Jamie McNamara

Jamie McNamara

Primary School ၏ လက္ေထာက္ေက်ာင္းအုပ္

Dulwich College Seoul

အာရွရွိ Dulwich College International သို႔ လာေရာက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ သင့္ကို မည္သည့္အခ်က္မ်ားက ဆဲြေဆာင္ခဲ့ပါသနည္း။

ကၽြန္ေတာ္သည္  ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ Dulwich College Beijing သို႔ Year Leader တစ္ဦးအေနျဖင့္ စတင္ေရာက္႐ွိခဲ့ပါသည္။ အသက္ေမြးမႈဘဝ၏ ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ Inner London တြင္ ေနထုိင္ အလုပ္လုပ္ျပီးခဲ့သည့္ေနာက္တြင္ ႏွစ္သက္စရာေကာင္းသည့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း အေျပာင္းအလဲအား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္ကို ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ သတိတရ ရွိေနပါသည္။ကၽြန္ေတာ့္၏ ဘဝအသစ္အား အမွန္တကယ္ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္ကို အေတာ္ပင္ မယုံႏုိင္ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ လကုန္သည့္အခါတိုင္း ေငြ႐ွင္းေျပစာမ်ား ႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ား ေပးေခ်ႏုိင္ရန္ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ရုန္းကန္လံုးပမ္းေနရျခင္း မ႐ွိေတာ့ဘဲ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကား အသစ္တို႔ကို ေလ့လာႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ အစပိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမွာ ကၽြန္ေတာ့္၏ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းကို အေကာင္းဘက္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားေစႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ့္၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကို ထိခိုက္သြားေစၿပီး လက္႐ွိ လုပ္ကုိင္ေနေသာ လုပ္ငန္းအသိုင္းအဝိုင္းတြင္းမွ ေသြဖီေဝးကြာသြားေစႏိုင္မည္လားဟု စိုးရိမ္မိခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ သင္ယူေလ့လာမႈမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ အဆက္မျပတ္ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရးအေပၚ Dulwich College International အဖြဲ႔အစည္း အေနျဖင့္ အထူး အေလးေပးမႈရွိေသာေၾကာင့္ စုိးရိမ္ပူပင္မႈမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ဤအဖြဲ႔အစည္းတြင္ စတင္ေရာက္႐ွိ အလုပ္လုပ္စဥ္ကတည္းက လန္ဒန္႐ွိ Institute of Education (ပညာေရးတကၠသိုလ္) မွ ပညာေရးဆုိင္ရာ မဟာဘြဲ႔ကို ရရွိထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ လက္ေထာက္ေက်ာင္းအုပ္ရာထူးသုိ႔ တုိးျမႇင့္ခန္႔အပ္ျခင္း ခံခဲ့ရၿပီး Dulwich College Seoul သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ Dulwich အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ေနသားက်ျပီး ေပ်ာ္႐ႊင္ေနသည္ျဖစ္ရာ တျခားသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ရန္မွာ ခက္ခဲေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ေက်ာင္းရွိ ဆရာဆရာမမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးကို သင္ မည္သုိ႔ ထင္ျမင္ပါသနည္း။ သင္သည္ အျခား DCI  ေက်ာင္းမ်ားမွ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ မည္သို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ပါသနည္း။

ယခု Dulwich College Seoul ႐ွိ ဆရာဆရာမမ်ားမွာ ေဖးမကူညီတတ္သူမ်ား၊ ဇြဲလံု႔လရွိသူမ်ားျဖစ္သကဲ့သို႔ သင္ၾကားေရးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ စိတ္ဓာတ္ျပင္းျပၿပီး ဝါသနာႀကီးသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား စိတ္ပူပင္ေနၾကသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအနက္ နမူနာအခ်ိဳ႕အား ကၽြန္ေတာ္ သိသေလာက္ ေျပာရေသာ္ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းႏွင့္ စိန္ေခၚမႈအေျခခံ သင္ယူေလ့လာေရးအား ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ တိုက္တြန္းရာတြင္ တာဝန္တစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ နည္းဗ်ဴဟာ အသစ္တစ္ရပ္ေၾကာင့္ ဆရာဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ အေလးထား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိပဲ အာ႐ုံေထြျပားမႈ ျဖစ္သြားေစမည့္ အေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၄င္းအခ်က္မ်ားမွာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ နားေထာင္ေပးရန္ႏွင့္ ျပန္လည္အၾကံဥာဏ္ေပးရန္လိုအပ္ေသာ အေၾကာင္းရပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာ႐ွိ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ ၾကၿပီး ဆရာဆရာမမ်ား ႏွစ္သက္ၾကသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္း ႐ွိပါသည္ – ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ မၾကာမီကပင္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ ဆုိးလ္ၿမိဳ႕တြင္ ေျခလ်င္အေပ်ာ္ခရီးထြက္ျခင္း၊ ေတာင္တက္ျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ၎သည္ စိတ္ဖိစိျခင္းမ်ားေျဖေဖ်ာက္ရန္ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ဤေက်ာင္း႐ွိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ စိတ္ဝင္တစား ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈကို မည္သိ႔ုိျမင္ပါသနည္း။

