ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ မူဝါဒ

ေနာက္ဆံုးျပင္ဆင္မႈ - ဇူလိုင္လ ၂ဝ၁၈

 

Dulwich College International Group (“ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္”၊ “ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို” သို႔မဟုတ္ “Dulwich”) သည္ သင္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္မ်ားကို အေလးအနက္ထားပါသည္။ ဤဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွတဆင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား ေပးေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား (ေအာက္တြင္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ၾကည့္ပါ) ကို စုစည္းပံု၊ လုပ္ေဆာင္ပံု၊ အသံုးျပဳပံု၊ သိမ္းဆည္းပံု၊ မွ်ေဝပံု၊ လႊဲေျပာင္းပံုႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ပံုတို႔ကို သင္နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ေစရန္ ဤကိုယ္ေရးကိုယ္တာမူဝါဒကို ဖန္တီးျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Dulwich College International (www.dulwich.org) ၏ တရားဝင္ဝက္ဆိုဒ္ (“Website” တစ္ခုစီ) ႏွင့္ Dulwich College International မိသားစုဝင္ေက်ာင္းမ်ား (“Dulwich school”) အတြင္း႐ွိေသာ မည္သည့္ေက်ာင္း၌မဆို ဤကိုယ္ေရးကိုယ္တာ မူဝါဒသည္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းမစတင္မီ ဤမူဝါဒကို ေသခ်ာစြာဖတ္႐ႈကာ နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။ “ကြ်ႏု္ပ္သည္ ဤကိုယ္ေရးကိုယ္တာ မူဝါဒကို ဖတ္႐ႈ၍ သေဘာတူလက္ခံပါသည္” ဟူေသာ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဝက္ဆိုဒ္ႏွင့္ အြန္လိုင္းပံုစံမ်ားကို ျဖည့္စြက္ျခင္းႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာအခ်က္အလက္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးျခင္း စသည္ကဲ့သို႔ေသာ ဝက္ဆုိဒ္၏ ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ သင္သည္ ဤကိုယ္ေရးကိုယ္တာ မူဝါဒ၏ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို အျပည့္အဝ နားလည္သေဘာေပါက္၍ သေဘာတူလက္ခံကာ ဤကိုယ္ေရးကိုယ္တာ မူဝါဒ၏ နယ္ပယ္အတြင္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို ေပးအပ္ေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ မွ်ေဝျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ရန္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳသည္ဟု ၫႊန္ျပပါသည္။ ဤကိုယ္ေရးကိုယ္တာ မူဝါဒတြင္ ပါဝင္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို သေဘာမတူပါလွ်င္ ဝက္ဆိုဒ္အသံုးျပဳမႈအား ေက်းဇူးျပဳ၍ ရပ္ဆိုင္းေပးပါ။

ဤကိုယ္ေရးကိုယ္တာ မူဝါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း နယ္ပယ္အတြင္း ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ မွ်ေဝျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ရန္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ ဝက္ဆိုဒ္မွ ေတာင္းဆိုသည့္အတုိင္း ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပရန္ႏွင့္ ဝက္ဆိုဒ္ကို အသံုးျပဳရန္ ယဥ္ေက်းေသာ အျပဳအမူအတြက္ တရားဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ သင့္တြင္ ေသခ်ာစြာ ႐ွိပါေစ။ ယဥ္ေက်းေသာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တရားဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ႐ွိလွ်င္ ဝက္ဆိုဒ္အသံုးျပဳျခင္းအား ေက်းဇူးျပဳ၍ ရပ္တန္႔ေပးပါ။

ဝက္ဆိုဒ္တြင္ တင္ထားမည္ျဖစ္ေသာ ဤကိုယ္ေရးကိုယ္တာမူဝါဒကို အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ကို မွတ္သားထားပါ။ ထိုကဲ့သို႔ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို သက္ေရာက္မႈမယူမီတြင္ ဝက္ဆုိဒ္ေၾကာ္ျငာခ်က္မ်ားမွတဆင့္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ အျခားထိုက္သင့္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားမွတဆင့္ျဖစ္ေစ အသိေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲထားေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာမူဝါဒသည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာမူဝါဒ၏ ယခင္ပံုစံေနရာတြင္ အစားထိုးမည္ျဖစ္၍ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲထားေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာမူဝါဒတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေန႔ရက္တြင္ တရားဝင္ သက္ေရာက္မႈ႐ွိပါမည္။ သင္၏သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္မ႐ွိဘဲ ဤကိုယ္ေရးကိုယ္တာ မူဝါဒတြင္ရွိေသာ သင္၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစမည္မဟုတ္ပါ။ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္ တစ္ခုခုကို သေဘာမတူပါလွ်င္ ထိုျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲထားေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ မူဝါဒ သက္ေရာက္မႈ မတိုင္မီ ဝက္ဆိုဒ္အသံုးျပဳျခင္းကို ရပ္တန္႔ပါ။

