Simon Oakley

Simon Oakley

လက္ေထာက္ညြန္ၾကားေရးမွဴး

Dulwich International High School Zhuhai

Dulwich International High School Zhuhai သို႔ လာေရာက္ ရန္ မည္သည္တို႔မွ ဆြဲေဆာင္သနည္း။ သင္ ဤေနရာတြင္ ခဏတာမွ်သာ ၾကာျမင့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ပါသလား။ သင္၏အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းကို တုိးတက္ေစရန္ အတြက္ DCI ေက်ာင္းမ်ားကြန္ရက္ အတြင္းတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ စိတ္ဝင္စားပါသလား။

Dulwich ေက်ာင္းသည္ UK ႏွင့္ ကမာၻအႏံွ႔ ႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ အလြန္နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာေက်ာင္းျဖစ္သျဖင့္ ယင္းသည္ ပင္လွ်င္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ႏွင့္ က်ဴးဟိုင္ႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံတကာ High School သို႔ လာေရာက္ရန္ ပထမဆံုးဆြဲေဆာင္ေစပါသည္။ ယခင္က Years 7-13 ကို သင္ၾကားျပသခဲ့ဖူးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ သည္ High School ေက်ာင္းေန အသက္အရြယ္အေပၚ အေလးအနက္ထားရသည္ကို စိတ္ဝင္စားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ယခုကၽြန္ေတာ္၏ အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္ေသာ ကၽြန္ေတာ္၏ခ်စ္သူႏွင့္အတူ က်ဴးဟိုင္သို႔ ေျပာင္းေရြ႕ လာခဲ့ပါသည္။  ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ သံုးႏွစ္ခန္႔ ေနထိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ္ လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ဤေနရာ၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ငါးႏွစ္ခန္႔ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး ယင္းအေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို အလြန္ႏွစ္သက္ပါသည္။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ Dulwich International High School Zhuhai မွ ထြက္ခြာသြားရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါက အဖြဲ႔အစည္းအ တြင္း အျခားတစ္ေနရာရာသို႔ ေျပာင္းေရြ႕သြားရမည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေလးေလးနက္နက္စဥ္းစားသြားမည္ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္း႐ွိ ဆရာဆရာမမ်ားၾကား ဆက္ဆံေရး အေျခအေနကို မည္သုိ႔ ျမင္ပါသနည္း။ သင္သည္ အျခား DCI  ေက်ာင္းမ်ားမွ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ မည္သို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ပါသနည္း။

ေက်ာင္းေသးေလးတစ္ေက်ာင္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရျခင္း ၏ ေကာင္းက်ိဳးတစ္ခုမွာ ဆရာဆရာမမ်ားသည္ တစ္ဦးကို တစ္ဦး သိကၽြမ္းၾကပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အေတြးအေခၚ မ်ား အလြယ္တကူဖလွယ္ႏိုင္ၿပီး အခ်င္းခ်င္း ရိုင္းပင္းကူညီႏိုင္ ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားၾကားတြင္ အက်ိဳးရွိေသာပတ္ဝန္း က်င္တစ္ခုျဖစ္ေပၚၿပီး အခ်င္းခ်င္း အမွန္တကယ္ ယံုၾကည္ၾက ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မ်ားအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုး သိရွိၾကပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အဓိကအမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ တရုတ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ သင္ၾကားေရးႏွင့္သင္ယူ ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုးေလ့က်င့္မႈမ်ားကို အေလးထားမႈ ႏွင့္အတူ ေက်ာင္းတစ္ခြင္တြင္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျခား Dulwich College International ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာပံုစံမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔လိုက္အက်ိဳးရွိေစသည့္ သင္ၾကားေရးႏွင့္ သင္ယူေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တြင္ ပူးေပါင္းပါသည္။ ဤတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ႏွစ္ပတ္လည္ ရွိတ္စပီးယားပြဲေတာ္၊ High School Team Maths Challenge ကဲ့သို႔ ပညာေရးဆိုင္ရာၿပိဳင္ပြဲမ်ားအပါအဝင္ အားကစားဆိုင္ ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ျပဇာတ္ထုတ္လုပ္ေရးမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အႏုပညာ၊ တရုတ္ဘာသာႏွင့္ ေတးဂီတကဲ့သို႔ နယ္ပယ္မ်ားအတြက္ ကြန္ရက္ေက်ာင္းအႏွံ႔ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးပြဲ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ အျခားေက်ာင္းမ်ားရွိ အတတ္ပညာရွင္မ်ားဆိုင္ရာ သင္ၾကားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား အတြက္ ရွန္ဟိုင္းသို႔ ႏွစ္ႀကိမ္သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ပူဒြန္ခရိုင္ရွိ Dulwich College Shanghai မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပ ေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္မႈစြည္းရည္ႏွင့္ အတတ္ပညာရွင္မ်ားဓေလ့စရိုက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးတစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ မၾကာေသးမီက Dulwich College Shanghai Minhang သို႔ အဖြဲ႔အတြင္းရွိ အခ်က္အလက္မ်ားထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္နည္းပညာ အသံုးျပဳမႈမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးအေလ့အက်င့္မ်ားကို သင္ယူရန္ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းအေတြ႔အၾကံဳႏွစ္ရပ္လံုးတို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ကိုယ္ပိုင္သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းတိုးတက္ ၾကီးပြားေရးႏွစ္ခုလံုးအတြက္ အလြန္တန္ဖိုးရွိပါသည္။

