ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား

Dulwich College Yangon တြင္ သင္တို႔၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကို အထူး အေလးအနက္ထားပါသည္။ ပညာသင္ၾကားသည့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ ယံုၾကည္မႈ၏ အေရးပါမႈကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ ဤကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ မူဝါဒအား ခ်မွတ္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မူကား သင္တို႔ထံမွ ရရွိေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သို႔ စုေဆာင္း၊ အသံုးျပဳ၊ သိမ္းဆည္းျခင္းျပဳလုပ္ေၾကာင္း သင္တို႔အေနျဖင့္ သိရွိႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤ စာတမ္းအား အခ်ိန္ယူ ဖတ္ရႈေပးရန္ ႏွင့္ စာတမ္းပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ အေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္ေၾကာင္း မွတ္သားေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါသည္။ အေျပာင္းအလဲရွိပါက ေနာက္ဆံုးျပင္ဆင္ထားေသာ စာတမ္းအား ဤစာမ်က္နွာတြင္ အစဥ္အျမဲ တင္ျပေပးပါမည္။                                                                                                                                                                      

အခ်က္အလက္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း                    

သင့္အေနျဖင့္ Dulwich College ဝက္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈသည့္အခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အင္တာနက္ ဆာဗာမွ သင့္အား မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိေစႏိုင္မည္မဟုတ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား အလိုေလ်ာက္ ေျခရာခံျပီး မွတ္တမ္းတင္ထားပါမည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ၄င္းတြင္ သင့္အသံုးျပဳေသာ ဒိုမိန္းအမည္ႏွင့္ သင္ေနထိုင္ရာ တိုင္းျပည္၊ သင္ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈခဲ့ေသာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ ရွာေဖြခဲ့သည့္ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ရွာေဖြေရးအင္တာနက္ဘေရာက္ဇာမ်ား၊ ရွာေဖြေရး ပရိုဂရမ္မ်ား စသည္တို႔ ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။ အထက္ပါအခ်က္လက္မ်ားကို အသံုးျပဳရျခင္းမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဝက္ဘ္ဆိုက္အား အသံုးျပဳမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ႏွင့္ ၄င္းအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ အတြက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အျခား (တတိယ) ျပင္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်၊ငွားရမ္းျခင္း ျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံမွ အြန္လိုင္း ေဖာင္ပံုစံမ်ားအား ျဖည့္စြက္ေနသည့္အခါ တင္ျပလိုက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔မ်ားထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးပို႔လိုက္သည္ႏွင့္ သင့္အေနျဖင့္ အခ်က္အလက္ လႊဲေျပာင္းမႈ၊ သိမ္းဆည္းသိုေလွာင္မႈ ႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အား လက္ခံသေဘာတူရာက်မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသံုးျပဳေနသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႔မ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ မူဝါဒႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအား ယင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ အမည္ေဘးကပ္လ်က္တြင္ရွိေသာ လင့္ခ္အား ႏွိပ္၍ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို ဂရုတစိုက္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး သင့္အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္မႈျပဳသည့္ ႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား အပါအဝင္ ခ်မွတ္ထားေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္အညီ အခ်ိန္တိုင္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ သင့္အေနျဖင့္ Dulwich College International ေက်ာင္းတြင္ အလုပ္ေလွ်ာက္လိုပါက သင့္အား Dulwich College International ဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္သည့္ dulwich.org သို႔ လႊဲေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတြင္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမွာ အက်ံဳးဝင္လ်က္ရွိပါေသးသည္။
 

