Chris Bonnet

Chris Bonnet

Year 3 အတန္းပိုင္ဆရာ

Dulwich College Seoul

သင္ Dulwich College Seoul ကို လာေရာက္ ဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ မည္သည့္အခ်က္မ်ားက ဆဲြေဆာင္ခဲ့သနည္း။ သင္ဤေနရာတြင္ မည္မွ်ၾကာၾကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသနည္း။ သင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တုိးတက္ေစရန္အလို႔ငွာ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕တာဝန္ထမ္းေဆာင္လိုပါသလား။

ႏုိင္ငံရပ္ျခား ရာထူးမ်ားအတြက္ မူလေလွ်ာက္ထားစဥ္က ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မည့္ ၿမဳိ႕႐ွိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကုိ ႐ွာေဖြရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။ Dulwich College ဟူေသာ အမည္သည္ ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈ၏ အမွတ္သေကၤတျဖစ္ရာ ဆုိးလ္ၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းခြဲ ဖြင့္လွစ္သည္ကို ေတြ႔႐ွိသည္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ အခြင့္အေရးကုိ လက္လြတ္မခံပဲ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာတင္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ပထမဆုံးေရာက္႐ွိသြားခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ့္အား ဤေက်ာင္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုရီးယားလူမ်ဳိးမ်ားက လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ႀကဳိဆုိၾကပါသည္။ DCI ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၌ အလုပ္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ႀကီးမားေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္းအတစ္ရပ္ျဖစ္လာေၾကာင္း အလိုလိုခံစားမိလာေစပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဤကဲ့သို႔ ႀကီးမားၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းမိသားစုကြန္ရက္ႀကီးတစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ရန္ အခြင့္အေရး ရ႐ွိခဲ့ၿပီး Dulwich  အဖြဲ႔အစည္းမွ ေပးေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ေတြ႔ႀကဳံခံစားခြင့္ ရမည္ ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္း႐ွိ ဆရာဆရာမမ်ားၾကား ဆက္ဆံေရးကို သင္ မည္သုိ႔ ထင္ျမင္ပါသနည္း။ သင္သည္ အျခား DCI  ေက်ာင္းမ်ားမွ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ မည္သို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ပါသနည္း။

Dulwich College Seoul သို႔ စတင္ေရာက္႐ွိစဥ္ကပင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ အလြန္ခင္မင္စရာေကာင္းေသာ အသိမိတ္ေဆြမ်ား ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေသာၾကာေန႔ ေန႔လည္ခင္းတြင္ ေဘာလုံးကစားၾကၿပီး ေဆာင္းရာသီတြင္ အတူတကြ ပုံမွန္ ႏွင္းေလွ်ာစီးထြက္ေလ့႐ွိၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ အျခား DCI ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အလြယ္တကူ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ KS2 ေက်ာင္းသားေကာင္စီညွိႏႈိင္းေရးမွဴး တစ္ဦးအေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေဘဂ်င္းႏွင့္ ႐ွန္ဟိုင္းေက်ာင္းမ်ား႐ွိ ကၽြန္ေတာ္ကဲ့သို႔ေသာ အတန္းပိုင္ဆရာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ၾကရပါသည္။ ေက်ာင္းရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အလြန္ကူညီတတ္ၿပီး သင္ တစ္ခုခုလုိအပ္ပါက သို႔မဟုတ္ အကူအညီ လိုအပ္ပါက အစဥ္ မွန္ကန္ေသာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ကူညီေပးေလ့႐ွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

ဤေက်ာင္း႐ွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ စိတ္ဝင္တစား ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈကို သင္မည္သိ႔ုိ ထင္ျမင္ပါသနည္း။

ဤေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေက်ာင္း၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အလြန္တက္ၾကြစြာ ပါဝင္လႈပ္ရွားၾကပါသည္။ ကေလးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ပညာေရးဆုိင္ရာ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈမ်ား(ECA)အတြက္ အလြန္ႀကိဳးစားၾကၿပီး အမ်ားစုမွာ ရက္သတၱပတ္ တစ္ပတ္လွ်င္ အနည္းဆုံး ႏွစ္ႀကိမ္ခန္႔ စာရင္းသြင္းၾကပါသည္။ ကေလးမ်ားသည္ ၎တုိ႔ ႀကိဳးစားေလ့က်င့္ေလ့လာထားသည္မ်ားကုိ ဂုဏ္ယူျပသသည့္အေနျဖင့္ မတူညီေသာ ၿပိဳင္ပြဲအမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ပါဝင္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားၾကသည္ကို ကၽြန္ေတာ္ အလြန္သေဘာ က်မိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေက်ာင္းသားေကာင္စီ ECA ကို တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ေနသည္ျဖစ္ရာ ကေလးမ်ား၏ စိတ္ရင္းျဖင့္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္လည္း အလြန္အထင္ႀကီး သေဘာက်မိပါသည္။ ကေလးမ်ားသည္ သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္ ႀကိဳးစားၾကၿပီး အစဥ္အၿမဲ အာ႐ုံစုစည္းမႈ႐ွိကာ စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိလည္း ႏွစ္သက္ၾကပါသည္။ ၎တုိ႔သည္ အိမ္စာမ်ားကုိလည္း ဆရာဆရာမမ်ားထံ အခ်ိန္မွန္ တင္ျပေလ့႐ွိပါသည္။

