တကၠသိုလ္ေရြးခ်ယ္မႈ အၾကံျပဳခ်က္

Dulwich College International ေက်ာင္းမ်ားမွ အထက္တန္းေအာင္ျမင္သြားေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ဆက္လက္ တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ သြားေရာက္ၾကသည့္ ေရပန္းအစားဆံုးတကၠသိုလ္မ်ားမွာ UK ၊ US ႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံမ်ားမွ တကၠသိုလ္ျဖစ္ၾကၿပီး က်န္ရွိေနေသာ အျခားေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္း ၂၀% မွာ ဥေရာပ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ စကၤာပူ၊ တရုတ္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတို႔တြင္ ဆက္လက္ ပညာသင္ယူၾကပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္  - "Detur Pons Mundo - ပညာေရးေပါင္းကူးတံတားျဖင့္ ကမာၻႀကီးအား ဆက္သြယ္အံ့" ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္ အညီ က်င့္ၾကံလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပထမဦးဆံုးေသာအတန္းမွ အထက္တန္းေအာင္ျမင္သည့္အခ်ိန္မွပင္ စ၍ DCI ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ားအေနျဖင့္ Oxford ႏွင့္ Cambridge အပါအဝင္ UK Russell Group တကၠသိုလ္မ်ား၊ Ivy League တကၠသိုလ္အျပင္ Amherst ၊ ေဟာင္ေကာင္ႏိုင္ငံရွိ  Chinese University of Hong Kong တကၠသိုလ္၊ Duke ၊ Georgetown ၊ Maastricht University ၊ Macalester ၊ McGill ၊ Northwestern ၊ NYU ၊ Peking University ၊ Seoul National University ၊ Smith ၊ Stanford ၊ University of Melbourne ၊ Vassar ႏွင့္ St. Louis. ရွိ Washington University တို႔ အပါအဝင္ ကမာၱတစ္ဝွမ္းလံုးရွိ အျခားအိမ္ရွင္ႏိုင္ငံတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ သြား၍ တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

အႏုပညာ၊ ဂီတ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာ အတတ္ပညာမ်ား အျပင္ ေလယာဥ္တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ပ်ံသန္းျခင္းအတတ္ပညာတို႔တြင္ အထူးစိတ္ဝင္စားမႈရွိသည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ၄င္းတို႔ စိတ္ပါဝင္စားမႈအလိုက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ကူညီေပးပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းမွ အထက္တန္းေအာင္ျမင္သြားေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ Central St Martins College of Art and Design (အနုပညာႏွင့္ ဒီဇိုင္းဘာသာရပ္ဆိုင္ရာေကာလိပ္)၊ Berklee College of Music (ဂီတေက်ာင္း)၊ Rhode Island School of Design (ဒီဇိုင္းဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ေကာလိပ္) ၊ Emory Riddle Aeronautical University ၊ Art Institute of Chicago (ခ်ီကာဂိုျမိဳ႕မွ အႏုပညာေကာလိပ္) ႏွင့္ Pratt Institute (အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တကၠသိုလ္) စသည္တို႔ကိုလည္း တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

Dulwich College International ေက်ာင္းမ်ားရွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ ထူးျခားေသာ တကၠသိုလ္ အၾကံေပးေဆြးေႏြးေရး သင္ရိုးညြန္းတမ္းမွ အေထာက္အကူမ်ား ရရွိပါသည္။ အထက္တန္းေက်ာင္း ေအာင္ျမင္ျပီးေနာက္ပိုင္း တကၠသိုလ္ပညာေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး ၄င္းအၾကံေပးေဆြးေႏြးေရး သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား Year 7 မွစ၍ ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ အေရအတြက္အခ်ိဳးမွာ Year 13 တြင္ ၃၀:၁ ထက္ မပိုပါ။ အဖြဲ႔လိုက္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္မႈ ႏွစ္ရပ္လံုး၏ ရလဒ္အတိုင္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ စိတ္ဝင္စားရာမ်ားႏွင့္ အလိုက္ဖက္ဆံုးျဖစ္ေသာ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ဒီဂရီမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ရယူၾကပါသည္။ ေရြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မွန္ကန္သည့္တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ယွဥ္တြဲေပးျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းမွ ေအာင္ျမင္ျပီး ျပင္ပကမၻာသို႔ေရာက္ရွိသြားသည့္အခါ ၎တို႔အား ေအာင္ျမင္စြာရပ္တည္ႏိုင္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ တကၠသိုလ္ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ ဝန္ေဆာင္မႈအား ရယူႏိုင္သည့္အျပင္ Dulwich ေက်ာင္းမ်ား ကြန္ယက္တခြင္ အၾကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ားႏွွင့္ အေကာင္းဆံုးအစဥ္အလာမ်ားကို မွ်ေဝေပးေနေသာ ဝါရင့္ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ အေယာက္ ၂၀ ထံမွ ပံ့ပိုးမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း သြယ္ဝိုက္၍ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိႏိုင္ပါသည္။