ဝက္ဘ္ဆိုက္ - ကြတ္ကီး                   

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ကြတ္ကီးမ်ား အသံုးျပဳထားပါသည္။ ကြတ္ကီးဆိုသည္မွာ သင့္ဘက္က သေဘာတူညီပါက သင့္ကြန္ျပဴတာ သို႔မဟုတ္ မိုဘိုင္းဖုန္းေပၚတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိမ္းဆည္းသိုေလွာင္ထားမည့္ ရိုးရွင္းေသာ စာသားဖိုင္ တစ္ဖိုင္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းစာသားဖိုင္ကြတ္ကီးမ်ားျဖင့္ သင့္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိုေလွာင္ထားႏိုင္မည္ ျဖစ္ျပီး သင့္အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈသည့္အခါတြင္ ၄င္းသိုေလွာင္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ျပန္လည္ ရွာေဖြ ၊ ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ အသံုးျပဳသူႏွင့္ ပို၍ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈအား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သတ္မွတ္ အသံုးျပဳထားေသာ ကြတ္ကီးမ်ားမွာ (ဝက္ဘ္ဆိုက္အတြင္းမွ ) session cookies မ်ားႏွင့္ XSRF – Toekn Cookies ( XSS တို႔၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအား တားဆီးကာကြယ္ရန္) တို႔ျဖစ္ပါသည္။

သင့္ ကြန္ျပဴတာေပၚတြင္ ရွိေနျပီးသား ကြတ္ကီးမ်ားအား ကန္႔သတ္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ဖ်က္ပစ္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆႏၵရွိပါက သင့္ဘေရာက္ဇာမွ တဆင့္ ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ကြတ္ကီးမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔အား မည္သို႔ စီမံကိုင္တြယ္ရမည့္အေၾကာင္း တို႔အား ပိုမိုသိရွိလိုပါက www.allaboutcookies.org သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

 

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ား                 

မိဘမ်ား ၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ားထံမွ အထူးတလည္ ပန္ၾကားခ်က္မ်ား မရွိပါက ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ားအား ေက်ာင္း၊ ေက်ာင္းဝက္ဘ္ဆိုက္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး အမ်ားသူငါသို႔ အခ်က္အလက္မ်ား တင္ျပရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္သာ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။

 

အျခားဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားသို႔ သြားရန္ လင့္ခ္မ်ား               

Dulwich College Yangon အေနျဖင့္ ဤဝက္ဘ္ဆိုက္ သို႔မဟုတ္ အျခား Dulwich College International မိသားစုဝင္ ေက်ာင္းမ်ား၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အျခား ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား တြင္ တင္ထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား သင့္ ကိုယ္ပိုင္သေဘာျဖင့္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္းအတြက္ မည္သည့္တာဝန္မွ ယူမည္မဟုတ္ပါ။ ၄င္းဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား၏  အခ်က္အလက္မ်ား ဆီေလ်ာ္မႈ ရွိေရးအတြက္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ယင္း ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားအား စစ္ေဆးရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း ယင္းဆိုက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားမႈမွာ ၄င္းတို႔အား ၾကည့္ကိုၾကည့္ရမည္ဟု အၾကံေပးေထာက္ခံမႈျပဳထားသည့္ သေဘာမသက္ေရာက္ပါ။

 

မူပိုင္ခြင့္          

ဤဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ ရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ကမၻာတစ္ဝွမ္း မူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒေအာက္တြင္ရွိေသာ မူပိုင္အခြင့္အေရးျဖင့္ ကာကြယ္မႈျပဳထားပါသည္။သင့့္အေနျဖင့္ ကြန္ျပဴတာတစ္လံုးျဖင့္ သင္တစ္ဦးတည္း အသံုးျပဳရန္အတြက္ ယင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဒါင္းလုတ္ဆြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ယင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို မိတၱဴကူး ၊ ပံုႏွိပ္ျခင္းတို႔အား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း Dulwich College Yangon ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲ ယင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို စီးပြားျဖစ္ ပံုတူပြားျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ ရိုက္ႏွိပ္ျခင္းတို႔အား ျပဳလုပ္၍ မရပါ။ ရုပ္ပံုမ်ားအား အသံုးျပဳရန္ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္မ်ားကို ဦးစြာပထမအေနျဖင့္ admissions@dulwich-yangon.com.mm  သို႔ လိပ္မူေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။