International ၏ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Lucien Giordano၊ ရွန္ဟိုင္း Puxi ၏ Dulwich College ေက်ာင္းအုပ္ David Ingram၊ Dulwich College International ၏ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Marianne Rehn၊ Student Journey for Dulwich College International ၏ ပူးတြဲတည္ေထာင္သူႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး  Karen Yung တို႕ျဖစ္ၾကသည္။

Dulwich College International မွအလြန္ အနာဂတ္ခရီးလမ္းကို ယေန႕ကာလတြင္ ေက်ာင္းအတြင္းတြင္ ပံုေဖာ္ထုဆစ္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဘ၀ခရီးတစ္ေလွ်ာက္လံုးကို အေလးအနက္ထားပါသည္။ တဆက္တည္းမွာပင္ အၾကံဉာဏ္သစ္မ်ား၊ ပူးေပါင္းသင္ယူေလ့လာျခင္းမ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္လမ္းရွာေဖြလိုေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ားကို တိုက္တြန္း အားေပးထားသည့္ သင္ရိုးတစ္ခုတည္းျဖင့္ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္မရႏိုင္ေသာ အနာဂတ္တစ္ခုကို ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးလ်က္ရွိပါသည္။ Dulwich College International တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ Graduate Worldwise ကို ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။