ဤေက်ာင္း႐ွိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ ကို မည္သိ႔ုိျမင္ပါသနည္း။

ကၽြႏ္ုတို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈႏွင့္ ေက်ာင္းတြင္ ရရွိႏိုင္ေသာ သင္ရိုးျပင္ပ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ အထူးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကပါ သည္။ ထိုကဲ့သို႔ စိတ္အားထက္သန္ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္း၌ရွိေသာ ဆရာဆရာမမ်ားကို စိတ္အားတက္ၾကြေစသည့္အျပင္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးပါသည္။ ေက်ာင္း၌ရွိေသာ အဖြဲ႔ဝင္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ပညာေရးအရ ၎တို႔၏ စာသင္ခန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ရရွိထားေသာရလဒ္မ်ားႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ ေကာင္းစြာေဆာင္ရြက္ေသာေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္အတူလုပ္ကိုင္ရျခင္းသည္ အလြန္ကံေကာင္း သည္ဟု နားလည္ထားၾကပါသည္။

သင္သည္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားႏွင့္ မည္မွ်ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ ရြက္သနည္း။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သင္ၾကားေပးေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ မိဘမ်ားထံသို႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးပို႔ရန္ ကၽြန္ေတာ္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပးပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆို ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သင္ၾကားေပးေနေသာ ႏိုင္ငံတကာၿဗိတိသွ် သင္ရိုးမာတိကာမူကြဲသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မ်ား၏မိဘမ်ား သင္ၾကားခဲ့ရသည္ႏွင့္ အလြန္ကြဲျပားျခားေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏မိဘအမ်ားစုမွာ အဂၤလိပ္စာအေၾကာင္း ျပည့္ျပည့္ဝဝသိနားလည္ျခင္းမရွိသည့္ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ လန္ဒန္မွာ သင္ၾကားခဲ့သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ဤအရာက ဆက္သြယ္ေရးကို ပိုမိုခက္ခဲေစပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိဘမ်ားထံ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သို႔ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ေပးပို႔သည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အမွန္တကယ္ စဥ္းစားခဲ့ၾကပါသည္။

DCI ေက်ာင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရျခင္းႏွင့္ သင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူး ေသာ အျခားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ျခားနားမႈတစ္ခုခုရွိ ေနသည္ဟု သင္ထင္ပါသလား။