သင္သည္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားႏွင့္ မည္မွ်ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္႐ြက္ေလ့ ႐ွိပါသနည္း။

ေက်ာင္း႐ွိ မိဘမ်ားသည္ အလြန္ေဖာ္ေရြၾကၿပီး အစဥ္ကူညီေပးလုိစိတ္႐ွိၾကပါသည္။ ၎တို႔သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကုိ အလြန္ ပံ့ပိုးေပးၾကၿပီး အလုပ္မ်ား ေကာင္းစြာ ၿပီးစီးသြားပါကလည္း အစဥ္အျမဲ အသိအမွတ္ျပဳေလ့ရွိၾကပါသည္။ The Friends of Dulwich (FODs) သည္ ေက်ာင္းအခမ္း အနားပြဲမ်ား စီစဥ္ေပးရန္အတြက္ ေန႔ေရာညပါ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ႐ြက္တတ္သည့္ အံ့အားသင့္ဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေသာ အဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

သင္သည္ အင္တာဗ်ဴးအတြင္း ေမးျမန္းျခင္း တစ္စံုတစ္ရာ မျပဳခဲ့ရပဲ Dulwich ေက်ာင္းသုိ႔ မေရာက္မီ သိခဲ့လွ်င္ေကာင္းမည္ဟု ဆႏၵ႐ွိေသာ အခ်က္အလက္တစ္ခုခု ႐ွိပါသလား။

႐ိုးသားစြာ ဆုိရလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဆုိးလ္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပို၍ေမးျမန္းခဲ့မိလွ်င္ ေကာင္းမည္ဟု ထင္ပါသည္။ ၿမဳိ႕တစ္ၿမဳိ႕အေၾကာင္းကုိ အင္တာနက္တြင္ စုံစမ္း႐ွာေဖြၾကည့္လွ်င္ လုံေလာက္ၿပီဟု ကၽြန္ေတာ္ထင္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ရာႏႈန္းျပည့္ ထပ္တူညီျခင္းမ႐ွိပါ။ အရသာ႐ွိေသာ အစားအစာမ်ားမွသည္ ကမာၻ႔အဆင့္မီ (ၿပီးေဈးႏႈန္းခ်ဳိသာေသာ) သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကြန္ရက္မ်ားေၾကာင့္ ဆုိးလ္ၿမဳိ႕သည္ အာ႐ွတိုက္႐ွိ ေနထိုင္ရန္ အလြယ္ကူဆုံးၿမိဳ႕မ်ားထဲမွ တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္ဟု ဆုိရပါမည္။ အမွတ္အသားမ်ားႏွင့္ စားစရာစာရင္းမ်ား အားလုံးတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ပါ ေဖာ္ျပထားသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံျခားသားတစ္ဦးအတြက္ ေနထိုင္ရန္ အလြန္လြယ္ကူ လွပါသည္။ ကိုရီးယားဘာသာစကားသည္ ကၽြန္ေတာ္မွန္းထားသကဲ့သို႔ သင္ယူရန္ မခက္ခဲသည့္အတြက္ ကိုရီးယားဘာသာစကားေျပာ ဝန္ထမ္းအခ်ဳိ႕၏ အကူအညီျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ကိုရီးယားစာကုိ ဖတ္႐ႈႏုိင္ၿပီျဖစ္ၿပီး အေျခခံဝါက် အခ်ဳိ႕ကိုလည္း ေျပာဆုိႏုိင္ေနျပီ ျဖစ္သည္။

သင္အလုပ္လုပ္ဖူးေသာ အျခားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက Dulwich ေက်ာင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ရျခင္းသည္ ကြာျခားမႈ တစ္စုံတစ္ရာ ႐ွိသည္ဟု ထင္ပါသလား။ Dulwich သည္ သင္၏ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ႏွင့္ ကိုက္ညီပါသလား။

