Adele Guinee

Adele Guinee

Early Years ဆရာမ

Dulwich College Beijing

သင္ Dulwich College Seoul တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ မည္သည္တို႔မွ ဆဲြေဆာင္ခဲ့သနည္း။ သင္ ဤနရာတြင္ ခဏတာမွ်သာ ၾကာျမင့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ပါသလား။ သင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကို တုိးတက္ေစရန္ အတြက္ အုပ္စုအတြင္းတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ စိတ္ဝင္စားပါသလား။

ကၽြန္မ ပထမဦးဆုံးအေနျဖင့္ Dulwich College Beijing ကို စိတ္ဝင္စားခဲ့ပါသည္။ ထူးခၽြန္ျပီး စိတ္ကူးေကာင္းေသာ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအျဖစ္ ဂုဏ္သတင္းႀကီးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္မသည္ ဤေနရာတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရသည္ကို အလြန္ေက်နပ္ျပီး တတိယေျမာက္ႏွစ္အတြက္ စာခ်ဳပ္သစ္ ခ်ဳပ္ဆုိရန္ကို ေတြေဝေႏွာင့္ေႏွးေနမည္ မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္မသည္ ယခင္က ကၽြန္မ၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္အကိုင္အျဖစ္ ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္း သို႔မဟုတ္ ပညာေရးပိုင္း သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ရန္ မစဥ္းစားမိခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း Early Years ေခါင္းေဆာင္မႈအဖြဲ႔ႏွင့္ ကၽြန္မ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားထံမွ ရရွိေသာ ပံ့ပုိးမႈမ်ားႏွင့္ တုိက္တြန္းအားေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ Early Years အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ေခါင္းေဆာင္ရာထူးကုိ ေလွ်ာက္ထားရန္ ယုံၾကည္မႈ ရရွိေစခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရရွိခဲ့ပါသည္။

ေက်ာင္းရွိ ဆရာဆရာမမ်ာအၾကား ဆက္ဆံေရး ရပ္ဝန္းကို သင္ မည္သုိ႔ ထင္ျမင္ပါသနည္း။ သင္သည္ အျခား DCI  ေက်ာင္းမ်ားမွ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ မည္သို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ပါသနည္း။

Dulwich College Beijing တြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားၾကား အလြန္အံ့အားသင့္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုရွိပါသည္။ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ေနရာတိုင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိေသာ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခု ရွိပါသည္။

ဤေက်ာင္း႐ွိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈကို မည္သိ႔ုိျမင္ပါသနည္း။

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ စိတ္အားထက္သန္မႈ၊ ပြင့္လင္းေသာစိတ္ထားႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္တက္ၾကြမႈ စသည္အားလုံးျပည့္စုံသူမ်ား ျဖစ္သည္။

သင္သည္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားႏွင့္ မည္မွ်ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္႐ြက္ေလ့ ႐ွိပါသနည္း။

ကၽြန္မအတန္းရွိ ကေလးမ်ား၏  အဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွင့္ တရုတ္ဘာသာစကားေျပာဆိုသူ မိဘမ်ားအားလုံးႏွင့္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးအား တည္ေဆာက္ထားပါသည္။

သင္သည္ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ရသည္ကို မည္သို႔ထင္ျမင္ပါသနည္း။

ေဘဂ်င္းသည္ အာရုံမ်ားကုိ ဖမ္းစားႏိုင္ေသာ အံ့ဖြယ္ျမဳိ႕တစ္ျမဳိ႕ျဖစ္ပါသည္။ ေရွးေဟာင္းသမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ေခတ္သစ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ဆန္႔က်င္ကြဲျပားမႈ ျဖစ္စဥ္အား ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါဝင္ သိရွိသင့္ပါသည္။