ကၽြႏ္ုပ္ သင္ၾကားခဲ့ဖူးေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အထူးကၽြမ္းက်င္ ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ စိတ္အားတက္ၾကြေန ေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ တြဲလုပ္ရန္ အခြင့္ထူး အခြင့္ ေကာင္း ရရွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ Dulwich College International ေက်ာင္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရျခင္းသည္ ထူးကဲသည့္အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ ပထမအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္ လာေအာင္ မဆုတ္မနစ္ေသာသႏၷိဌာန္စိတ္ျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ ရြက္ေသာေၾကာင့္ ပညာသင္ၾကားေရးကို တာဝန္တစ္ခုအေန ျဖင့္မဟုတ္ဘဲ ေပ်ာ္ရႊင္လာေအာင္ ဖန္တီးေပးပါသည္။ ဤေက်ာင္းမွ ၎တို႔ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္  ထိေရာက္စြာလုပ္ ကိုင္မည္ကို ယံုၾကည္ထားပါသည္။ ယင္းယံုၾကည္ခ်က္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို ့လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ ထူးကဲေသာအရည္အခ်င္းမ်ား နွွင့္ ေပါင္းစပ္ျခင္းအား ကၽြန္ေတာ္ ဤေနရာတြင္ ရွိေနစဥ္မွာ ကၽြမ္းက်င္စြာတိုးတက္လာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

သင္ရိုးျပင္ပလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ သင္ မည္သို႔ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္သနည္း။ မည္သည့္အရာကို ေဆာင္ရြက္ပါသနည္း။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ေဘာလံုးပြဲ၊ အေျပာၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သခ်ၤာအသင္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ တရုတ္ျပည္နယ္အႏွံ႔ ခရီးသြားလာရန္ စီစဥ္ ေသာအခါ အျခားသူမ်ားအား ဦးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ကူညီေပးျခင္း တို႔တြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ဆန္ညာ၊ ရန္ခ်ဴအိုႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္စသည့္ ေလ့လာေရးခရီးမ်ားကို စီစဥ္ေပးပါသည္။

က်ဴးဟိုင္မွာေနထိုင္ရသည္ကို မည္သို႔ ထင္ျမင္မိပါသနည္း။

လူဦးေရ ၁.၄ သန္းရွိေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ကို အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ ေက်းရြာတစ္ရြာအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္မဟုတ္သကဲ့သို႔ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေသာလူေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္လည္း က်ဴးဟိုင္ကို ဤသို႔ျဖင့္ ေဖာ္က်ဴးၾကလိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ အေတြ႔အၾကံဳႏွစ္ခုကို တစ္ၿပိဳင္နက္ရရွိသည္ ဟု ခံစားမိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေက်ာင္းမွ ငါးမိနစ္ခန္႔လမ္းေလွ်ာက္ရေသာ တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္သည့္ေနေျမရွိ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ အခန္းက်ယ္ႀကီးတြင္ ေနပါသည္။ အရည္အေသြးရွိေသာ အာရွႏွင့္ အေနာက္တိုင္း စားေသာက္ ဆိုင္တို႔သည္ လမ္းေလွ်ာက္ရံုအကြာအေဝး သို႔မဟုတ္ တကၠစီ အနည္းငယ္စီးရံုျဖင့္ ေရာက္ရွိႏိုင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အခန္းေဘးတြင္ ေရကူးကန္ႏွစ္ကန္၊ အားကစားရံု တစ္ရံုရွိၿပီး ၁၀ မိနစ္ခန္႔အကြာအေဝးတြင္ ျမက္အတုျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေဘာလံုးကစားကြင္းတစ္ခု ရွိပါသည္။ က်ဴးဟိုင္သည္ ရက္ခ်င္းျပန္ခရီး သို႔မဟုတ္ စေန၊ တနဂၤေႏြခရီး တိုမ်ား သြားေရာက္ရန္အတြက္ အလြန္လွပသည့္ေနရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ မကာအို၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ကြမ္က်ိဳးနွင့္ ရွန္က်န္းတို႔ကုိ အလြယ္တကူ ေရာက္ရွိႏိုင္ပါသည္။

 


Previous
9/9