ဤေက်ာင္း႐ွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေက်ာင္း၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အလြန္တက္ၾကြစြာ ပါဝင္လႈပ္ရွားၾကပါသည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ၎တို႔ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကဲ့သို႔ပင္ သင္ယူေလ့လာေရးအေပၚ စိတ္ထက္သန္မႈ႐ွိၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၄င္းတို႔အတြက္ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္း႐ွိၿပီး အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ သင္ယူေလ့လာမႈ ျပဳႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္မွာလည္း အျမဲ လိုအပ္ေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းေကာင္စီသည္ ေက်ာင္း၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေလ့ရွိသကဲ့သို႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအားလံုးကိုလည္း ပါဝင္ၾကရန္ ႏိႈးေဆာ္ေလ့ရွိပါသည္။ အသစ္ေရာက္႐ွိလာေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္ အက်ဳိး႐ွိေသာ အေတြ႔အႀကဳံမ်ား ရ႐ွိေစေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ႏွင့္ လွဴဒါန္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဦးစီးဦးေဆာင္ ပါဝင္ေလ့႐ွိပါသည္။

သင္သည္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားႏွင့္ မည္မွ်ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္႐ြက္ေလ့ ႐ွိပါသနည္း။

မိဘမ်ားသည္ Friends of Dulwich ေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ ထိေရာက္ေသာ သေဘာထားတင္ျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိိုင္ပါသည္။ ၎တုိ႔အေနျဖင့္
Dulwich ပညာသင္ေက်ာင္းအား ေရြးခ်ယ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမွာ ျမင့္မားေသာ စံႏႈန္းမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ျပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာ သင္ယူေလ့လာေရးအား လိုလားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဆုိေသာ အခ်က္ကို သတိျပဳရန္မွာ အေရးႀကီးပါသည္။ ယင္းအခ်က္မွာ ကၽြန္ေတာ္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္ ရွိစဥ္ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရသည့္ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ ကြာျခားလွပါသည္။ လန္ဒန္ျမိဳ႕ရွိ အျခားေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္က မိဘအုပ္ထိန္းသူ စံုညီအစည္းအေဝးပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားကို လုိက္လံႏႈိးေဆာ္မႈ ျပဳခဲ့ရပါသည္။ မိဘမ်ားသည္ အဘက္ဘက္ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပံ့ပိုးကူညီၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆရာဆရာမမ်ားမွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ႏွစ္ျပီး အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည္ကို ၄င္းတို႔ ျမင္ေတြ႔ရသည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ ၄င္းတို႔ဘက္မွ အထူးပံ့ပိုးကူညီေပးၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ယခင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ လန္ဒန္ျမိဳ႕ရွိ ေက်ာင္းမ်ားအနက္ တစ္ေက်ာင္းတြင္မူ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းဆိုင္ရာ ညေနခင္း အစည္းအေဝးသို႔ မိဘအုပ္ထိန္းသူ အေရအတြက္ အနည္းငယ္မွ်ပိုျပီး  တက္ေရာက္ေရးအတြက္ပင္ အေတာ္ေလးႀကဳိးပမ္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရေသာ္လည္း ယခုဤေနရာတြင္မူ မိဘမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏႈန္းမွာ အလြန္ျမင့္မားလွပါသည္။

သင္သည္ သင္ရိုးျပင္ပ လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ မည္သည့္အတိုင္းအတာထိ ပါဝင္လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္ပါသနည္း။ မည္သည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသနည္း။