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ အကာအကြယ္ေပးမႈ

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္အားလံုးကို တင္းက်ပ္စြာျဖင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္၍ သက္ဆိုင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ကို အကာအကြယ္ေပးရန္ လက္႐ွိအသံုးျပဳေသာ နည္းပညာအတိုင္း လိုက္ေလ်ာညီေထြ႐ွိေသာ လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ၿပီး လံုၿခံဳေရး၏ ထိုက္သင့္ေသာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးပါမည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္မ႐ွိေသာ ဝင္ေရာက္မႈ၊ ထုတ္ေဖာ္မႈ၊ အသံုးျပဳမႈ၊ ပ်က္စီးမႈ၊ ဆံုး႐ႈံးမႈ သို႔မဟုတ္ ေပါက္ၾကားမႈတို႔မွ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ပါမည္။ သို႔ေသာ္ ဤလံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ႐ွိေသာ္လည္း ကြန္ျပဴတာကြန္ရက္ အသံုးျပဳမႈသည္ ႐ွိရင္းစြဲေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ အင္တာနက္တြင္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အာမခံမႈ အျပည့္အဝမ႐ွိသည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ေပးပါ။

တိက်ေသာအခ်က္အလက္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ျခင္း

သင္ေပးေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မွန္ကန္၍ တိက်မႈ႐ွိသင့္ပါသည္။ သင္ေပးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မတိက်ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ မွားယြင္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာသည္မ်ားကို တရားဝင္ တာဝန္႐ွိသည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ ယူဆမည္ မဟုတ္ပါ။ အျခားသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ကို သင္မွေပးလွ်င္ ၎ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္လႊဲအပ္မႈမ်ား သင့္တြင္ ေသခ်ာစြာ ရ႐ွိရထားမည္။

Cookies (browser တြင္ ယာယီသိမ္းဆည္းထားေသာ text file မ်ား) ႏွင့္ အလားတူ နည္းပညာမ်ားအား အသံုးျပဳျခင္း

သင္ ဝက္ဆိုဒ္သို႔ ဝင္ေရာက္သည့္အခါ သင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးမဟုတ္သည့္ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဆာဗာမ်ားမွ သတိျပဳမိ၍ အလိုအေလ်ာက္ မွတ္တမ္းေရးသြင္းပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ သင္၏ဒိုမိန္းအမည္ႏွင့္ တည္ေနရာ၊ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ စာမ်က္ႏွာ(မ်ား)၊ ႐ွာေဖြေသာ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ search engines မ်ားႏွင့္ web browser မ်ား ပါဝင္ပါမည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို ဝက္ဆိုဒ္အသံုးျပဳမႈအား ေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ တိုးတက္ေစရန္ နည္းလမ္းမ်ား ေတြ႕႐ွိရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွသာ အသံုးျပဳပါသည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို အျခားမည္သည့္ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသို႔ ငွားရမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား လံုးဝျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။

ဝက္ဆိုဒ္သည္ cookies မ်ားကို အသံုးျပဳပါသည္။ Cookie တစ္ခုသည္ သင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သင္၏ ကြန္ျပဴတာ သို႔မဟုတ္ မိုဘုိင္းလ္ဖုန္းမွ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ သိမ္းဆည္းေသာ ႐ိုးစင္းသည့္ text file တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဤ cookies မ်ားသည္ သင္သည္ ေနာင္အခါတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဝက္ဆိုဒ္သို႔ ဝင္ေရာက္သည့္အခါ ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ လက္ခံႏိုင္ေသာ သင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းခြင့္ျပဳသည့္ အရာျဖစ္သည္။ ၎သည္ အသံုးျပဳသူအား ပိုမိုရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္သည့္ အေတြ႕အႀကံဳ တစ္ခုကို သင့္အား ေပးစြမ္းမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ခ်မွတ္ထားသည့္ cookies မ်ားသည္ session cookies မ်ား (ဝက္ဆိုဒ္ကိုယ္တိုင္မွ) ႏွင့္ XSRF-token cookies မ်ား (XSS တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္) ျဖစ္သည္။

