က်ြႏု္ပ္တို႔သည္ မၾကာေသးမီက Dulwich College International ကြန္ရက္ရွိ ေက်ာင္းမ်ားအားလံုးကို သြားေရာက္လည္ပတ္ကာ Graduate Worldwise သည္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏ်ွင့္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားအေပၚ ဆိုလိုရင္းကို ျပသခဲ့ပါသည္။ ေအာက္တြင္ ဗီဒီယိုကို ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။