သင္ရိုးျပင္ပ လႈပ္႐ွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ ဤေက်ာင္းသည္ ကြဲျပားထူးျခားေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားအေနျဖင့္                                                        ထင္ျမင္လာေစသည့္ အပိုင္းက႑ တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ပင္မ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမွ ပုံမွန္ အားျဖင့္ မရရွိႏုိင္သည့္ အေတြ႔အႀကဳံအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆည္းပူးႏိုင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ျမင္းစီးျခင္းမွသည္ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ျခင္းႏွင့္ စစ္တုရင္ အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔ျခင္းအထိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ သက္ဆုိင္ရာ ဆရာဆရာမမ်ား၏ စိတ္ပါဝင္စားမႈအလိုက္ အေျခခံ၍ ECA အစီအစဥ္သစ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအျပင္ အားကစားကလပ္မ်ားစြာလည္း ႐ွိပါသည္။ ကလပ္တစ္ခုကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးသည္ႏွင့္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံ႐ွိ အျခားေက်ာင္းမ်ားအျပင္ ကိုးရီးယားျပင္ပရွိ အျခား Dulwich ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးလည္း ရွိျပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား စိတ္ဝင္တစား ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈအား ပိုမိုျမႇင့္တင္ေပးရန္အတြက္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံပြဲမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

သင္၏ စိတ္ကူးမ်ားကို ေက်ာင္းသို႔တင္ျပႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရး ရရွိပါသလား။

အျပည့္အဝ ရ႐ွိပါသည္။ ယင္းအခ်က္မွာ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ဤပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းသို႔ စဝင္လာစဥ္ကပင္ ေတြ႔႐ွိခဲ့ရသည့္ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ သင္ယူေလ့လာေရးဆိုင္ရာ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားႏွင့္ သင္ယူေလ့လာေရးတြင္ ေပ်ာ္ေမြ႔မႈအား ျမႇင့္တင္ေပးမည့္ ဆရာဆရာမမ်ား၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကုိ အထူးအားေပးၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္လက္တြဲလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ Dulwich ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းတြင္ ေတြ႔ရွိရသည္မွာ စိတ္လႈပ္႐ွားဖြယ္ရာ စိတ္ကူးသစ္မ်ား စူးစမ္း႐ွာေဖြရာ၌ က်ရံႈးမႈသည့္ မည္သည့္အခါမွ် အတားအဆီးမျဖစ္ျခင္း ဆိုသည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အလုပ္မျဖစ္သည့္ စိတ္ကူးမ်ား ႐ွိႏုိင္ေသာ္လည္း အျခားဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ တုံ႔ျပန္(အၾကံေပးမႈ)မ်ား ရ႐ွိျပီး ယင္းအၾကံေပးခ်က္မ်ားကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ လက္ခံနားေထာင္သည့္အခါဝယ္ အလုပ္ျဖစ္သည္မွာ မ်ားပါသည္။

သင္သည္ ဆုိးလ္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ရသည္ကို မည္သို႔ထင္ျမင္ပါသနည္း။

ေက်ာင္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံအား စူးစမ္းေလ့လာမႈ ျပဳႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ႐ွာေဖြရာတြင္ အလြန္တက္ၾကြလ်က္ရွိၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္၏ အေတြ႔အႀကဳံအရ ႏုိင္ငံရပ္ျခား၌ ေနထုိင္ ၊ လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ရင္ဆိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ဆရာဆရာမမ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ စိတ္သေဘာထားပြင့္လင္းမႈ ရွိၾကျပီး အေတြ႔အၾကံဳသစ္မ်ားကို ရယူရန္ အသင့္ရွိၾကပါသည္။ အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပတြင္ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေတာင္တက္ျခင္း၊ ဆုိင္ကယ္စီးျခင္း၊ ေျခလ်င္ အေပ်ာ္ခရီးထြက္ျခင္း၊ နယ္ေျမအသစ္မ်ားသို႔ သြားလာျခင္းႏွင့္ ေလဟုန္စီးျခင္း စသည္တို႔ကို ႏွစ္ျခိဳက္စြာ လုပ္ေဆာင္ၾကသည့္ အျပင္ ေသာၾကာေန႔ညတိုင္းတြင္ အေပ်ာ္သေဘာအေနျဖင့္ ဝိုင္းဖြဲ႔စားေသာက္ျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္တတ္ၾကပါသည္။