သင္၏ကြန္ျပဴတာတြင္ cookies မ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခ်င္လွ်င္ သင္၏ browser မွတဆင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ Cookies ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကို စီမံကိုင္တြယ္နည္းတို႔ကို ထပ္မံသိ႐ွိလိုပါလွ်င္ www.allaboutcookies.org သို႔ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

အေသးအဖြဲမ်ား

ဤဝက္ဆိုဒ္ကို အသက္ ၁၈ႏွစ္ႏွင့္အထက္႐ွိေသာ သူမ်ား အသံုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ အသက္ ၁၈ႏွစ္ေအာက္႐ွိေသာ သူမ်ားသည္ မိဘ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူတစ္ဦးႏွင့္အတူ ဝက္ဆိုဒ္ကို ၾကည့္သင့္သည္။ ဝက္ဆိုဒ္တြင္ အသက္ ၁၈ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္တစ္ဦးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ စုစည္းမိသည့္အခါတိုင္း မိဘ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူတစ္ဦး၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ စုစည္း၍ အသံုးျပဳေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္

သင္မွ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား ေပးထားေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ကို စုစည္းျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ မွ်ေဝျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမ်ား ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ဝက္ဆိုဒ္မွတဆင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ သင့္ထံမွ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ကို ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္ -

သင္သည္ ဝက္ဆိုဒ္မွတဆင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ထံသို႔ Dulwich ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ား ေပးပို႔သည့္အခ်ိန္

Dulwich ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သတင္းလႊာမ်ားအတြက္ သင္မွ စာရင္းသြင္းဝင္ေရာက္သည့္အခ်ိန္

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အြန္လိုင္းေနရာမွတဆင့္ Dulwich ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသို႔ သင္ သို႔မဟုတ္ သင္၏ကေလးမွ ေလွ်ာက္ထားသည့္အခ်ိန္

သင္သည္ Dulwich ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသို႔ မည္သူမဆို ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေသာ ေန႔ သို႔မဟုတ္ လည္ပတ္ျခင္းကို စီစဥ္ရန္ ေတာင္းဆိုသည့္အခ်ိန္

Dulwich ေက်ာင္းမွ ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ စီစဥ္က်င္းပေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခုခုသို႔ သင္ သို႔မဟုတ္ သင္၏ကေလးမွ ေလွ်ာက္ထားသည့္ အခ်ိန္

“ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္” ဟူသည္မွာ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အတူ သီးျခားျဖစ္ေစ ေပါင္းစပ္၍ျဖစ္ေစ သင္ သို႔မဟုတ္ သင္၏ကေလးကို မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ရန္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္ျဖစ္သည္။ ၎တြင္ အမည္၊ ေမြးေန႔၊ ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသား၊ လိပ္စာ၊ ID, ဗီဇာ၊ ေနထိုင္ခြင့္၊ ဘာသာစကား၊ ပညာေရး၊ ေဆးပညာဆိုင္ရာ၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား၊ ဓာတ္စာလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ သင္ယူေလ့လာမႈႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ဦးစားေပးမႈမ်ားႏွင့္ ထူးခြ်န္မႈမ်ား စသည္ကဲ့သို႔ေသာ ေက်ာင္းဝင္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အျခားအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္ထံမွ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ကို စုစည္းရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ ေတာင္းခံေသာ ကိစၥရပ္တိုင္းအတြက္ စုစည္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ နယ္ပယ္သည္ ႐ွင္းလင္းပါလိမ့္မည္။ သင္ သေဘာတူခြင့္ျပဳထားေသာ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ အသံုးျပဳပါမည္။

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ သိမ္းဆည္းမႈ

မူဝါဒတြင္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးကို စုစည္းထားေသာ တရားဝင္ စီရင္ပိုင္ခြင့္အတြင္း သိမ္းဆည္းထားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပင္ပ႐ွိ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ဆာဗာမ်ားမွတဆင့္ သင့္ထံသို႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ ပံ့ပိုးႏိုင္ပါသည္။ Dulwich College International Group ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားေသာ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ Dulwich College International Group ၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ သင္၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပင္ပ႐ွိ သင္၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

