ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ား

Dulwich College ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ားကို Old Alleynians (OAs) ဟုလည္းေခၚၿပီး ၎တုိ႔မွ                 ဖြဲ ့စည္းထားေသာ ကြန္ယက္တစ္ခုတြင္ လက္ရွိ အဖြဲ႔ဝင္ (၈,၀၀၀) ေက်ာ္ပါဝင္ပါသည္။ Dulwich College International ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ားကုိ International Old Alleynians (IOAs) ဟုလည္းေခၚျပီး OA မိသားစုမွ ႀကိဳဆုိပါသည္။ IOA တစ္ဦးျဖစ္ရန္ အတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မွာ Dulwich College International ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ပညာေရးဆုိင္ရာအရည္အခ်င္းတစ္ခုျဖင့္ Year 11 သို႔မဟုတ္ Year 13 ၿပီးေျမာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

Dulwich College International school အတန္းၿပီးဆံုးထြက္ခြာသြားေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ DCI မိသားစုအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔အား အဆက္အသြယ္မျပတ္ ရွိေနေစရန္တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ားအား ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တရားဝင္ LinkedIn အဖြဲ႔တြင္ပါဝင္ရန္ႏွင့္ အဖြဲ႔၏ ပုံမွန္သတင္းမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆုံးရသတင္းမ်ား သိရွိႏုိ္င္ရန္အတြက္ alumni အပ္ပလီေကးရွင္းကုိ ေဒါင္းလုတ္ဆြဲရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အခါအားေလွ်ာ္စြာ IOA  ျပန္လည္ေတြ႔ဆုံပြဲမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး IOA မ်ားကုိ London Founder's Day ႏွင့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကဲ့သို႔ OA အခမ္းအနားပြဲမ်ားကိုတက္ေရာက္ရန္ ပုံမွန္ဖိတ္ေခၚေလ့ ရွိပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ားအား ကၽြႏု္ပ္တို႔တကၠသိုလ္၏ သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္လည္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ ဤအစီအစဥ္သည္ တကၠသိုလ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ားအား အလားတူဘာသာရပ္မ်ား၊တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံမ်ားအားစိတ္ဝင္စားသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည္။ တကၠသုိလ္လမ္းညႊန္ဆရာမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတစ္ဦးစီ၏ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပဘဝအျပင္ ေမာ္လီက်ဴးဆုိင္ရာမ်ဳိးရိုးဗီဇပညာ၊ ဥပေဒပညာ၊ အာကာသနွင့္ဆိုင္ေသာအင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ႏွင့္ အႏုပညာသမိုင္းပညာကဲ့သို႔ ဘာသာရပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔၏ အတြင္းသေဘာကိုသိရွိေစရန္ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ လက္ရွိ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ Yale University, University of Cambridge, Harvard University, University of Oxford, New York University, Imperial College London, University of Hong Kong, Cornell University, Stanford University, and University of British Columbia တို႔အပါအဝင္ ကမာၻ ့တကၠသိုလ္ေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္မွ လမ္းညႊန္ျပသသူမ်ား၊ လမ္းညႊန္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ရွိေနပါသည္။

International Old Alleynian ကြန္ယက္အေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေၾကာင္းကို အေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ feedback.ioa@indulwich.com သုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။

Sebastian

Rhode Island School of Design
Dulwich College Shanghai Pudong
ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္

Rosen

University of Toronto
Dulwich International High School Zhuhai
ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္

Pallas

University College London
Dulwich International High School Zhuhai
ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္

Ivy

University of Oxford
Dulwich International High School Zhuhai
ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္

Calvados

University of Oxford
Dulwich International High School Suzhou
ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္

Brandon

University of Warwick
Dulwich International High School Suzhou
ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္

Jack

Imperial College London
Dulwich International High School Zhuhai
ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္

Seth

The University of California, Berkeley
Dulwich International High School Suzhou
ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္