Daniel&Rebecca Dorrington

Daniel&Rebecca Dorrington

ပထဝီႏွင့္ ျပဇာတ္ ဆရာဆရာမ

Dulwich International High School Suzhou

Dulwich College International High School Suzhou တြင္ လာေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ သင့္အား မည္သည္တို႔မွ ဆဲြေဆာင္ခဲ့သနည္း။ သင္ဤေနရာတြင္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ရွိလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ပါသလား။ သင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကို တုိးတက္ေစရန္ အတြက္ ေက်ာင္းကြန္ရက္ အတြင္းတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ စိတ္ဝင္စားပါသလား။

ကၽြန္ေတာ္/မတို႔ အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ မေရႊ႕ေျပာင္းခင္ ဘာျမဴဒါေဒသတြင္ ၇ ႏွစ္ၾကာ ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္ျဖစ္ရာ အေျပာင္းအလဲတစ္ခု လိုအပ္ခ့ဲပါသည္။  ၂၁ စတုန္ရန္းမိုင္ အက်ယ္အဝန္းသာ႐ွိေသာ နယ္ေျမတစ္ခုတြင္ ေနထိုင္ကုန္ဆံုးခဲ့သည့္ ၇ ႏွစ္တာ အခ်ိန္ဆိုသည္မွာ အလြန္႐ွည္ၾကာခဲ့သည္ျဖစ္ပါ၍ ကၽြန္ေတာ္/မတုိ႔အေနျဖင့္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကို အလြန္ လိုခ်င္ခဲ့ၾကပါသည္။  ကၽြန္ေတာ္/မ တို႔သည္ စူးက်ဳိးၿမဳိ႕အေၾကာင္း အနည္းငယ္သာ သိေသာ္လည္း Dulwich အမည္ကိုမူ ေကာင္းေကာင္း သိရွိထားပါသည္။  ကၽြန္ေတာ္/မတို႔အေနျဖင့္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ အနည္းငယ္ကုိသာ ယခင္က သင္ၾကားခဲ့ဖူးပါသည္။ ယင္းေနာက္တြင္ တ႐ုတ္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၌ ၿဗိတိသွ်သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းတစ္ခုကို သင္ၾကားႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးအား အမိအရ ယူခဲ့ပါသည္။  

ကၽြန္ေတာ္/မတုိ႔သည္ မိမိတို႔၏ သမီးအား တ႐ုတ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေစလိုသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္အနည္းငယ္မွ်ၾကာေအာင္ ေနထုိင္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။  

ေက်ာင္း႐ွိ ဆရာဆရာမမ်ားၾကား လူမႈဆက္ဆံေရးကို သင္ မည္သုိ႔ ထင္ျမင္ပါသနည္း။ သင္သည္ အျခား DCI  ေက်ာင္းမ်ားမွ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ မည္သို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ပါသနည္း။

ကၽြန္ေတာ္/မတုိ႔ ေက်ာင္းမွ ဆရာဆရာမမ်ားသည္ အလြန္ အလုပ္ႀကိဳးစားၾကၿပီး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ပူူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရသည္မွာ အလြန္ေကာင္းပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္/မတို႔အားလုံးတြင္ ေက်ာင္းအား ပိုမို တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ပုံေဖာ္ရန္ ကူညီေပးႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရ႐ွိခဲ့ၾကပါသည္။ ခိုင္မာေသာ အသင္းအဖြဲ႔စိတ္ဓာတ္႐ွိၿပီး မိမိလုပ္ကိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ တစ္ေသြးတစ္သားတည္းျဖစ္ေသာ ခံစားခ်က္လည္း ႐ွိပါသည္။ ဌာနမ်ားစြာမွ ပူးေပါင္းပါဝင္ဆင္ႏႊဲ ၾကေသာ အထူးေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ အခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ ပြဲေပါင္းမ်ားစြာ႐ွိၿပီး အနည္းငယ္ကို ေက်ာင္းတြင္း၌​က်င္းပျပီး ျဖစ္ပါသည္။

ဤေက်ာင္း႐ွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္မႈကို မည္သိ႔ုိျမင္ပါသနည္း။

Rebecca - ႐ုိးသားစြာဝန္ခံရလွ်င္ အခ်ဳိ႕ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္ ျပဇာတ္ဘာသာသည္ ဘာသာရပ္အသစ္ျဖစ္ေနျခင္း ေၾကာင့္ အစပိုင္း ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္မွာ စိတ္တုန္လႈပ္ဖြယ္ရာျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ စိတ္အားထက္သန္မႈကို အံ့အားသင့္ဖြယ္ရာ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ စိတ္အားထက္သန္ၾကသည့္အတြက္ ၄င္းတို႔အား ခက္ခဲသည့္ အရာမ်ားကို ရင္ဆိုင္လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ေစရန္ တြန္းအားေပးႏိုင္ခဲ့ျပီး ပိုမို ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လာႏိုင္ျပီး မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈ႐ွိကာ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္း႐ွိေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ ကၽြန္မ အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။