စုစည္းမႈ၏ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္ အတန္အသင့္ လိုအပ္မႈ႐ွိေနေသးသေရြ႕ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ စုစည္းေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကို သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒျဖင့္ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားပါမည္။

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္အား မွ်ေဝျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း

1.     ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားအား မွ်ေဝျခင္းႏွင့္ လႊဲေျပာင္းျခင္း

ဤကိုယ္ေရးကိုယ္တာ မူဝါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းရန္ႏွင့္ သင့္အား ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ Dulwich College International Group ၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ UK, US, စကၤာပူ၊ တ႐ုတ္ (ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအိုႏွင့္ ထိုင္ဝမ္ အပါအဝင္)၊ ကိုရီးယားျပည္ေထာင္စု၊ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္ေထာင္စုတြင္ တည္႐ွိေသာ အျခားလက္ခံရရွိသူမ်ား (ေအာက္တြင္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။) ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းမ်ား ႐ွိေသာ လက္ခံရရွိသူမ်ား႐ွိ အျခားစီရင္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ တည္ေနရာအသီးသီး႐ွိ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အျခားပညာဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္အဖြဲ႕အစည္းတို႔ကို ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ မွ်ေဝႏိုင္ပါသည္။ ဤကိုယ္ေရးကိုယ္တာ မူဝါဒအတိုင္း လိုအပ္သည့္အတိုင္းသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ မွ်ေဝျခင္းႏွင့္ လႊဲေျပာင္းျခင္း ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ Dulwich ေက်ာင္း ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ စီရင္ပိုင္ခြင့္၏ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္ေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ အကာအကြယ္ေပးေရး စံႏႈန္းတစ္ခုကို ဤလက္ခံရရွိသူမ်ားမွ ပံ့ပိုးေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

“လက္ခံရ႐ွိသူမ်ား” တြင္ အကန္႔အသတ္မ႐ွိေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈပံ့ပိုးသူမ်ား၊ အႏုပညာ တကၠသိုလ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အႏုပညာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အားကစား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ Dulwich ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၌ သင္ၾကားျပသျခင္းႏွင့္ သင္ယူေလ့လာျခင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ပညာ႐ွင္မ်ား (တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား)၊ တကၠသိုလ္ အႀကံေပး ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးသူမ်ား၊ အခ်က္အလက္ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးသူမ်ား၊ သင္ၾကားေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးသူမ်ား၊ ေက်ာင္းခရီးတိုႏွင့္ ခရီးသြား ပံ့ပိုးသူမ်ား၊ ေၾကာ္ျငာျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးသူမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းပံ့ပိုးသူမ်ားႏွင့္ Dulwich ေက်ာင္းမွ သင့္အား အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးသူမ်ား စသည္တို႔ ပါဝင္ႏိုင္သည္။

2.     အသိအမွတ္မျပဳေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္

ေက်ာင္းဝင္ေရာက္ျခင္းအတြက္ ပညာသင္စြမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ စုစည္းထားႏိုင္၍ သက္ဆိုင္ရာ Dulwich ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ Dulwich College International Group ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ခြဲျခားစိတ္ျဖာျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ဤကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ စိတ္ျဖာေလ့လာမႈ အခ်က္အလက္မ်ားကို Dulwich College International Group ၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား မွ်ေဝျခင္း သို႔မဟုတ္ ပြင့္လင္းစြာ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ၎အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္တစ္ခုခု ပါဝင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

အထက္တြင္ လက္ခံႏိုင္သည့္အတိုင္း သင္၏သေဘာခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္သာ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူသို႔ သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

သင္၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ကို စီမံခန္႔ခဲြျခင္း

သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္ကို ဝင္ေရာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ျခင္း ျပဳလုပ္လိုလွ်င္ သို႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္အညီ သင္၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ကို ဖ်က္ပစ္ရန္ ေတာင္းဆိုလိုလွ်င္ သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္ကို ဝင္ေရာက္ရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ပစ္ရန္ ဤကိုယ္ေရးကိုယ္တာ မူဝါဒတြင္ ပါဝင္ေသာ ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မွတဆင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ထံ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ ဤေတာင္းဆိုခ်က္ကို ေတာင္းဆိုခြင့္ သင့္ထံတြင္ ႐ွိေၾကာင္း အတည္ျပဳရန္ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားကို ေပးအပ္ရန္ လိုအပ္သည္။