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ အေကာင္းဆံုး တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္ အတြက္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ၾကြယ္ဝျပီး ေကာင္းမြန္စြာ ျပင္ဆင္မႈရွိေသာသူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ Dulwich Success Plan မွ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
- Heather Pineda, တကၠသိုလ္ေရြးခ်ယ္မႈ အၾကံေပးသူ

တကၠသိုလ္ေရြးခ်ယ္မႈဆိုင္ရာ အၾကံေပးခ်က္မ်ား

တကၠသိုလ္တက္ရန္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေလွ်ာက္ထားေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ အက်ိဳးေက်းဇူးအမ်ားအျပား ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အံ့ၾသရေလာက္ေအာင္ပင္ တမူထူးဆန္းေသာအခက္အခဲမ်ားကို ေတြ႔ၾကံဳႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ စိတ္သေဘာထားပြင့္လင္းၿပီး သေဘာထား က်ယ္ျပန္႔သူမ်ားျဖစ္သည့္အျပင္ မၾကာခဏ ေနရာအႏွံ႕သို႔ေရာက္ဖူးသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔တြင္ မတူညီသည့္ႏိုင္ငံ သံုး၊ေလးႏိုင္ငံမွ တကၠသိုလ္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ား ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ေသာ္လည္း မည္သည့္ႏိုင္ငံမွ စတင္ရမည္ကို မသိၾကပါ။ ဤအၾကံေပးခ်က္မ်ားမွ ၎တို႔ကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။

 

ခ်ံဳ႕ၾကည့္ျခင္း

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆံုးတြင္ မျဖစ္မေန ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည္ကို သတိရေနရန္မွာ အေရးၾကီးပါသည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္  မိမိတို႔လုပ္ခ်င္သည့္အရာမ်ား၊ ႏွစ္သက္သည္မ်ား၊ စိတ္ဝင္စားသည္မ်ားကို ေသခ်ာစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ထိုသို႔နားလည္ထားျပီးမွ ေရြးခ်ယ္ရမည့္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး သုေတသနျပဳျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

လိုက္ဖက္မႈကို ရွာေဖြျခင္း

ေအာင္ျမင္သည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ၎တို႔အတြက္ ပညာေရးအရ သာမက ကိုယ္ပိုင္ ဘဝအတြက္ပါ မိမိတို႔ႏွင့္ လိုက္ဖက္မႈရွိသည့္အရာမ်ားကို နားလည္ထားၾကပါသည္။ တကၠသိုလ္၏ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားမွာ ၄င္းတို႔ႏွင့္ အပ္စပ္မႈ ရွိမရွိ ဆန္းစစ္သင့္ပါသည္။ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ၾကားသည့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ အၿမဲတမ္းမွန္ကန္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မဟုတ္ပါ။ ထိုတကၠသိုလ္သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္ လိုက္ဖက္သည့္ သင္ရိုး၊ ထံုးတမ္းစဥ္လာ သို႔မဟုတ္ စာသင္ၾကားေရးပံုစံကို အျမဲ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ခ်င္မွ ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

 

လႈမႈအသိုက္အဝန္း၏ အေရးပါမႈ

တကၠသိုလ္မွ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈမ်ားသည္ ဘဝတစ္သက္တာ ၾကာရွည္ တည္တံ့ႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈေရးမီဒီယာႏွင့္ အြန္လိုင္းဖိုရမ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ တကၠသိုလ္၏ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာကို ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ပညာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္းအား နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသို႔ ႀကိဳတင္သြားေရာက္ ေလ့လာၾကည့္သင့္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ား အေနျဖင့္ DCI ေက်ာင္းမ်ားမွ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား တကၠသိုလ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးသူမ်ားအျဖစ္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ ၎တို႔သည္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအျဖစ္ သင္ယူေလ့လာမွႈျပဳရသည္မွာ မည္သို႔ မည္ပံု အေနထားရွိေၾကာင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗဟုသုတစံုလင္ျပီး ေကာင္းေကာင္းနားလည္ သိရွိထားသူမ်ားျဖစ္ပါလိမ့္သည္။ လူအမ်ားအေၾကာင္း ႀကိဳတင္သိရွိထားျခင္းသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းကို ပိုမိုလြယ္ကူေစႏိုင္ပါသည္။