Dulwich ေက်ာင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ သာလြန္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ အလုပ္လုပ္ရာ၌ ကၽြန္ေတာ္သတိထားမိေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံး အလြန္ေဖာ္ေရြၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ လူတိုင္းသည္ မည္သည္ကိစၥကိုမဆို ေပ်ာ္႐ႊင္စြာျဖင့္ အၿမဲကူညီေလ့႐ွိသည္။ ကၽြန္ေတာ္အလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးေသာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဤေက်ာင္း သည္ အားကစားတြင္ စိတ္အားအထက္သန္ဆုံးျဖစ္ၿပီး အေလးအေပးဆုံး ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ ကာယဌာနသည္ အလြန္ေကာင္းမြန္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံတြင္းႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား႐ွိ အျခား ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ကစားရန္ ခရီးမ်ား ပုံမွန္ ထြက္ေလ့႐ွိသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး Dulwich Games အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ Dulwich College Suzhou သုိ႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ခြင့္ရရွိျခင္းသည္ အလြန္ကံေကာင္း သည္ဟု ခံစားရပါသည္။

သင္သည္ သင္ရိုးျပင္ပ လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ မည္သို႔ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသနည္း။

ကၽြန္ေတာ္သည္ U11 ေဘာလုံးအဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္ခြင့္ရခဲ့ၿပီး ကိုရီးယားႏုိင္ငံႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ တံခြန္စိုက္ျပဳိင္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ ပံုမွန္သြားေရာက္ရသည္ကို ေက်နပ္မိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ Senior School ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ECA ေတာင္တက္အဖြဲ႔ကို စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး KS2 ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား ေကာင္စီျဖင့္ ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

သင္၏ စိတ္ကူးမ်ားကို ေက်ာင္းသို႔တင္ျပႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္း ႐ွိပါသလား။

Dulwich College Seoul သည္ စိတ္ကူးသစ္မ်ားမိတ္ဆက္ရန္ႏွင့္ စြန္႔စားမႈျပဳလုပ္ရန္တို႔အတြက္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဤေက်ာင္းကို ေရာက္စမွပင္ စာသင္ခန္းျပင္ပ ေတာင္တက္နံရံတစ္ခု ဖန္တီးခဲ့ျခင္း၊ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈ အမွတ္တရ ခုံတန္းလ်ား တစ္ခုကို မိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားေကာင္စီအတြက္ ခရီးမ်ား စီစဥ္ျခင္းတို႔ကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ဤေက်ာင္းသည္ CPD အခြင့္အလမ္း (Continuing Professional Development Opportunities) မ်ားကိုလည္း ရရွိေစၿပီး ေက်ာင္း၏ အႀကီးအကဲမ်ားမွလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ကၽြမ္းက်င္တိုးတက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပသည့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို အစဥ္နားေထာင္သိရွိလိုေသာ ဆႏၵ႐ွိပါသည္။

သင္သည္ ဆုိးလ္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ရသည္ကို မည္သို႔ထင္ျမင္ပါသနည္း။

လန္ဒန္ႏွင့္ ဆစ္ဒနီႏွစ္ၿမဳိ႕စလုံးတြင္ ေနထုိင္ဖူးေသာ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕သည္ ယင္းၿမဳိ႕မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ေနထိုင္မႈပံုစံကိုေပးေၾကာင္း အံ့အားသင့္ဖြယ္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ စင္းဆာ၊ ဟြန္ေဒးႏွင့္ ဂန္နမ္ေဒသမ်ား႐ွိ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားကို သြားေရာက္လည္ပတ္ရင္း အားလပ္ခ်ိန္မ်ားကို ကုန္ဆံုးႏိုင္ေသာ အလြန္အသက္ဝင္ လႈပ္႐ွားလ်က္႐ွိသည့္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ပါသည္။ တက္ၾကြေသာ လူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕အား အသစ္အဆန္းမ်ားကို စမ္းသပ္ခံစားႏုိင္မည့္ အံ့ဖြယ္ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ထင္ျမင္ ယူဆပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေရာက္ကာစတြင္ ေလထီးခုန္ျခင္းႏွင့္ ေတာင္တက္စက္ဘီးစီးျခင္းတို႔ကို စမ္းသပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယခုတြင္မူ ေက်ာင္းၿပီးခ်ိန္မ်ားတြင္ ေတာင္တက္ျခင္းကို ပုံမွန္လုပ္ေလ့႐ွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ဤၿမဳိ႕သည္ ႏွင္းေလွ်ာစီးရန္အလြန္ေကာင္းေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္လည္း အလြန္နီးပါသည္။ 

 


1/9
Next