ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းမ်ား

1/9

Detur Pons Mundo - ပညာေရးေပါင္းကူးတံတားျဖင့္ ကမာၻႀကီးအား ဆက္သြယ္အံ့

Dulwich College International (DCI) ၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ Detur Pons Mundo ျဖစ္ၿပီး ယင္းမွာ "ပညာေရးေပါင္းကူးတံတားျဖင့္ ကမာၻႀကီးအား ဆက္သြယ္အံ့" ဟု အဓိပၸါယ္ရွိၿပီး ကမာၻအႏွံ႔ရွိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မိသားစုေက်ာင္းမ်ား၏သေဘာတရားကို ထင္ဟပ္ေစပါသည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဆရာဆရာမမ်ားတို႔မွာ ကမာၻတစ္ခြင္ရွိအျခားေက်ာင္းမ်ား၌ အခမ္းအနားပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏြဲရန္ႏွင့္္ ကြန္ရက္အတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင္္အေရးတစ္ရပ္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

Dulwich College Shanghai ေက်ာင္းကို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၌ ၿမိဳ႕႔ေတာ္၏ ပူဒံု နယ္နိမိတ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ယင္းမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံ၌ ပထမဆံုးဖြင့္လွစ္ေသာ ၿဗိတိသွ်ပုဂၢလိကေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ DCI ေက်ာင္းမ်ားကြန္ရက္သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအျပင္ စင္ကာပူ၊ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တို႔၌ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္သည့္အထိ တိုးတက္လာပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ DCI သည္ ရွန္ဟိုင္းတြင္ ၎၏မိတ္ဖက္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည့္ ဒယ္ဟုန္တရုတ္ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းကို ထပ္မံဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းမ်ား

Dulwich College International သည္ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္း ႐ွစ္ေက်ာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အထက္တန္းေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္းႏွင့္ အာ႐ွတိုက္႐ွိ မိသားစုဝင္ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတို႔ပါဝင္သည့္ မိသားစုေက်ာင္းမ်ားကြန္ရက္ ျဖစ္ပါသည္။
ပိုမို႐ွာေဖြႏုိင္ရန္ ေျမပုံေပၚ႐ွိ ၿမိဳ႕အမည္ေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