 

တကၠသိုလ္အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္အား ေမးျမန္းျခင္း

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားသည္ ၎တို႔၏ တကၠသိုလ္အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္အား ေမးလိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို တြန္႔ဆုတ္မေနဘဲ ခ်က္ခ်င္းေမးသင့္ပါသည္။ ေထာက္ပံ့ေၾကးရယူရန္ႏွင့္ ပညာသင္ဆုမ်ားကို ေစာစီးစြာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔လိုအပ္ၿပီး ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေနထိုင္ရန္ ကေလးမ်ားအား ျပင္ဆင္ေပးျခင္းသည္ အခ်ိန္လိုအပ္ေသာ ကိစၥရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ - အၾကံဥာဏ္ေတာင္းခံရန္အတြက္ အခ်ိန္ေစာလြန္းေနသည္ဟူ၍ မရွိပါ။  

 

စိတ္ဝင္စားမႈကို ရွာေဖြျခင္း

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအေနျဖင့္ မိမိတို႔ စိတ္ဝင္စားမႈရာအတိုင္း တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္မည္ ဆိုပါက ယင္းအခ်က္အား တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားမွ မၾကာခဏထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးပါသည္။ Dulwich College International တြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွ ၄င္းတို႔ စိတ္ဝင္စားရာနယ္ပယ္မ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္ဖို႔ရာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ မေရတြက္ႏိုင္သည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးပါသည္။ အျခားသူမ်ားအတြက္လည္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘာသာရပ္တစ္ခုခုတြင္ အထူးျပဳရန္ ႀကိဳးစား အားထုတ္ေနေသာ "ထူးခၽြန္ေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မ်ား" ႏွင့္ မၾကာခဏ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပါသည္။ အျခားေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားဟုဆိုရာမွာ "အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသည္သူမ်ား"ပင္ ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္မ်ားသည္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို လက္ခံပါသည္။ မိမိေရြးခ်ယ္ထားေသာ တကၠသိုလ္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္ သင္ႏွင့္ လိုက္ဖက္သည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းအား စိတ္ျပင္းျပမႈ၊ ခံယူခ်က္တို႔ျဖင့္ ေျပာဆိုႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းကိုသာ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ထည့္တြက္ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာေပၚလြင္ထင္ရွားေပၚလြင္မႈ ရွိရန္အတြက္ မိမိေရြးခ်ယ္မႈမွာ စစ္မွန္ ရမည္။ ယံုၾကည္ဖြယ္ရာျဖစ္ရမည္။ တမူထူးျခားမႈ ရွိရမည္။ အလုပ္သင္အျဖစ္ သင္ယူေလ့လာျခင္း၊ အေသးစိတ္ဖတ္ရႈျခင္း၊ အျခားသူမ်ားအား အားသြန္ခြန္စိုက္ ေဖးမကူညီေပးျခင္းႏွင့္ မိမိစိတ္ဝင္စားရာ နယ္ပယ္တစ္ခုကို တစိုက္မတ္မတ္ လိုက္စားျခင္း စသည့္ အခ်က္တို႔သည္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါမည္။

 

ခ်င့္ခ်ိန္စြာ စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္း

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတစ္ဦးသည္ ဗဟုသုတၾကြယ္ဝသူ သို႔မဟုတ္ ထူးခၽြန္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ ပို၍အေရးႀကီးသည္မွာ ခ်င့္ခ်ိန္စြာစဥ္းစားေတြးေခၚတတ္သည့္ အရည္အခ်င္းရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေျပာဆိုႏိုင္ရပါမည္။ အျခားသူမ်ားေျပာသည္ကို တက္ၾကြစြာ နားေထာင္တတ္ရမည္ျဖစ္ျပီး ၎တို႔၏ ထင္ျမင္မႈမ်ားကို ညွိယူတတ္ရန္ လိုအပ္ကာ အျမဲမျပတ္ ေလ့လာသင္ယူဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဆန္းသစ္တီထြင္ မႈႏွင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာမူေဘာင္မ်ားေၾကာင့္ DCI Colleges ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထိုသို႔ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား နွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနပါသည္။