သင္သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမိဘမ်ားႏွင့္ မည္မွ်ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္႐ြက္ေလ့ ႐ွိပါသနည္း။

Daniel -ဘာသာစကား အခက္အခဲ ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း ဘာသာျပန္သူမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ျခဳံေျပာရလွ်င္ မိဘမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနျဖင့္ ျဖစ္ေျမာက္လာေစရန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေနေသာ အရာမ်ားကုိ အလြန္ပင္ ပံ့ပိုးေပးႏုိုင္ၾကပါသည္။

သင္လုပ္ခဲ့ဖူးေသာ အျခားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက Dulwich ေက်ာင္းတြင္ လုပ္ကိုင္ရျခင္းသည္ ကြာျခားမႈ တစ္စုံတစ္ရာ ႐ွိသည္ဟု ထင္ပါသလား။

Rebecca- ကၽြန္မအေနျဖင့္ ယခင္က ေက်ာင္းကြန္ရက္အဖြဲ ့ဝင္ ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတြင္ အလုပ္မလုပ္ခဲ့ဘူးပါ။ ဤ ပညာေရးအုပ္စုတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရခဲ့ၿပီး အျခားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုသဖြယ္ ဆက္ဆံရျခင္းသည္ အလြန္ကို စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ 

သင္သည္ သင္ရိုးျပင္ပ လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ မည္သို႔ ပါဝင္လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသနည္း။ သင္မည္သည္ ့ သင္ရိုးျပင္ပ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသနည္း။

Daniel –ECA (သင္ရိုးျပင္ပ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား)သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေက်ာင္းအတြက္ အေရးပါလွပါသည္။  တရုတ္လူမ်ိဳး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားသည္ ယင္းသင္ရိုးျပင္ပ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ႏွစ္သက္လက္ခံၾကၿပီး ၎တုိ႔ကိုယ္တိုင္ ပံုစံခ်ထားသည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားပင္ ရွိပါသည္။  ကၽြန္ေတာ္သည္  International Award ကို လည္ပတ္ေအာင္ စီမံရသူျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း ၃၅၀ ကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔အနက္မွ ၇၀ သည္ ေ႐ႊတံဆိပ္အဆင့္ ရ႐ွိခဲ့သည္။ 

Rebecca - ကၽြန္မတို႔ေက်ာင္း႐ွိ စကၡဳပသာဒႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ အႏုပညာဌာနမွ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ကၽြန္မသည္ သင္ရုိးျပင္ပ လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားစြာကို ညွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ တာဝန္႐ွိၿပီး 'Glee' အဖြဲ႔ ဆရာပိုင္း ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ပါသည္။  ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ၎ တို႔၏ အႏုပညာအရည္အေသြးမ်ားကုိ ျပသႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးေသာ အခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ ပြဲေပါင္းမ်ားစြာကို က်င္းပေပးပါသည္။ ဥပမာ- အရည္အေသြးျပပြဲမ်ား၊ ႐ွိတ္စပီးယား ပြဲေတာ္ႏွင့္ VPA ပြဲေတာ္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

သင္သည္ စူးက်ဴိးၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ရသည္ကို မည္သို႔ထင္ျမင္ပါသနည္း။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေခတ္ေဟာင္း တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ ေခတ္သစ္ တရုတ္ျပည္တို႔ ယွဥ္တြဲလ်က္ရွိေနေသာ စူးက်ဳိးၿမဳိ႕တြင္ ေနထိုင္ခြင့္ရခဲ့သည့္ အတြက္ မိမိတို႔၏ ကံေကာင္းျခင္းကုိ မယုံၾကည္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ပင္ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ သင္လိုအပ္သည္မွန္သမွ်ကို တံခါးဖြင့္လိုက္ရံုႏွင့္ ရရွိေနႏုိင္ျပီး(Marks and Spencer's ကုိမၾကာမီက ဖြင့္လွစ္ၿပီးျဖစ္သည္) အလြန္သန္႔႐ွင္း၍ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရပါသည္။ စူးက်ဳိးသည္ မိသားစုတစ္စုအတြက္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္ - က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူသြားစႀကႍန္မ်ား႐ွိၿပီး ၿမိဳ႕တစ္ပတ္ စက္ဘီးစီးႏုိင္ကာ ပတ္၍လမ္းေလွ်ာက္ႏုိင္မည့္ ေရကန္ႀကီးတစ္ကန္လည္း ႐ွိပါသည္။ ဤေနရာသည္ မိသားစုတစ္စုအတြက္ ခရီးသြားရန္ႏွင့္ စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ ေနရာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Wales တြင္ေနခဲ့သည့္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္ က သြားေရာက္လည္ပတ္ရန္ စိတ္ပင္မကူးခဲ့ဘူးေသာ ေနရာမ်ားကို ေရာက္႐ွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး ပို၍သြားလာႏုိင္ရန္လည္း စီစဥ္ထားပါသည္။