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ စုစည္းျခင္း၊ အသံုးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ထံသို႔ သင္၏ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္း ျပဳလုပ္လိုပါလွ်င္ သင္၏တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေျပာင္းလဲရန္ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္အတြက္ ဤမူဝါဒ႐ွိ ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္မွတဆင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ထံသို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ ဤေတာင္းဆိုခ်က္ကို ေတာင္းဆိုခြင့္ သင့္ထံတြင္ ႐ွိေၾကာင္း အတည္ျပဳရန္ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားကို ေပးအပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္ သင္၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ သင္၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္အား ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ ယခင္က ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မႈကို သက္ေရာက္ေစလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္မ်ား လိုအပ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ လက္႐ွိအေျခအေနမ်ားအေပၚ မူတည္၍ သင္၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္ လက္ေတြ႕မက်လွ်င္ သင္၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ ျငင္းပယ္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ- သင္၏ကေလးသည္ လက္႐ွိအခ်ိန္တြင္ Dulwich ၌ စာရင္းသြင္းထားလွ်င္ သင့္ကေလးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ကို အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ စုစည္းရန္ သင္၏တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ခ်က္ခ်င္း ျဖည့္ဆည္းႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ သင္၏ေတာင္းဆိုခ်က္အေပၚ သင့္ကေလး၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ ဖ်က္ပစ္လွ်င္ေတာင္ သို႔မဟုတ္ သင္၏ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ကို သင္ ေအာင္ျမင္စြာ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းလွ်င္ေတာင္ အစပိုင္းတြင္ သင္၏ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္အေပၚ မူတည္၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ စုစည္းထားေသာ လွ်ဳိ႕ဝွက္အခ်က္အလက္ကို ဆက္လက္၍ ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ အသံုးျပဳရန္ အခြင့္အေရး ကြ်ႏု္ပ္တို႔တြင္ ရွိေနပါေသးသည္။ ဤကဲ့သို႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္အခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

အျခားဆိုဒ္မ်ားသို႔ လင့္ခ္မ်ား

ဤဝက္ဆိုဒ္ သို႔မဟုတ္ အျခား Dulwich ေက်ာင္းဝက္ဆိုဒ္တစ္ခုခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းဆိုဒ္မ်ား၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ Dulwich တြင္ တာဝန္မ႐ွိပါ။

မူပိုင္ခြင့္

ဝက္ဆိုဒ္႐ွိ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဒီဇိုင္းမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ေဒတာမ်ားအားလံုးကို ကမ႓ာ့ အႏွံ႔အျပား႐ွိ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒတြင္ရွိေသာ မူပိုင္ခြင့္ျဖင့္ ကာကြယ္ထားပါသည္။ ဝက္ဆိုဒ္႐ွိ ဤအခ်က္အလက္မ်ား၊ ဒီဇိုင္းမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဒတာမ်ားကို သင္ ကိုယ္ပိုင္ အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ ေဒါင္းလုဒ္ျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပရင့္ထုတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ဝက္ဆိုဒ္႐ွိ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဒီဇိုင္းမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဒတာမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ႐ွင္းလင္းေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္မ႐ွိဘဲ စီးပြားျဖစ္အသံုးျပဳရန္အတြက္ ျပန္လည္ထုတ္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း သို႔မဟုတ္ ပရင့္ျပန္ထုတ္ျခင္းမ်ားကို မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။ မည္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဒီဇိုင္းမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဒတာမ်ားကိုျဖစ္ေစ အသံုးျပဳရန္ ေတာင္းခံခ်က္မ်ားကို admissions@dulwich-yangon.com.mm သို႔ အရင္ဆံုး ေပးပို႔ရပါမည္။

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား

သင္၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးခြန္းမ်ား၊ မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္မ်ား ႐ွိပါလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ထံ privacy@indulwich.com သို႔ အီးေမးလ္ေပးပို႔၍ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

 

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာမူဝါဒအား ဖတ္႐ႈ၍ လက္ခံသေဘာတူပါသည္