Richard Nunns

Richard Nunns

AS and A2 တန္းမ်ား၏ ဌာနမွဴး

Dulwich International High School Suzhou

ထိပ္တန္းတရုတ္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း႐ွိ A-level စင္တာတစ္ခုတြင္ ယခင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးေသာ အေတြ႔အၾကဳံအရ တရုတ္လူမ်ိဳးအထက္တန္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရသည္ကို မိမိအေနျဖင့္ ႏွစ္သက္ေၾကာင္း သိခဲ့ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစီအစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ တရုတ္ဘာသာစကား သင္တန္းတစ္ခုတြင္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရန္အျပင္ မိမိ၏ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းထားႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးရခဲ့ေသာ Dulwich International High School Suzhou တြင္အလုပ္လုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အစီအစဥ္သည္ ႏုိင္ငံရပ္ျခား တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားမည့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ တရုတ္လူမ်ိဳးေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး က်ယ္ျပန္႔မႈရွိေသာ ပညာေရးအား ပံ့ပိုးေပးရာတြင္ အေကာင္းဆုံးအစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းစူး႐ွိ A-level အစီအစဥ္မ်ားမွ ရရွိလာေသာ အေတြ႔အၾကဳံအရ
ယုံၾကည္စြာျဖင့္ ေျပာဝံ႔ပါသည္။  မတူကြဲျပားမႈ ရွိျခင္း၊ ၾကိဳးစားမႈရွိျခင္း၊ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝျခင္း ႏွင့္ ေစ့ေဆာ္မႈအားေကာင္းျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝန္ထမ္းမ်ားထက္ ပိုသာေသာ သူမ်ား အျခားေက်ာင္းမ်ားတြင္ ရွိေနပါက သက္ေသျပရန္ စိန္ေခၚဝ့ံပါသည္။   ဝန္ထမ္းမ်ားၾကားတြင္ အျမင္ကြဲလြဲမႈမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား ရံဖန္ရံခါ ရွိတတ္ေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔အားလုံးမွာ မိမိတို႔ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေအာင္ျမင္ေစလိုသည့္ ျပင္းျပေသာ ဆႏၵမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။  AS / A2 ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ကၽြန္ေတာ့္၏ လက္႐ွိ တာဝန္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ တရုတ္ႏွင့္ အေနာက္တိုင္း အစဥ္အလာမ်ား၊ ေတြးေခၚပုံမ်ားကုိ ျပန္လည္ ညွိႏႈိင္းျပင္ဆင္လွ်က္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစီအစဥ္မ်ား ဆက္လက္တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ့္၏ ပုဂၢလိကအျမင္အရ တရုတ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ အလုပ္တြဲမလုပ္ဖူးေသာ ဆရာဆရာမအခ်ဳိ႕တြင္ ၎တုိ႔အေပၚ မွားယြင္းေသာ အျမင္တစ္ခ်ဳိ႕႐ွိတတ္ပါသည္။  ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အစီအစဥ္တြင္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားစြာ ရွိပါသည္- ကၽြန္ေတာ္သည္ ပထမဦးစြာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအား အေျခခံအယူအဆတစ္ခုကို နားလည္ေစရန္ ရွင္းျပၿပီးေနာက္တြင္ အခ်ဳိ႕ေမးခြန္းမ်ားကို ရွင္းလင္းပီသေသာ ပုံစံျဖင့္ မိမိကိုယ္ပိုင္အျမင္မ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ ရွင္းျပေလ့ရွိပါသည္။  ကၽြန္ေတာ္တို႔အစီအစဥ္သည္ အလြန္ပညာထူးခၽြန္သူမ်ားအတြက္သာ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔တြင္ အဆုိပါေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိပါသည္။  ကၽြန္ေတာ့္အျမင္အရ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစီအစဥ္၏ ေကာင္းေသာ အခ်က္မွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတစ္ဦးခ်င္းစီတုိင္း- ပညာေရးႏွင့္ ကုိယ္ေရးကိုယ္တာ ႏွစ္ရပ္လုံးတြင္-အေကာင္းဆုံး ေအာင္ျမင္မႈရရန္ လမ္းညႊန္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တကၠသုိလ္တက္ခ်ိန္ႏွင့္ ယင္းေနာက္ပိုင္းအတြက္ပါ ေအာင္ျမင္ေသာ ဘဝတစ္ခုကို ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။

UK ႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံကဲ့သို႔ လွပေသာ ၿမဳိ႕မ်ားတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ စူးက်ဳိးသည္ မိသားစုတစ္စုအတြက္ အမွန္တကယ္ေကာင္းမြန္ေသာ ေနခ်င့္စဖြယ္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္ဟု ခံစားရပါသည္။  ႐ွန္ဟိုင္းထက္ အေနာက္ဘက္ပုိက်ေသာ ေနရာတြင္ ရွိေသာ္လည္း အျမန္ရထားျဖင့္သြားလွ်င္ မိနစ္ ၂၀ အကြာတြင္သာ ရွိပါသည္။  အေဟာင္းႏွင့္ အသစ္၊ အေနာက္တိုင္းႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။  ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ကေလးမ်ားအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ေလ့လာေရးခရီးထြက္ရန္ လွပေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ား မ်ားစြာရွိပါသည္။ DHSZ ရွိ ကၽြန္ေတာ့္လုပ္ငန္း၊ ကၽြန္ေတာ့္သားသမီးမ်ား၏ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းႏွင့္ စူးက်ဳိးရွိ ေကာင္းမြန္ေသာ မိသားစုဘဝတို႔ ေပါင္းစပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုသည္ ဤေနရာတြင္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ေနျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ျမင္မိပါသည္။